Nyhetsbrev Januar 2011

Nyhetsbrev fra Seniorsaken januar 2011

Seniorsakens virksomhet 2010
Aldri har Seniorsaken vært gjenstand for større oppmerksomhet i media og aldri har vi hatt større politisk innflytelse. Seniorsaken er respektert og regnet som en tung aktør i samfunnsdebatten. Vi har utrettet svært mye, våre begrensede ressurser tatt i betraktning. Utfordringene er fortsatt svak økonomi og medlemstilgang. Myndighetenes omlegging av momsrefusjonen har medført et uventet bortfall av inntekter på ca NOK 300 000, noe som tilsvarer vårt budsjetterte overskudd for 2010.

Hovedpunkter i 2010 var lanseringen av Seniorsakens ”Hvitbok”, vår visjon for fremtidens aldersnøytrale samfunn i 14. kapitler med klare politiske anbefalinger og etableringen av Seniorenes fellesorganisasjon (Sf), et samarbeidsprosjekt mellom i første omgang Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjonister LOP og Forsvarets pensjonistforbund (FPF). Målet er at stadig flere senior- og pensjonistorganisasjoner slutter seg til, slik at vi oppnår en samordning av interesser og styrking av vår innflytelse. For øvrig la vi ned et stort arbeid i forbindelse med pensjon, trygd, skatt, kildeskatt, yrkesdiskriminering og diskriminering av eldre innenfor helse og omsorg.

Kommunevalget 2011 – Seniorsakens enquête
Seniorsaken forbereder seg på kommunevalget 2011. Vårt første utspill var en spørreundersøkelse blant et utvalg av våre medlemmer der vi ba dem prioritere ulike seniorpolitiske mål. Svarene vil danne grunnlag for vårt kommunalpolitiske program. Undersøkelsen ble foretatt i form av en e-post, og vi hadde sikkert stått oss på å benytte en mer profesjonell løsning. Flere fikk problemer med å skrive inn, lagre og returnere svarene. Dette beklager vi, men årsaken til at vi valgte en ”hjemmelaget” løsning var selvsagt å spare penger. Responsen var likevel overveldende: Svarene nedenfor er basert på svar fra 320 medlemmer fordelt over hele landet fra Tromsø til Mandal. Den yngste var 52 og den eldste 94 år. Gjennomsnittsalder er ca 65 år. Fordelingen mellom kvinner og menn er tilnærmet lik. Her er de 5 viktigste sakene, slik medlemmene ser det:

1. Alle må ha rett til sykehjemsplass når medisinske eller vanlige menneskelige forhold tilsier at man trenger det.
2. Oppgradering av demensomsorgen.
3. Fritt sykehjemsvalg.
4. Nei til diskriminering av seniorer 80 + i forhold til diagnose og behandling i spesialisthelsetjenesten.
5. Partiene må nominere seniorer til kommunestyret og kommunale verv. Listene bør i størst mulig grad gjenspeile alderssammensetningen i befolkningen.

En full dekning av spørreundersøkelsen kommer i Seniormagasinet 15. februar.

Inhuman ”eldreomsorg” i Drammen kommune
Alfhild Dahlin (89) lider av hjerteflimmer, angst, svimmelhet og en ikke diagnostisert blodsykdom. Boligen fra 1932 er trekkfull og dårlig oppvarmet. Den gamle damen er avhengig av hjelp 24 timer i døgnet. Alfhild ble likevel sendt hjem fra et korttidsopphold på sykehjem i julehelgen. Hun klarte seg på mirakuløst vis med hjelp av familie. Den 3. januar ble hun innvilget et nytt korttidsopphold på Drammen geriatriske kompetansesenter (Landfalløya) – men i dag 17. januar – skal hun på ny sendes hjem. Denne gangen sier pårørende og Seniorsaken at nok er nok. Alfhilds fysiske og mentale tilstand blir stadig forverret. Hun er ikke i stand til å ta vare på seg selv. Hun er så syk og dårlig at det ikke bare ville være uansvarlig, men direkte farlig å sende Alfhild hjem til seg selv, til et uegnet hus og helt alene.
SISTE: Da Aftenposten med journalist og fotograf sammen Tore Henning Larsen fra Seniorsaken dukket opp på Drammen geriatriske kompetansesenter fant de Alfhild fullt påkledd sammen med 4 pleiere, klar for hjemsendelse: Hun ble innvilget langtidsplass der og da!!!
Den 23. desember ble Kari Blunck (88) operert for lårhalsbrudd på Buskerud Sentralsykehus, og den 27. desember skulle hun sendes hjem alene til tomt hus. Hennes sønn, Thor Blunck, som bor og arbeider i Paris, kontaktet Seniorsaken, og sammen sørget vi for at hun fikk bli på sykehuset til over nyttår.

Lille nyttårsaften 2010 falt Ragna Edvardsen (94) hjemme. Med store smerter ble hun kjørt til Buskerud Sentralsykehus mandag 3. januar. Den 5. januar skulle hun sendes hjem. Hun var blitt tildelt omsorgsbolig. Boligen var imidlertid ikke klar for innflytting, dessuten ufremkommelig på grunn av snefallet. Hennes niese, Solveig Jangås, som bor i Oslo, kontaktet Seniorsaken, og sammen sørget vi for at den gamle damen fikk bli på sykehuset. Nå er omsorgsboligen møblert og den gamle damen flyttet inn.

Den 27. desember ble Valborg Sandholm (83) innlagt på Buskerud Sentralsykehus med lungevirus og urinveisinfeksjon. Valborg har kols, hjertesvikt, angst, angina og er operert for kreft. Den 13. januar ble hun til tross for sterke protester fra pårørende plassert i en drosje og kjørt hjem. Datteren Vivian Gran, bosatt i Loddefjord, er fortvilet. Moren er livredd, tynn som et aspeløv, og dagen etter ble hun i hui og hast kjørt tilbake til Buskerud Sentralsykehus. Et sykehus som dagen før hadde gitt en skriftlig erklæring på at Valborg var funksjonsmessig mye bedre og kunne sendes hjem. Vivian og Seniorsaken kommer ikke til å akseptere utskrivning fra sykehuset før Drammen kommune kan skaffe Valborg en sykehjemsplass.

Ovennevnte og flere andre graverende forhold fant sted mens Statsminister Jens Stoltenberg skrev, og holdt sin nyttårstale. En tale som inneholdt vakre ord og fagre løfter. På vegne av Kari, Ragna, Valborg og Alfhild forlanger vi at Statsministerens løfter blir innfridd.

Takk til Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune har ikke bare reversert forslaget om nedleggelse av sykehjemsplasser, men også valgt å la sin del av ”eldremilliarden”, i sin helhet gå til helse- og omsorg. Seniorsakens Randi Østbøll Pedersen, takker kommunestyret på vegne av ”Kongsvingeraksjonen” og kaller det en flott julegave. Beløpet på NOK 3.689.000 skal settes inn på et fond for å trygge fremtidens omsorg. – Kongsvinger kommer i et positivt lys med slike handlinger, sier Randi Østbøll Pedersen.

Kritikk av Samhandlingsreformen
Seniorsaken og Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) retter i sitt høringssvar mild kritikk av Samhandlingsreformen. Seniorsaken og Sf har tidligere gitt uttrykk for at samhandlingsreformen er for dårlig begrunnet og at konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet. Det foreliggende lovutkastet bærer også preg av at reformen ikke er ferdig utredet. Vanskelige spørsmål er skjøvet på og foreslått løst ved at departementet blir gitt forskriftshjemmel til å fastsette reglene på et senere tidspunkt, uten at de blir gjenstand for en bred politisk behandling i Stortinget. Et eksempel på dette er forskriftshjemlene for å komme tilbake til finansieringen av ulike deler av reformen. Dette er, etter Seniorsakens og Seniorenes fellesorganisasjons vurdering, en uheldig fremgangsmåte når det gjelder så viktige spørsmål av nasjonal interesse.
Særlig er man bekymret over regjeringens vurdering av at konsultasjoner som omfatter pasienter med kroniske lidelser, bl.a. hjertesykdommer, diabetes, luftveislidelser og muskel- skjelettlidelser i fremtiden bør skje i regi av den kommunale helse- og omsorgstjeneste og ikke spesialisthelsetjenesten. Modellen som antyder at somatiske pasienter over 80 år ikke skal få tilgang til spesialisthelsetjenesten er totalt uakseptabel.

Seniorsaken og Sf stiller seg også spørrende til om det er mulig å bygge opp en tjeneste lokalt som i noen vesentlig grad kan avlaste spesialisthelsetjenesten og samtidig opprettholde den ønskede kvaliteten på tjenestene.

I høringsnotatet nærmest likestiller departementet sykehjem med ”heldøgns omsorgsplasser”. Men henvisning til ” kommunehelsetjenestelovens § 1-3, annet ledd nr. 6) heter det at: (Begrepsbruken) ”sykehjem eller boform i heldøgns omsorg og pleie” kan gi inntrykk av at det her er snakk om to ulike boformer, mens de i realiteten er likestilt rettslig sett”.

Hva departementet mener med dette er uklart. Hva gjelder de helsetjenester som er spesifisert i § 3 nr 1 – 8, er tilbudet likt til pasientene i begge de to boformer. Når det derimot gjelder de økonomiske konsekvenser er disse dramatisk forskjellige.

Silver ny samarbeidspartner!
Seniorsaken og fripolisefirmaet Silver har inngått en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at Silver sponser Seniorsakens SOS-telefon med et årlig beløp stort NOK 50 000. Silver vil også bidra med informasjon om pensjonsspørsmål, et tema som i høy grad berører medlemmene.

Seniorsaken i Spania
Mange av våre medlemmer i Spania er interessert i å opprette lokallag. I første omgang er det snakk om et lokallag i Torrevieja og et i Alfaz del Pi, muligens allerede i løpet av vinteren eller våren. Kontaktperson er Randi Heggertveit.

Seniorer i bevegelse
Prosjektet ”Seniorer i bevegelse – den nye folkemedisinen” er foreløpig avsluttet og skal nå evalueres. Det vil deretter etter all sannsynlighet bli søkt om offentlig støtte til en fortsettelse og mulig utvidelse. Deltagerne i Skedsmo og Sandnes ble imidlertid så inspirert av treningen at de vil fortsette straks, uten å avvente departementets svar. Virksomheten vil inntil videre måtte basere seg på egenbetaling.

SAS-pilotene lander i Høyesterett
Erik Reed Mohn og Petter Helland er medlemmer i Seniorsaken og piloter i SAS. Sammen med 12 andre kolleger har de slåss for retten til å fly frem til fylte 65 år (og tapt) mot sin arbeidsgiver i Tingsretten og i Lagmannsretten. Nå har Høyesterett antatt saken i sin fulle bredde og avsatt 4 dager, fra om med den 15. til og med den 18. mars. – Nå får det bære eller briste, sier flykapteinene, dette er vårt siste håp, etter det er «game over». – Dersom vi vinner er lovverket godt nok. Dersom vi taper er rettsvernet ikke til stede hva gjelder aldersdiskriminering i arbeidslivet.

Brusselturen er avlyst!
Seniorsakens tur til Brüssel med Olav Thon, Unni og Eivinn Berg er dessverre avlyst. Vi håper å komme tilbake til arrangementet på et senere tidspunkt.

Seniorsakens Landsmøte 31. mai 2011
Seniorsaken holder Landsmøte 31. mai 2011 kl. 1300-1700 i Oslo. Sted er ikke fastlagt. Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet må være Sentralstyret i hende senest 8 uker før Landsmøtet, d.v.s. 5. april.

Bli med på nytt vikingtokt til Tyrkia!
Til våren inviterer Seniorsaken alle medlemmer til å bli med til den tyrkiske riviera og Evren Beach, et nytt 5-stjernes hotell vakkert beliggende mot Middelhavet. Hyggelig nærområde med shoppingmuligheter. Flott strandpromenade helt inn til byen Side. Vi tilbyr utflukter, variert underholdning, spa og helsetjenester. Få en fantastisk forsmak på sommeren i godt selskap med likesinnede. Vertskap fra Seniorsaken blir Anna & Harry Martin Svabø og Audhild Freberg Iversen.

På vårens vikingtokt tilbyr vi to reisealternativer: 10 dager (9 netter) eller 15 dager (14 netter). Avreise fra Oslo Gardermoen, men med gunstig tilslutning med fly fra andre deler av landet.

Du kan velge mellom tur på 10 eller 15 dager med avreise henholdsvis 31. mars og 2. april. Ta kontakt med Temareiser Fredrikstad for påmelding og nærmere opplysning om turen (tlf. 69 31 26 21 eller www.temareiserfredrikstad.no/samarbeidspartnere). Påmelding innen 28. januar 2011. Oppgi medlemsnummer ved bestilling til: Temareiser Fredrikstad AS, postboks 58, 1601 Fredrikstad, tlf. 69 31 26 21.

Nettbestilling: www.temareiserfredrikstad.no ”Samarbeidspartnere/Seniorsaken”. E-post: info@temareiserfredrikstad.no.

10 dager: Avreise med Norwegians direkte flyvning torsdag 31.03.11 til Antalya. Retur lørdag 09.04.11.
15 dager: Avreise med Norwegians direkte flyvning til Antalya lørdag 02.04.11. Retur lørdag 16.04.11.

Priser: 10 dager pr. person i dobbeltrom: kr. 11.750,-. 15 dager pr. person i dobbeltrom: kr. 14.990,-
• Enkeltromstillegg kr. 200,- pr. døgn
• For ikke-medlemmer av Seniorsaken blir det følgende tillegg:
kr. 600,- for 10 dager og kr 1.000,- for 15 dager.

ØNSKER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Samtalegruppe for menn/kvinner over 60 år, 8 ganger
Føler du deg alene, går du med tanker og problemer for deg selv? Ønsker du støtte og inspirasjon fra andre i lignende situasjoner?

Under trygge forhold vil hver enkelt kunne dele sine erfaringer, og få støtte til å skape en bedre hverdag.
Maks. 8 deltakere, 2 gruppeledere:
Birgitte Gjestvang, gestaltterapeut MNGF. Tilleggsutdanning innen psykologi (UiO). Driver egen praksis og leder sorggrupper på Akershus Universitetssykehus (A-hus). Hun har også mange års erfaring som journalist og leder i NRK (Bla. i ”Sånn er livet” NRK P2).
Per Johan Isdahl, sjefspsykolog ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Psykologspesialist med lang klinisk erfaring. Har møtt mennesker i alle livets faser med ulike vansker og lidelser. I arbeidet søker han å tilpasse endringsmetodene til den enkeltes situasjon, utfordringer, og ressurser.

Tid: 8 ganger fra 22/2 – 14/7 2011, kl. 16.00 -18.30
Sted: Hegdehausveien 21 B, Oslo
For mer informasjon/påmelding: picedale@gmail.com, 48016399 eller bir-gjes@online.no 41567807.
Påmelding ved innbetaling av kr. 500 til kontonr. 6039 05 77535.
Pris: 5500.-.

Datakurs for nybegynnere i Seniorsaken Ullensaker Nannestad og Gjerdrum lokallag.
I samarbeid med Jessheim videregående skole startet vi kurs nr. 3 den 13. januar. Dette er fulltegnet, og vi har snart nok til kurs nr. 4 på venteliste. Kursene går over fem kvelder a to skoletimer, og neste kurs vil sannsynligvis starte ca. 1. mars. Ta kontakt med John Bakke, mobiltlf 934 80 585 eller ”hjelpelærer” Odd Gunnar Olsen, mobiltlf 907 87 420 for nærmere opplysninger.

Få gratis ukeskort på SATS
Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet. Opplys at du er medlem av Seniorsaken.

Innkalling til årsmøte i Seniorsaken Skedsmo
Onsdag 9. mars 2011 Kl,. 13.00 på Skjetten Fritidssenter (JOLLY ), Landskronaveien 513 God parkering og handikapp vennlig. Vanlig årsmøte saker. Valg av styreleder, tre styremedlemmer, ett varemedlem og valgkomité.
Til medlemmene: Mottar du ikke info på mail fra oss og har mail, så send din mailadresse til sogranb@online.no. Da vil du få all info på mail.

Folkemøte og Da Capo-show i Seniorsaken Harstad
25. mars inviteres det til folkemøte i Seniorsaken Harstad. Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse underholder. Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø holder appell. Alle er velkomne!

Årsmøte og møteplan for Seniorsaken Vestre Aker
Årsmøte, den 10. mars 2011 – kl 18.00 – på Røa Eldresenter. Styret anmoder om at saker som ønsker behandlet på møte er styret i hende innen 01.03.11.
Aksjonsdag 16.03.11. Med stands og markeringer i bydelen. Styret anmoder medlemmer om å melde seg for å være med å markere Seniorsaken med forskjellige aktiviteter denne dato.
Medlemsmøte, den 26.05.11 med en sentral seniorpolitiker.
Aksjonsdag – med medlemsmøte, den 31.08.11. Panel med kandidatene til Bydels – Utvalget (BU) i Vestre Aker.

Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker Nannestad og Gjerdum
Årsmøtet avholdes onsdag 16. mars kl. 18.00 på Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter. Enkel servering. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars 2011. Etter årsmøtet vil advokat Audhild Freberg Iversen fra Seniorsakens juridiske rådgivningstelefon orientere om aktuelle juridiske saker for seniorer.

Årsmøte i Seniorsaken Sarpsborg
Tid: Torsdag den 3. mars kl. 12.00. Sted: Glenghuset, Sarpsborg. Åpent møte kl.13.30.

Kunngjøringer
Vi ber om at lokallagene sender oss melding om årsmøtene som skal avholdes innen utgangen av mars innen 10. februar, slik at vi kan få dem med i februarnummeret.

Arrangementer 2011
Januar
Februar
Ca 1. mars – Datakurs for nybegynnere i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag??
Mars 3 – Årsmøte i Seniorsaken Sarpsborg. Tid: Torsdag den 3. mars kl. 12.00. Sted: Glenghuset, Sarpsborg. Åpent møte kl.13.30.
Mars 9 – Årsmøte i Seniorsaken Skedsmo.
Mars 10 – Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker – kl 18.00 – på Røa Eldresenter. Styret anmoder om at saker som ønsker behandlet på møte er styret i hende innen 01.03.11.
Mars 16 – Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker Nannestad og Gjerdrum lokallag, kl. 18.00. Sted: Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38 Jessheim
Mars 16 – Nasjonal aksjonsdag for Seniorsaken
Mars 25 – Folkemøte og Da Capo-show i Seniorsaken Harstad.
Mars 31 – Vikingtokt til Tyrkia
April 2 – Vikingtokt til Tyrkia.
Mai 26 – Medlemsmøte i Seniorsaken Vestre Aker
Mai 31 – Seniorsakens Landsmøte 2011.
Juni
August 31 – Nasjonal aksjonsdag for Seniorsaken
Oktober 1 – Den internasjonale eldredagen
Desember 4-5 – Seniorsakens Julecruise til København.

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”. Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no. Hvis du ikke vil ha Nyhetsbrevet, vennligst send en e-post til seniorsaken@seniorsaken.no og be om at utsendelsen stoppes.

Med ønske om et Godt nytt år!