Nyhetsbrev januar 2010

Nyhetsbrev fra Seniorsaken 18. januar

Redigert av Audhild Freberg Iversen og Dag Bredal

Seniorsakens virksomhet i 2009
2009 ble et nytt godt år for Seniorsaken. Vi blir tatt seriøst av sentrale og lokale myndigheter. Stortingspartiene lytter til hva vi har og spør ofte om vår oppfatning i konkrete saker. Blant lokalpolitikerne ute i kommunene hersker det en blanding av respekt og uro for å komme på vår ”svarteliste” over kommuner som bygger ned omsorgstilbudet til de eldste og svakeste. Responsen i media har vært svært god. Vi har etablert oss som en seriøs og autoritativ kilde til informasjon. Seniorsakens ledelse har gitt tallrike kommentarer til media og holdt et stort antall presentasjoner og foredrag i ulike fora. Våre ideer og mål møter økende forståelse og sympati. De viktigste negative faktorene er medlemsutviklingen og problemene med å finne sponsorer og oppnå offentlig tilskudd til prosjekter.

Vi har ved årsskiftet i underkant av 20000 medlemmer mot 23000 året før. Dette har to årsaker: Verveinnsatsen fra lokallagene og medlemmene har, med visse unntak, vært svak. Seniorsaken arbeider med et landsomfattende verveprogram. Lokallagene må også sette seg vervingsmål i sine distrikter. I tillegg til verving av enkeltmedlemmer har vi nå også åpnet for kollektivt medlemskap for bedrifter og organisasjoner.

Seniorsakens er fullstendig avhengig av medlemskontingenten. Til tross for mange søknader, mottar ikke Seniorsaken noen form for offentlig støtte. Som en følge av stadig økende kostnader, blant annet til medlemsverving i 2008, har dette resultert i en stram økonomi.

I 2008 gjennomførte vi sammen med NOFA medlemsverving over telefon. Kampanjen resulterte i betydelige kostnader, ca 1. million norske kroner. Av de ca 8500 som ble vervet har ca 30 % fornyet andre års medlemskap, noe som må karakteriseres som lite tilfredsstillende. En ytterligere konsekvens var at utbetalingene til drift av lokallagene ble høyere enn medlemsmassen skulle tilsi.

Etableringen av vår SOS-telefon i 2007 har fylt et stort behov. Her kan medlemmene ringe 24 timer i døgnet og rapportere omsorgssvikt og andre problemer knyttet til omsorgssvikt og aldersdiskriminering. Telefonen er bemannet i kontortiden, for øvrig kan du tale inn navn og telefonnummer. Vi har også i 2009 mottatt 77 journalførte SOS-saker i tillegg til et stort antall henvendelser til kontoret og pr. telefon og som er blitt løst der og da. I en lang rekke saker har Seniorsakens innsats vært av avgjørende betydning for våre medlemmer. For at Seniorsaken skal engasjere seg må vi være part i saken. Den som ber om vår hjelp må være medlem og det må foreligge fullmakt fra den saken gjelder.

Seniorsaken har fått stor oppmerksomhet i media over hele landet. Seniorsaken har etablert seg som en naturlig og autoritativ kilde for informasjon og kommentarer. Vi har initiert innslag, reportasjer og artikler i alle medier inkludert fjernsyn, radio og lokalpresse. Leder av ressursgruppen for informasjon – og samfunnskontakt, Vidar Lønn-Arnesen, har representert Seniorsaken på en utmerket måte i fjernsyn og andre medier. Daglig leder, informasjonssjef og styreleder har sluppet til i mange sammenhenger med kommentarer og intervjuer og har dessuten deltatt i mange debatter. Styreleder og sekretariatets medlemmer har vært etterspurt som foredragsholdere i foreninger, lag, bedrifter, pensjonistforeninger og kommuner.

Seniorsakens juridiske rådgivningstjeneste er også et etterspurt tilbud. Vår advokat tilbyr hver onsdag mellom kl 10 – 14 inntil ½ times gratis juridisk rådgivning og innen familiejus, arv og skifte. Det kan dreie seg om gjennomsnittlig ca 5-6 henvendelser hver dag, og de fleste spørsmål blir besvart der og da. I 2009 var imidlertid ca. 50 – 60 henvendelser av en art som krevet mer bistand, så som opprettelse av testamenter, samlivsavtaler, skifteoppgjør ved dødsfall, overdragelse av fritidseiendom m.m.

Seniorsaken driver et utstrakt kontaktarbeid overfor de politiske partier, regjeringen og departementene. Vi var særlig aktive i valgåret 2009. Vi er høringsinstans i alle saker som angår seniorer. Gjennom dette arbeidet får vi satt våre saker på dagsordenen og sørger for at våre argumenter blir kjent.

Seniorsaken har avgitt flere høringsuttalelser i 2009, blant de viktigste var høringsuttalelser om ”Samhandlingsreformen” og ”Diskrimineringsloven”. Vi stiller oss kritisk til begge reformene.

Seniorsaken har åpnet for et formelt samarbeid med Forsvarets Pensjonistforening og Landslaget for offentlige pensjonister. Samarbeidet konkretiseres i form av en paraplyorganisasjon, Seniorenes Fellesorganisasjon, i løpet av våren 2010.

Seniorsaken samarbeider godt med Statens Seniorråd og Senter for Seniorpolitikk. Vi samarbeider også med Norges Pensjonistforbund fra sak til sak. Ikke minst har vi gjensidig nytte av samarbeidet om Eldredagen 1. oktober i Oslo rådhus, der også Det sentrale eldreråd og Oslo kommune, ved byråd for velferd og sosiale tjenester, deltar.

Seniorsaken fikk flere nye lokallag i 2009. Seniorsaken Røyken fikk sitt interimsstyre 17. februar. Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum ble konstituert 26. februar. Seniorsaken Sarpsborg ble konstituert 26. januar. Seniorsaken Arendal fikk en ”pangstart” med et stort antall nye medlemmer og konstituerte sitt styre 27. mars. Seniorsaken Drammen våknet til nytt liv etter et par års dvale. Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten holdt sitt første ordinære årsmøte 30. mars. Seniorsaken Ullern holdt konstituerende møte 1. april. Seniorsakens Harstad fikk sitt interimsstyre etter et vellykket folkemøte 17. november. Underskriftskampanjen «Nei til nedlegging av sykehjem» fikk hele 600 underskrifter.

Seniorsaken gjennomførte et folkemøte om syn i samarbeid med legemiddelfirmaet Novartis i Harstad i 2009. Folkemøtet ble svært vellykket og tiltrakk over 150 personer. Kombinasjonen med et faglig foredrag og god underholdning viser seg gang på gang som svært vellykket.

Seniorsaken er en av innbyderne til feiringen av den internasjonale Eldredagen 1. oktober. Vidar Lønn-Arnesen fra Seniorsaken var som vanlig konferansier. Vi har også valgt denne dagen til kåringen av Årets hederssenior. I år gikk denne æren til professor dr. med Peter F. Hjort, tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø, geriater og utrettelig talsmann for seniorenes sak. For Seniorsakens medlemmer vil han blant annet være kjent for sine kloke og varme kronikker i Seniormagasinet.

Seniorsaken deltok som medarrangør da Oslo Politiforening mønstret politimusikkorps fra hele landet på Rådhusplassen i Oslo 5. juni. I samarbeid med byrådet sørget vi for at eldre fra byens institusjoner fikk overvære denne flotte forestillingen.

En særlig begivenhet var kabareten ”Stardust” med Claus Dahl og venner som fant sted i Oslo konserthus 5. desember. Konserten trakk 1400 publikummere og var viet Seniorsaken og en trygg og verdig alderdom. Overskuddet gikk til Hospice Lovisenberg og Franciskushjelpen. Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø holdt en appell og Seniorsaken deltok med stand.

Seniorcruisene er svært populære blant medlemmene. Disse turene har en passe blanding av faglig innhold, underholdning og sosialt samvær. For Seniorsaken er dette en fin måte å ryste medlemmene sammen på og skape lagånd. Den 24. mai dro vi på ”Seniorcruise” til Kiel. Et svært vellykket arrangement. Julecruise til København 29. november til 1. desember ble en absolutt triumf. Turen var fullbooket med over 200 deltagere. Blant foredragsholderne var adm. direktør Åsmund Lunde fra Senter for Seniorpolitikk og stortingsrepresentant Michael Tetzschner.

”Jakten på ungdomskilden” var motto for helsereisen til Belek, Tyrkia som ble gjennomført i september. Fra Seniorsaken deltok 80 medlemmer. Reisen er resultatet av et samarbeid mellom Seniorsaken og Scandinavian Life Center (SCL), et norsk-tyrkisk selskap som tilbyr helse-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til norske kommuner og norske seniorer. Seniorsakens medlemmer får rabatt.

Seniorsaken Harstad konstitueres 27. januar
Seniorsakens interimsstyre i Harstad ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til konstituerende møte i Rådhusets kantine onsdag 27. januar kl 13.00. Lokallagsstyre skal velges, og det er kommet inn forslag på styremedlemmer. Interimsstyret har invitert daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, til å holde foredrag om seniorenes rettigheter til pleie og omsorg. Pleie- og omsorgssektoren er i Harstad, som i mange andre av landets kommuner, under stadige omstillinger og nedskjæringer. Bestiller-utførermodellen er innført i form av et tildelingskontor som driver et råkjør mot hjelpetrengende og deres pårørende. Svært pleietrengende pasienter blir sendt hjem fra et midlertidig opphold på sykehjem, og både de og pårørende fortviler. Når kommuneøkonomien skranter, raseres pleien og omsorgen til de aller svakeste. Harstad kommune har lagt ned 30 sykehjemsplasser de to siste årene.

Lagmannsretten ga seniorflygerne medhold
De oppsakte seniorpilotene i SAS fikk i Borgarting lagmannsrett kjennelse for at de kan stå i jobben til oppsigelsessakene er rettskraftig avgjort. Lagmannsretten bemerket at det ikke er urimelig at de får fortsette, selv om selskapet har økonomiske problemer. Lagmansretten kom også under en viss tvil til at det er sannsynlig at oppsigelsene vil bli kjent usaklige når dette spørsmålet kommer opp for domstolen. I mellomtiden får altså flygerne beholde stillingene. Retten tar utgangspunkt i diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven § 13-3 annet ledd. Vilkåret om ”saklig formål” må etter rettens mening tolkes ut fra EU-retten, herunder EF-domstolens avgjørelser. Lagmannsretten er her uenig med tingsretten, som mente at de oppsakte pilotene var godt nok ivaretatt gjennom en god pensjonsordning. Arbeidsgivers henvisning til dårlig økonomi som begrunnelse for masseoppsigelsene av eldre piloter kan ikke tillegges vekt i forhold til spørsmålet om diskriminering, ettersom dette ville ha svekket forbudets effektivitet på en uheldig måte.

Uforglemmelig ”Stardust” i Oslo Konserthus
De som var så heldige å være tilstede vil neppe glemme Claus Dahl og hans ”Stardust” i Oslo Konserthus 5. desember. Magnolia Jazzband stilte med sine virtuose utøvere og fabelaktige solister, som klarinettisten Georg Reiss, pianisten Morten Gunnar Larsen. Ikke minst gjorde organisten Ulf Nilsen kvelden uforglemmelig. Konserten markerte Claus Dahls 10-års jubileum på de skrå bredder. Han er unik. Det var en fryd å oppleve hans smittende showmanship og entusiasme. Konserten trakk 1400 publikummere og var viet Seniorsaken og en trygg og verdig alderdom.

Kildeskatt fra 1. januar
Norge har innført kildeskatt på 15 % på alle pensjonsutbetalinger til utlandet. Seniorsaken har protestert overfor Finansministeren og dokumentert at innføringen av kildeskatt skjer etter for dårlig forarbeid og at ordningen vil føre til store problemer og uheldig forskjellsbehandling av mange mennesker. Organisasjonene for norske pensjonister er med rette opprørt. NorAlliansen kaller ordningen omvendte”Robin Hood” politikk fordi den forskjellsbehandler utenlandsbosatte på den måten at høytstående offentlige ansatte med millioner i inntekt blir fritatt forskatt – både i Norge og i bostedslandet, mens utenlandsbosatte pensjonister kan risikere å bli skattlagt dobbelt – både i Norge og bostedslandet. Dette gjelder også minstepensjonister og uføre som har bosatt seg utenfor EØS-området. Organisasjonen hevder at Arbeids- og inkluderingsdepartementet nå bryter bilaterale skatteavtaler.

Vedr. nedleggelse av Bjørnang Rehabiliteringssenter
Seniorsaken reagerer negativt på nyheten om nedleggelse av Bjørnang Rehabiliteringssenter i Skogn kommune i uke 2 – 2010. Nedleggelsen innebærer at en stor gruppe pasienter, hvorav mange av Seniorsakens medlemmer, vil stå uten et realistisk rehabiliteringstilbud, noe som vil kunne få ødeleggende konsekvenser for mange enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Ikke minst er det forbausende at Helse Midt Norge i sitt avslag til fortsatt driftsavtale med Bjørnang rehabiliteringssenter velger å henvise til en formell feil som for oss fortoner seg som en bagatell, nemlig at konvolutten med søknadsdokumentene ikke var forseglet. Slikt er byråkratisk arroganse som på utenforstående virker latterlig. På dette grunnlag krever Seniorsaken at Helse Midt Norge innleder nye forhandlinger med Bjørnang Rehabiliteringssenter om fortsatt drift. Sekundært, i tilfelle fortsatt avslag, gir en korrekt og troverdig begrunnelse for avslaget og en dokumentasjon av hvordan rehabiliteringstilbudet i Skogn/Levanger-området kan opprettholdes i fremtiden.

Nedleggelse av Selbjørn pleie- og omsorgssenter i Austevoll kommune
Austevoll kommune vil tvangsflytte 20 sykehjemsbeboere til kommunens andre sykehjem der nødvendig ekstra kapasitet ikke er planlagt, besluttet eller utbygd. Vedtaket om tvangsflytting er et hastevedtak og forutsetter at pasientene skal leve i provisorium på ubestemt tid. Seniorsaken mener at vedtaket er forhastet og krever at Austevoll kommune revurderer saken. I den forbindelse krever Seniorsaken at Austevoll kommune innhenter medisinsk faglig ekspertise for å vurdere om en eventuell overflytting er forsvarlig etter de forpliktelser kommunen har etter norsk lov.

”Seniorer i bevegelse – den nye folkemedisin”
Sentralstyremedlem i Seniorsaken, Jan Egner Jensen, står som initiativtaker for et prosjekt som er tenkt å styrke den fysiske aktiviteten hos seniorer. Målet er å bidra til et økende antall friske og selvhjulpne eldre i landet.Seniorsaken samarbeider her med Norges idrettshøgskole og Høyskolen i Oslo.

Prosjektgruppa har blitt enige om å kalle prosjektet ”Seniorer i bevegelse – den nye folkemedisin”. I første omgang er det meningen å teste et opplegg i tre av Seniorsakens lokallag. Ideen er å etablere grupper på ca 15 seniorer som møtes to ganger i uken under ledelse av to trenere.

Prosjektgruppen består avJan Egner Jensen (leder), Paul Solberg, Nils Helge Kvamme, Astrid Bergsland, Tor Torgersen, Birgitta Langhammer, Dag Bredal, Anna Svabø, Peter Boman og Peter F. Hjort.

Seniorsaken har stor tro på at opplegget vil gi resultater. Under forutsetning av tildeling av offentlige midler vil prosjektet bli satt i gang så snart som mulig i 2010.

Livsvernprisen 2010 til Stein og Betina Husebø
Tidligere styreleder i Seniorsaken, Stein Husebø har sammen med sin kone Betina, fått ”Livsvernprisen” for 2010. Seniorsaken gratulerer! – Vi gleder oss på Steins vegne og benytter anledningen til å takke ham for fin og utrettelig innsats for de eldre, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen.

Livsvernprisen deles ut årlig av organisasjonen ”Menneskeverd” til personer eller institusjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og skape håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser knyttet til livets begynnelse eller slutt. Menneskeverd arbeider for å verne om livet fra befruktning til en naturlig død. Prisen har vært delt ut årlig siden 1997, med unntak av årene 1999 og 2003. Livsvernprisen overrekkes av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i Oslo 1. februar.

Kom i form med Seniorsaken og SATS!
Bli med på årets trimkampanje: Seniorsaken har per i dag ca. 600 medlemmer som trener på SATS, vi skal bli flere. Seniorsaken inviterer alle sine medlemmer som bor i nærheten av et SATS-treningssenter til å starte med fysisk trening. Seniorsaken har en meget gunstig avtale med SATS som ikke bare gir rimelig trening, men som åpner for et nytt og bedre liv. Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir deg som er medlem i Seniorsaken store fordeler når du trener på et av SATS` 35 sentre over hele landet. For bare kroner 290,- i måneden kan du trene så mye du vil frem til klokken 16.00 på hverdager og så lenge du vil i helgene. Prisen gjelder et lokalt formiddagsmedlemskap. Begynn å trene nå!

Du har fortsatt mulighet til å søke om penger til grunnleggende opplæring
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, lyser ut 65 millioner kroner til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). På vox.no/soknadshjelp finner du alt du trenger å vite for å søke om midler. Har du spørsmål eller trenger hjelp til å utforme en søknad, kan du også henvende deg til din lokale BKA-kontakt på vox.no/bkakontakter eller ringe Vox på 23 38 13 00. Søknadsfristen er 22. januar 2010. Flere opplysninger: postmottak@vox.no

Merk! Nye deadlines for stoff til Senior
Våre venner på Bryne har gitt oss nye deadlines for innlevering av stoff til

Senior 1 -29. januar
Senior 2 – 24. mars.
Senior 3 – 24. mai.
Senior 4 – 17. august.
Senior 5 – 24. september.
Senior 6 – 12. november.

Bli med Seniorsaken til Tyrkia i 2010!
Fantastisk helse- og omsorgstilbud i Belek, Tyrkia. Ideelt og meget komplett feriested. Seniorsaken vil i samarbeid med Scandinavian Life Center (SLC) v/ Trygve J. Willersrudgjennomføre to turer i 2010. Den første starter 10. april og du kan velge mellom 9 eller 14 dager. Helpensjon m/frokost, lunsj- og middagsbuffè m/øl/vin til lunsj og middag. Det er lagt opp et omfattende program med organisert og tilpasset daglig trening, underholdning flere ganger pr. uke med show av internasjonalt format, påmeldingsutflukter og shopping- turer, foredrag med aktuelle temaer, advokat Audhild tar med seg Norges Lover og det blir mulighet for inntil ½ times gratis juridisk bistand. Tilgang på medisinsk personell og servicepersonell 24 t/døgn. Norsktalende lege. Prisavslag for Seniorsakens medlemmer.

Fly bestilles av den enkelte eller via våre samarbeidende turoperatører. For å få god pris, er det viktig å være ute i god tid.

For ytterligere opplysninger om turene kontakt Trygve J. Willersrud påtelefon 67 06 13 70, mobil 911 24 007 eller mail slctrygve@live.no

Turkode: Seniorsaken. Se forøvrig: www.slcnorge.no

Arrangementer
Januar 27
Seniorsakens interimsstyre i Harstad ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til konstituerende møte i rådhusets kantine onsdag 27. januar kl 13.00.

Mars 4
Årsmøte Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal avholdes i Badebakken, Eidsvoll kl. 19.00. Når det formelle årsmøtet er ferdig, vil Cecilie Aalborg Brenni holde foredrag med tema ”Demente og deres pårørende”.

Mars 14
Seniorsaken og Nordea inviterer: Sinatra aften på Rockefeller i Oslo. The Big, Big Band med Yngvar Numme som Frank Sinatra.

Konserten er dessverre avlyst.

Mars 23
Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten arrangerer årsmøte klokken 1800 i Frivillighetssentralens lokaler, Gjøvik.

April 10
Seniorsaken og Scandinavian Life Center (SCL) arrangerer helsetur til Belek, Tyrkia.

Mai 31
Seniorsakens landsmøte i Oslo.

Oktober 1
Eldredagen 2010 i Oslo rådhus. Seniorsaken, Det sentrale Eldreråd, Norsk Pensjonistforbund og Oslo kommune inviterer. Kåring av Årets Hederssenior 2010.

Oktober 9
Seniorsaken og Scandinavian Life Center (SCL) arrangerer helsetur til Belek, Tyrkia.

Oktober 18
Kabareten «Hulter til Bulter» med Claus Dahl i Gamle Logen med de fremragende musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg Reiss. Klokken 1300 til 1530. Cafeen åpner klokken 1200.

November 8
Kabareten «Hulter til Bulter» med Claus Dahl i Gamle Logen med de fremragende musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg Reiss. Klokken 1300 til 1530. Cafeen åpner klokken 1200.

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”, og vi ser en tydelig effekt av dette. Mange av våre medlemmer – som ikke er medlemmer av lokallag – sender oss tilbakemeldinger, og gir gode innspill til saker vi bør ta opp – både av lokal og allmenn interesse. Dette er nyttige innspill – som vi takker for – og ber dere fortsette.

Vi håper etter hvert at ”Nyhetsbrevet” kan bli et nyttig tilskudd til ”SENIOR” med tanke på oppdatering av hva som skjer rundt i lokallagene og kunngjøring av planlagte arrangementer.

Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no

Vennlig hilsen fra

SENIORSAKEN – www.seniorsaken.no

Sekretariatet