Nyhetsbrev februar 2010

Nyhetsbrev fra Seniorsaken 19. februar 2010

Redigert av Audhild Freberg Iversen og Dag Bredal

Seniorsakens SOS-telefon ringer hver dag
Her er noen av de sakene vi har notert oss de siste ukene. Tidligere rektor på barneskole på 68 år er dement. Hans kone er 62 og fullstendig utslitt. Kommunen tilbyr sykehjemsplass, men hun vil ikke akseptere en plass for ham på sykehjemmet sammen med 90-åringer. Edel (98) fra Oslo bor hjemme og har klart seg selv til nå. Etter armbrudd er hun sendt hjem fra Aker sykehus. Ønsker sykehjemsplass og har fått avslag. Ruth Karoline (88) i Drammen har leddgikt og er skrøpelig. Etter opphold på sykehus, motsatte hun seg hjemsendelse. Bor hjemme, ønsker å komme på sykehjem, men har fått avslag. Sønnen klaget på avslaget, og med Seniorsaken som ”ris bak speilet”, har Ruth Karoline fått innvilget en korttidsplass på Drammen Geriatriske. Uten sønnens iherdige innsats og informasjon/støtte fra Seniorsaken ville mor blitt sendt hjem. Jan Erik (73) ligger på sykehus og har fått beskjed om hjemsendelse til tross for at han beskrives som hjelpeløs. Roald (63) har artrose i hoften og er helt avhengig av fysioterapi. Han er delvis uføretrygdet/selvstendig næringsdrivende som elektriker, men vil gjerne tilbake i arbeid full tid. ”Terra”-kommunen Mo i Rana har nå sagt opp avtalene med fysioterapeutene i kommunen, og Roald slår alarm. Truet med hjemsendelse av dame på 88 med korttidsplass på sykehjem på Hamar, men oppnådde utsettelse. Er inkontinent, veier 35 kilo og er ikke i stand til å klare seg hjemme. Krever nå fast plass. En hyggelig melding: Hjørdis fra Ballangen, har endelig fått sykehjemsplass. ”Det hadde hun ikke fått uten assistanse fra Seniorsaken,” sier sønnen.

Hurdal kommune kutter i eldreomsorgen
Eldre på Hurdal helsetun kommer ikke på do fordi pleierne ikke har tid til å følge dem. Nå vil kommunen spare ytterligere 3,7 millioner kroner på pleiebudsjettet.

Ski/Follo vil spare på mat og medisiner
Rådmannen Audun Fiskvik i Ski/Follo foreslår i Østlandets Blad store innsparinger i driftsbudsjettet for sykehjemmene i kommunen. Han sier bl.a. «Dette medfører at mat og medisinbudsjettet må reduseres betydelig». Har det virkelig kommet så langt i Norge? Mat og medisiner på sykehjem går det rett og slett ikke an å foreslå innsparinger på.

Hver fjerde kommune vil kutte i sykehjem
Hver fjerde norske kommune planlegger å redusere antall sykehjemsplasser frem mot 2015, viser en rapport utarbeidet av Einar Vetvik ved Diakonhjemmet Høgskole  og Per Gunnar Disch ved Høgskolen i Telemark.

SAS-pilotene fikk medhold av Høyesterett!
Seniorpilotene i SAS (60+) fikk med hold i Borgarting lagmannsrett i kjennelse av 5. januar 2010 om at oppsigelsene av alle over 60 en bloc var ulovlig aldersdiskriminering så lenge spørsmålet om oppsigelse fortsatt ikke er pådømt av retten. SAS anket til Høyesterett. I en kjennelse av 9. februar 2010 avviser Høyesteretts ankeutvalg anken fra flyselskapet. Det betyr at kjennelsen Borgarting står seg. Dette vil si at alle de 12 (av 14) oppsagte 60+ piloter i SAS umiddelbart skal tilbake i sine jobber inntil hovedspørsmålet om oppsigelsens gyldighet er endelig avgjort. Det er 2 som ikke skal det, en har begynt i Norwegian og en har pensjonert seg.

Seniorsakens ”Hvitbok”
Seniorsaken arbeider med ferdigstillelse av en ”hvitbok”, det vil si en helhetlig fremstilling av hvilke tiltak som er nødvendig for at Norge som nasjon skal bli i stand til å håndtere de endringene vi nå ser i demografi, og fortsatt være et godt land å bo i. Blant kapitlene er Seniorenes plass i samfunnet, helse og omsorg, pensjon og økonomi, boligreform, arbeidsmarkedsreform og samarbeid mellom myndighetene og det sivile samfunn. For hvert kapittel er det foreslått konkrete reformer.

Seniorsakens Hvitbok er et forsøk på å presentere en helhetlig visjon for fremtidens aldersnøytrale samfunn. Vi ser for oss et samfunn der aldersdiskriminering ikke forekommer og der alle får ivaretatt sine rettigheter og behov uavhengig av alder. Seniorsaken vil med dette invitere de politiske partier, institusjoner og media til en bred debatt om utviklingen av det norske samfunnet og hva som kan gjøres for å integrere de eldre i samfunnet som aktive borgere.

Ny lovbestemmelse om aldersdiskriminering
Fra årsskiftet 2010 er det kommet nye regler om øvre aldersgrenser og varsling ved fratredelse på grunn av alder. Fortsatt er det slik at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år. Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-13 a fastslår at arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Det er ingen plikt til å fratre, men arbeidsgiver får rett til å bringe ansettelsesforholdet til opphør uten annen begrunnelse enn alder.  Lavere aldersgrenser må også aksepteres av arbeidstaker, forutsatt at grensen er fastsatt i lov, arbeidsavtale, tariffavtale, arbeidsreglement eller pensjonsordning. Arbeidsgiver må imidlertid sende skriftlig varsel 6 måneder før oppnådd aldersgrense om han/hun ønsker at arbeidstaker skal fratre. Dette innebærer at om arbeidsgiver unnlater å sende skriftlig varsel, har arbeidstaker rett til å stå i jobb i 6 måneder etter at varsel er mottatt. Bakgrunnen for regelen er at arbeidstaker skal få tid til å innrette seg på fratreden.

Dersom arbeidsgiver ikke har sendt varsel om opphør av arbeidsforholdet og arbeidstaker selv ønsker å fratre ved fylte 70 år, plikter arbeidstakeren å varsle arbeidsgiver om dette muntlig eller skriftlig senest en måned før fratredelse. De nye reglene berører ikke arbeidstakere som omfattes av tjenestemannsloven eller er embetsmenn. Her må arbeidstaker som hovedregel fratre den måneden aldersgrensen oppnås uten at arbeidsgiver har noen varslingsplikt.

Seniorsaken er ikke imponert over det nye regelverket, og hadde ventet langt mer radikale endringer når man først igangsatte en lovrevisjon. Som kjent krever Seniorsaken at obligatoriske aldersgrenser skal bortfalle slik at seniorer som kan og ønsker det, skal kunne fortsette i yrkeslivet så lenge de er i stand til å utføre jobben tilfredsstillende. Samfunnet trenger seniorenes arbeidskraft.

Stor etterspørsel etter foredragsholdere fra Seniorsaken
Vi opplever stor etterspørsel etter foredragsholdere fra Seniorsaken. Temaene varierer fra eldres posisjon i samfunnet, seniorer i arbeidsmarkedet, hva du skal gjøre for å beholde jobben, tilstanden innenfor helse- og omsorg-sektoren, aldring med verdighet, betydningen av mosjon og fysisk trening osv. blant oppdragsgiverne er kommuner, yrkesorganisasjoner, Frelsesarmeen, Rotary, InnerWheel, pensjonistforeninger, private firmaer, osv..

Du kan sende inn forslag på  Seniorsakens Hederssenior 2010!
Hvert år på Eldredagen 1. oktober kårer Seniorsaken Årets Hederssenior i Oslo Rådhus. I år inviterer vi alle seniorer til å være med på å sende inn forslag på kandidater.

En nominasjonskomite, bestående av en representant  fra hver av  Norsk Pensjonistforbund, LOP, Det sentrale Eldreråd i Oslo og Seniorsaken  vil vurdere de innkomne forslag og sende sin innstilling til Styret. Kåringen av Hederssenior betyr at vi ønsker å hedre en person som har gjort en ekstraordinær innsats for landets seniorer og som fremtrer som et forbilde for sin generasjon. Tidligere hedersseniorer er bevegelsens stifter, Rolv Wesenlund, stortingsrepresentant John I. Alvheim, Nanna Lønning Caspersen, Astrid Nøkleby Heiberg, Jacob Skarstein og Peter F. Hjort. Send forslagene til Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo med en kort begrunnelse.

Landskamp med danskene?
Vi trenger flere medlemmer! Vidar Lønn-Arnesen lanserte i den anledning ideen om en landskamp mellom Norge og Danmark, mellom Seniorsaken og Ældresagen. Dette skjedde om bord i DFDS under Seniorsakens Julecruise til København. I Danmark er ca 10 % medlemmer av den totale befolkningen medlemmer av Ældresagen, eller så mange som 530 000 mennesker. Seniorsaken med sine 20 000 medlemmer har i underkant 0,5 % av den norske befolkningen. Vi har altså mye å ta igjen. Ideen førte til stor jubel blant de over 200 seniorene som deltok i cruiset. Så hva venter du på? Verv et medlem i dag!

Aksjon 50-åringer for Seniorsaken!
Hva skal en gi en 50-åring til fødselsdagen? Gi noe nyttig – gi et medlemskap i Seniorsaken! Seniorsaken er den eneste organisasjon i Norge som kjemper for 50-åringenes fremtid. Vi kjemper mot yrkesdiskriminering og all diskriminering på grunn av alder. Vi gir råd og støtter våre medlemmer når de trenger det. Vår SOS-telefon er til for at du ikke skal stå alene når du eller dine pårørende blir nektet helsehjelp og omsorg. I tillegg har du som medlem tilgang til mange gode tilbud på varer og tjenester, du kan for eksempel spare over tusen kroner i året når du trener på SATS. Det er en realitet at eldreomsorgen i Norge bygges ned i det skjulte. Det er en realitet at verdien av pensjonene reduseres i takt med befolkningens aldring. Skal Norge også i fremtiden bli et godt land å bli gammel i, må vi mobilisere kreftene i dag. Seniorsaken vil gjerne utrette mer, men da må vi ha flere yngre medlemmer! For morgendagens eldre er 50-år i dag. Seniorsaken inviterer deg til å bli med på vårens store medlemsjakt der vi innen 1. mai skaffer Seniorsaken nye medlemmer i 50 års alderen! Alle ververe av 2 nye medlemmer til Seniorsaken får tilsendt 1 CD fra den unike samlingen ”Alle tiders blinkskudd”! Her har Vidar Lønn-Arnesen samlet de aller største slagerne fra 50, 60 og 70 tallet med 20 toppslagere på hver CD. Til nå er det laget 9 CD-er, i år kommer minst 3 til! Vidar Lønn-Arnesen skriver om hver slager på CD-ens innlegg, og han signerer med en personlig hilsen til ververen!

Vil du være med? Send en e-post til seniorsaken@seniorsaken.no med nødvendige opplysninger. Enkelmedlem: kr. 390,-, familiemedlem: kr. 490,-

Benytt deg av dette supertilbudet!
Du kan spare over tusen kroner i året, leve lenger og bedre! Kom i form med Seniorsaken og SATS! Bli med på årets trimkampanje. Tilbudet gjelder fra fylte 50 år!

Seniorsaken har per i dag ca. 600 medlemmer som trener på SATS, vi skal bli flere. Seniorsaken inviterer alle sine medlemmer som bor i nærheten av et SATS-treningssenter til å starte med fysisk trening. Seniorsaken har en meget gunstig avtale med SATS som ikke bare gir rimelig trening, men som åpner for et nytt og bedre liv. Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir deg som er medlem i Seniorsaken store fordeler når du trener på et av SATS` 35 sentre over hele landet. For bare kroner 290,- i måneden kan du trene så mye du vil frem til klokken 16.00 på hverdager og så lenge du vil i helgene. Prisen gjelder et lokalt formiddagsmedlemskap. Begynn å trene nå!

Formuesbeskatning av innbo
Innbo er blitt skatteobjekt i Norge. Fradraget på NOK 1. million har stått uendret gjennom mange år. Det har derimot ikke forsikringsbeløpene for innbo og løsøre. Hvert år justerer forsikringsselskapene opp satsene i takt med prisutviklingen. I ligningen må du oppgi denne satsen. Svært mange har nå fått over en million kroner i forsikringsbeløp. Det betyr formuesskatt på ganske alminnelig innbo. Etter Seniorsakens oppfatning er dette grotesk! Vi vil følgelig ta saken opp med Finansdepartementet.

Privat omsorg – egen portal!
Seniorsaken introduserer nå en internettbasert leverandørportal for privat omsorg i Norge. I tillegg til leverandørregisteret i medlemsmagasinet Senior 50+, kan du på vår hjemmeside www.seniorsaken.no finne direkte linker til leverandører av private hjemmetjenester i ditt fylke. Klikk på omsorg i venstremenyen.

Seniorsaken og Oslo kommune inviterer Oslos sykehjem på fjordcruise
Den 5. juni i fjor var vi med på å fylle Rådhusplassen med rulle- og gåstoler, og glade seniorer. I år har vi tenkt å fylle en Nesoddbåt med 400 seniorer fra byens sykehjem. Om bord tenker vi oss gla-jazz, allsang, lapskaus, mineralvann, kaffe og wienerbrød og en dyktig konferansier/guide som kan lede og dirigere programmet. Oslo Havn og Indre Oslofjord har gjennomgått store forandringer de siste årene. Forandringer som mange av byens eldste ikke har sett, men Hovedøen og Dyna fyr ligger fortsatt der, og vil helt sikkert vekke gamle minner hos mange. Båten går fra Tingvallakaia (Aker brygge) klokken 11.00 den 1. juni og er tilbake klokken 14.00. En ide til våre lokalforeninger om å søke et samarbeide med sin kommune om et sommertilbud til sine eldre sykehjemsbeboere?

NAV med nytt kundesenter
”NAV Ny pensjon” er NAVs nyåpnede kundesenter for alle som har spørsmål om det nye regelverket for alderspensjon. Kundesenteret besvarer henvendelser på telefon og via nettjenesten Din pensjon på nav.no. Telefon: 21 07 40 00. Åpningstid: 08.00 – 15.30 alle hverdager. Postadresse: Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo

Årsmøte i Seniorsaken Bergen
Seniorsaken Bergen avholder årsmøte 24. mars kl. 18.30 i kantinen, Bergen Rådhus. Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumenter fås tilsendt ved henvendelse til styret etter 1.mars. Det blir enkel servering. Vi ønsker og håper at mange medlemmer vil møte.

Styret i Bergen ønsker alle medlemmene et godt år og håper 2010 bringer med seg positivt arbeid for Seniorsaken generelt, og for lokallaget i Bergen spesielt. Det nye styret ønsker å satse på medlemsmøter og nær kontakt med medlemmene for å få verdifulle innspill og meningsutveksling. Første medlemsmøte i 2010 ble avholdt 20. januar i kantinen, Bergen Rådhus. Lokale politikere deltok med synspunkter på områder som ”Seniorer – Helse – Aktiv dødshjelp”, dvs. penger og menneskeverd, prioriteringer, livsforlengende behandling, etc.

Årsmøte i Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal
Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal inviterer til årsmøte torsdag, den 4. mars kl 1900 i Badebakken i Eidsvoll. Etter at det formelle årsmøtet er ferdig, vil Cecilie Aalborg Brenni holde et foredrag med tema; ”Demente og deres pårørende”. Enkel servering. Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, må meddeles styret på forhånd. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

Årsmøte i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten
Seniorsaken Gjøvik Land og Toten avholder årsmøte tirsdag 23. mars kl. 18.00 – 20.00 i Frivilligsentralen, Gjøvik. Årsmøtesaker. Underholdning. Bevertning. Saker som ønskes tatt opp, meldes til styret innen 10. mars. Kontaktperson: Dagny Liaklev, tlf. 611 74 768

Årsmøte i Seniorsaken Groruddalen
Innkalling til årsmøte i Seniorsaken onsdag 10. mars 2010 kl 1800 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, Grorud. Eventuelle forslag til landsmøtet må være styret i hende innen 1. mars 2010.  Skriftlige forslag sendes Oddbjørn Jæger, Hyttengveien 14, 1404 Siggerud.

Årsmøte i Seniorsaken Rogaland
Seniorsaken Rogaland inviterer til årsmøte kl 1800 Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes. Alle er velkomne. Etter årsmøtet vil  avdeling sykepleier ved Geriatrisk poliklinikk SUS / styreleder Norsk Osteoproseforening Ingjerd Mestad og fysioterapeut Mari Ørstavik Aanestad snakke om ”Beinskjørhet (Osteoporose)”.  Videre vil  Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø holde et foredrag.  Enkel bevertning – Inngangspenger kr 50.

Årsmøte i Seniorsaken Sarpsborg
Seniorsaken Sarpsborg avholder årsmøte 10. mars 2010 kl 1200 på Glenghuset. Alle er velkomne!

Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker Nannestad og Gjerdrum
Torsdag 11. mars 2010 kl 18.00. Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Enkel servering.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 25.2.2010. Etter årsmøtet vil Bosse Tangen fortelle: ”Bosse som senior? Vel møtt!

Årsmøte i Seniorsaken Ullern
Seniorsaken Ullern holder årsmøte 15. april kl. 18 i Ullern Seniorsenter, Ullernchaussèen 111D.

Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker
Seniorsaken Vestre Aker avholder årsmøte. 16. mars kl 18.00. i Røa eldresenter, Vækerøveien 207, – 3. etg, Røa. Professor Peter F. Hjort holder foredrag om ”Fremtidens eldreomsorg.” Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 01.03.2010.

Seniorsaken Vestre Aker har i 2009 vært opptatt av sykehjemsplasser, etablering av Omsorg+ miljøer og seniorsentrene i bydelen. Styret har arbeidet aktivt opp mot politikerne både i bydelen og i byrådet. Dessverre ser det ut som om seniorrettede tiltak ikke har den ønskede og nødvendige prioritet hos bydelens politikere. Seniorsaken vil derfor både sentralt og lokalt utvikle strategier for å bedre seniorrepresentasjonen i de politisk valgte organer både i byrådet og i bydelene. Videre vil vi følge partiene nøye og gi våre medlemmer tilbakemeldinger på hvordan politikerne forholder seg til de saksfelt som angår seniorene.  Lokallaget har etablert et gjensidig fruktbart og nyttig samarbeid med Diakonhjemmets stiftelse.

Påsketilbud fra Seniorsaken Bergen
Seniorsaken Bergen har forhandlet frem påsketilbud til Seniorsakens medlemmer. Kanskje noen synes at Vestlandet og Voss/Hardanger er langt unna, men det er bare noen få timer i bil, buss eller med tog! Bestilling direkte til hotellene – oppgi at du/dere er medlem i Seniorsaken – og nyt livet i påsken!

  • Park Hotel Vossevangen, Voss: 2-4 døgns opphold med 1/2 pensjon (frokost + middag) kr 850,- pr. pers/døger i dobbeltrom. 5-7 døgns opphold med ½ pensjon (frokost + middag) kr 775,- pr. pers/døger i dobbeltrom. Tillegg enkeltrom kr 200/pr. døgn. Hotellet, som ligger bare et par hundre meter fra jernbanestasjonen, er kjent for god mat og for å ha en av landets beste vinkjeller. Voss har mange turmuligheter – både til fots, på alpinski og på turski – her er mye å finne på. Tel 56531000 – epost:  booking@parkvoss.no .

Hotel Ullensvang, Lofthus: 28.03 – 31.03 opphold m/full pensjon (frokost/lunsj/middag) kr  890,-  pr. pers/døger i dobbeltrom.01.04 – 05.04 opphold m/full pensjon (frokost/lunsj/middag) kr  950,-  pr. pers/døger i dobbeltrom. Nistepakke kan fås i stedet for lunsj inne. Tillegg enkeltrom er kr 355/pr. døgn. Hotellet, som er kjent for god mat og høg standard, har mange aktivitetstilbud. Videre er det turmuligheter i nærområdet. Mht. skiturer så må turen trolig starte med en biltur mot Odda og Seljestad, ev. mot Eidfjord og Hardangervidda, eller mot Ulvik/Voss. Tel 53670000 – epost:  ullensvang@hotel-ullensvang.no

Arrangementer

Februar 24
Seniorsaken Groruddalen inviterer til medlemsmøte i Grorud idrettshus, Grorudveien 7, Oslo. Fra lokalbanken, Sparebank 1 Grorud, kommer Tom Bjørseth som holder foredrag om kontanter, kort og banktjenester.  Underholdning med sang og musikk med den kjente trubadur og vitsemaker, dansemusikeren ”Berre Kåre”. Det blir også muligheter for en liten ”svingom”.  Kaffe og kaker. Loddsalg med mange fine gevinster. Inngangspenger kroner 20,-. Ikke-medlemmer er også hjertelig velkomne. Styret.

Februar 25
Seniorsaken Ullern inviterer til medlemsmøtekl. 18 i Ullern Seniorsenter, Ullernchauséen 111D. Tema: Etablering av selvdrevne aktivitetsgrupper vurderes. Kartlegging av behov og tilbud. Representanter fra bydelen vil bli invitert.

Mars 3
Seniorsaken UllernÅpent møte kl 1200 i Ullern Seniorsenter, Ullernchauséen 111D. Tema: ”Norge forhandler i Brussel.” Personlige betraktninger”av tidligere ambassadør til NATO og EU og hovedforhandler for EØS og EU Eivinn Berg. Dette er et fellesarrangement med Ullern Seniorsenter og foregår i Seniorsentret.

Mars 4
Årsmøte i Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal avholdes i Badebakken i Eidsvoll torsdag, den 4. mars kl 1900. Etter at det formelle årsmøtet er ferdig, vil Cecilie Aalborg Brenni holde et foredrag med tema; ”Demente og deres pårørende” Enkel servering. Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, må meddeles styret på forhånd. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

Mars 10
Seniorsaken Sarpsborg avholder årsmøtekl 1200 på Glenghuset.

Mars 10
Seniorsaken Groruddalen avholder årsmøte kl 1800 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, Grorud.

Mars 10
Seniorsaken Rogaland inviterer til årsmøte kl 1800 Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes. Alle er velkomne. Tema:Beinskjørhet (Osteoporose). Avdeling sykepleier ved Geriatrisk poliklinikk SUS / styreleder Norsk Osteoproseforening Ingjerd Mestad og fysioterapeut Mari Ørstavik Aanestad. Foredrag av Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø. Enkel bevertning – Inngangspenger kr 50.

Mars 11
Seniorsaken Ullensaker Nannestad og Gjerdrum avholder årsmøte kl 18.00 i Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Enkel servering.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 25.2.2010.

Mars 16
Seniorsaken Vestre Aker avholder årsmøte kl 18.00. i Røa eldresenter, Vækerøveien 207, – 3. etg, Røa. Professor Peter F. Hjort holder foredrag om ”Fremtidens eldreomsorg.” Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 01.03.2010.

Mars 23
Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten arrangerer årsmøte klokken 1800 i Frivillighetssentralens lokaler, Gjøvik. Saker som ønskes tatt opp, meldes til styretinnen 10. mars. Etter det formelle årsmøtet vil det bli underholdning og bevertning. Kontaktperson: Dagny Liaklev, tlf. 611 74 768

Mars 24
Seniorsaken Bergen avholder årsmøte kl. 18.30 i kantinen, Bergen Rådhus. Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumenter fås tilsendt ved henvendelse til styret etter 1.mars. Det blir enkel servering. Vi ønsker og håper at mange medlemmer vil møte.

April 15
Seniorsaken Ullern avholder årsmøte 15. april kl. 18 i Ullern Seniorsenter, Ullernchauséen 111D.

April 15
Seniorsaken Sarpsborg avholder medlemsmøte kl 1200 på Glenghuset. Alle velkommen!

Mai 31
Seniorsakens Landsmøte i Oslo.

Oktober 1
Eldredagen 2010 i Oslo rådhus. Seniorsaken, Det sentrale Eldreråd, Norsk Pensjonistforbund, LOP og Oslo kommune inviterer. Kåring av Årets Hederssenior 2010.

Oktober 18
Kabareten «Hulter til Bulter» med Claus Dahl i Gamle Logen med de fremragende musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg Reiss. Klokken 1300 til 1530. Cafeen åpner klokken 1200.

November 8
Kabareten «Hulter til Bulter» med Claus Dahl i Gamle Logen med de fremragende musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg Reiss. Klokken 1300 til 1530. Cafeen åpner klokken 1200.

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”, og vi ser en tydelig effekt av dette. Mange av våre medlemmer – som ikke er medlemmer av lokallag – sender oss tilbakemeldinger, og gir gode innspill til saker vi bør ta opp – både av lokal og allmenn interesse. Dette er nyttige innspill – som vi takker for – og ber dere fortsette.

Vi håper etter hvert at ”Nyhetsbrevet” kan bli et nyttig tilskudd til ”SENIOR 50+” med tanke på oppdatering av hva som skjer rundt i lokallagene og kunngjøring av planlagte arrangementer.

Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no

Vennlig hilsen fra

SENIORSAKEN – www.seniorsaken.no