Ny skandale i Ballangen!

Senterpartiet i Ballangen vil sparke ordførerer Anne Rita Nicklasson fordi hun skaffet Hjørdis Utnes (98) sykehjemsplass. Senterpartiet, som er misfornøyd med at Høyre fikk ordføreren i Ballangen kommune, har lenge lett etter en sak de kunne bruke mot ordføreren.

Nå har partiet fått Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentanter med seg for å kaste ordføreren. Begrunnelsen er mildest talt original. Mistilliten mot ordføreren begrunnes med at hun innenfor lovens ramme opptrådt storsinnet og medmenneskelig i en nødsituasjon.

Pressemelding fra Seniorsaken, 6. mars 2008

Seniorsaken reagerte sterkt da Ballangen kommune tidligere i år ble sendt hjem til sin omsorgsbolig etter et korttidsopphold på Ballangen sykehjem. Hun var ikke lenger i stand til å ivareta nødvendige medisinske eller praktiske behov i hjemmet og det var en klar fare for hennes liv og helse. Likevel ble hun nektet sykehjemsplass. Seniorsaken anket avgjørelsen og fikk etablert et forlik som innebar korttidsopphold på sykehjemmet hver fjortende dag. Da Ballangen kommune brøt forliket den 29. januar i år, skrev Seniorsakens advokat ut en politianmeldelse. Saken fikk stor oppmerksomhet i media og Ballangen kommune ble satt under sterkt press. Det var tindrende klart at kommunen sto i ferd med å bryte kommunehelseloven. Ordfører Anna Rita Nicklasson besluttet seg da, etter å ha klarert saken med enhetslederen ved sykehjemmet, til å benytte sin styringsrett til å beordre innvilgning av varig sykehjemsplass for Hjørdis. Etter Seniorsakens mening hadde hun ikke noe annet valg. Men det er denne avgjørelsen hun nå forfølges for.

Anklagen fra hennes politiske motstandere i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er at hun ved å innvilge Hjørdis sykehjemsplass, forlenget køen for alle andre som også var nektet sykehjemsplass. Dette er interessant fordi kommunestyrerepresentantene dermed innrømmer at kommunen permanent bryter kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om rett til nødvendig helsehjelp. Etter de nevnte kommunestyrerepresentantenes mening skulle ordføreren bare latt tingene gå sin skjeve gang.

Etter Seniorsakens mening er mistillitsforslaget fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiets representanter i Ballangen kommunestyre noe av det skammeligste som har forekommet. – Dette er sjofelhet satt i system, kommenterer daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. – Kommunepolitikerne i Ballangen er i ferd med å latterliggjøre sin egen kommune. Man kaster ikke en ordfører for å ha gjort sin plikt som ordfører og medmenneske!

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.