Nei til samordning med ”negativ effekt”

Pressemelding fra Seniorsaken 9. desember 2008
Forsvarets Pensjonistforbund, Landslaget for offentlige Pensjonister og Seniorsaken protesterer mot nåværende praksis der statlige pensjoner samordnes med andre pensjoner. Samordning vil i klartekst si at den statlige pensjonen reduseres. For den enkelte statspensjonist kan det dreie seg om et betydelig økonomisk tap, i lovspråket kalt ”negativ effekt”.

Etter de nevnte organisasjonenes oppfatning er dagens praksis lovstridig. Samordningsloven av 1959 innførte ingen adgang til samordning mellom to ulike pensjonstyper. Myndighetene tar feil når de hevder at de har adgang til samordning av statspensjonen i forhold til andre typer pensjoner, for eksempel en egenpensjon (alders- eller uførepensjon) og en etterlattepensjon (enke-, enkemanns- og barnepensjon). Alle som rammes av ”negativ effekt”, må ha minst en av begge disse typer pensjon.

Etter norsk lov er en opparbeidet statspensjon en ”økonomisk særrett”. Dette betyr at en slik pensjon er grunnlovsbeskyttet og ikke kan reduseres i form av et samordningsfradrag uten at det ytes full erstatning i den ytelsen det samordnes med. Dette følger blant annet av en enstemmig plenumsdom i Høyesterett fra 1962.

Organisasjonene vil ta denne samen opp med regjeringen og de politiske partier på Stortinget.