Nei til nedbygging av det geriatriske tilbudet i Tromsø

Pressemelding fra Seniorsaken 27. november 2008
Seniorsaken reagerer negativt på planer om nedbygging av det geriatriske tilbudet ved Universitetssykehuset i Nord Norge.

I et brev til ledelsen ved sykehuset i Tromsø, heter det blant annet:

”Seniorsaken er blitt gjort oppmerksom på varslede strukturforandringer ved universitetsklinikkene i Tromsø. Slik vi fortolker det, kan disse medføre en betydelig reduksjon, kanskje nedleggelse av geriatrisk avdeling og geriatrisk rehabiliteringsenhet. Seniorsaken ber Universitetssykehuset i Nord Norge omvurdere sine planer og i stedet øke den geriatriske virksomheten.”

”Norge er generelt meget dårlig rustet innenfor geriatri. Sammenlignet med Sverige som har 700 leger spesialutdannet i geriatri, har Norge bare 70. Videre har Sverige 2400 sengeplasser for geriatrisk rehabilitering, mens Norge har nesten ingen. Et ytterligere poeng er at Sverige med sine 9 millioner innbyggere har hele 110 000 sykehjemsplasser, mens Norge med halve folketallet bare har 40 000.”

”Det økte antall eldre i befolkningen vil med stor sannsynlighet øke behovet for geriatrisk diagnostisering og omsorg i årene fremover. Mens det i 2008 er 600 000 personer over 67 år, vil det i 2050 være 1,6 millioner. Det innebærer at forberedelsene til en utbygging av geriatrien må begynne umiddelbart. Flere fagfolk må utdannes og geriatriske avdelinger ved sykehusene må utbygges, skal man innhente det forsømte og etablere ressurser som kan møte kommende utfordringer. Både økonomisk og menneskelig bør vi som samfunn sikre oss at eldres helse blir så god som mulig og behovet for sykehusopphold så kort som mulig. Dette er at arbeid som vil måtte ta tid, men er nødvendig. Kortsiktig økonomisk tenkning må ikke komme i veien for langsiktig planlegging. Økt kompetanse innenfor geriatri vil være en viktig investering for fremtiden.”

”Seniorsaken anmoder derfor Universitetssykehuset i Nord Norge om å øke sin geriatriske virksomhet både med sikte på utdannelse av betydelig flere geriatere, geriatriske sykepleiere og terapeuter, samt ved å opprettholde flest mulig sengeplasser for geriatrisk rehabilitering.”

Brevet er undertegnet av dr. Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken og tidligere generalsekretær i Den norske Legeforening.