Narrespillet om finansiering av eldreomsorgen

Når Ringerike kommune har valgt å satse på omsorgsboliger fremfor sykehjem, er det fordi kommunen i likhet med andre kommuner i Norge har funnet et økonomisk smutthull. Avhjemlingen av norske sykehjem går som en farsott over landet. Fra Nes til Kongsberg til Hitra nedlegges sykehjemsplasser som svar på dårlig kommuneøkonomi. Regningen havner hos staten og folketrygden.

Pressemelding fra Seniorsaken, 26. februar 2008

– Når vil regjeringen gjøre slutt på narrespillet? spør Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken. Regjeringen må snarest få orden på finansieringsordningene for sykehjem og omsorgsboliger her i landet. Intet annet enn en total omlegging av finansieringsordningene holder. Resultatet av dårlig kommuneøkonomi er utrygge eldre, økende ulikhet og konflikter. Seniorsaken vil ikke akseptere usikkerheten knyttet til omsorgstilbudet for eldre pleietrengende.

”Smutthullet”
Nes helse- og omsorgssenter i Ådal i Ringerike kommune har hatt 36 sengeplasser. Antallet sykehjemsplasser er nå redusert til 18 samtidig som det bygges 12 nye betjente omsorgsboliger under samme tak som sykehjemmet. Besparelsen fremkommer på denne måten: De fremtidige beboerne i omsorgsboligene vil måtte betale husleie, fastsatt til mellom 3500 kroner og 5000 kroner i måneden. Beboerne vil videre måtte betale for ulike tjenester. De vil riktignok slippe å betale 85 prosent av inntekten sin til kommunen og minstepensjonister kan regne med bostøtte fra Husbanken med 2000 kroner måneden. Etter kommunens regnestykker vil alle beboerne kommer bedre ut – økonomisk.

Poenget med operasjonen er at kommunen vil velte en større del av utgiftene til eldreomsorgen over på staten. Antall årsverk på Nes reduseres fra 27 årsverk til 20. Kommunens utetjenester vil supplere den faste bemanningen under morgen- og kveldsstellet. En betydelig innsparing for kommunen ligger i at når pasienten bor i omsorgsbolig, er det ikke kommunen som betaler medisinkostnadene, men folketrygden. Ringerike kommune har planlagt å gjennomføre samme prosess for sykehjemmene på Sokna og Tyristrand.

Når norske kommuner avhjemler sykehjem og etablerer omsorgsboliger beveger de seg samtidig ut i juridisk ingenmannsland. Et sykehjem er beskrevet i lovverket og innebærer krav til legetilsyn, sykepleier, fysioterapi osv. En omsorgsbolig er ikke lovregulert på samme måten. Noen har tilsynslege, mens andre kun er betjent av fastlegen. En stor andel mangler nattvakt. Ulikhetene mellom kommunene er raskt økende med hensyn til tjenestenivå og usikkerheten blant eldre mennesker brer seg. Når ønsker staten å gjøre slutt på narrespillet?

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon:
Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868. Styreleder Harry Martin Svabø har telefon 911 79 110.