Når ble eldres rettigheter useriøst?

06.04.09 Ordfører Anne-Rita Nicklasson i Ballangen kommune mener Seniorsaken opptrer useriøst når vi forsvarer våre medlemmers rett etter norsk lov til sykehjemsplass. Hun får uventet støtte fra leder av Norsk Pensjonistforbund i Nordland, Bjørn Rønhaug.

Ordføreren velger å gi inntrykk av at Seniorsaken anmelder kommunen for omsorgssvikt uten å ha undersøkt den konkrete saken. Realiteten er at Seniorsaken har vært i dialog med ordføreren og Ballangen kommune i over ett år og inngått en lang rekke kompromisser underveis. 22. mai 2008 ble den aktuelle damen innvilget korttidsopphold av kommunelegen, som skrev: ”Din helsetilstand tilsier at du trenger tilsyn i form av heldøgns omsorg og pleie, jfr. Lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1 og § 1-3 annet ledd nr 6”.

Ordfører Anne-Rita Nicklasson hevder at damen på dette året er blitt så mye bedre at sykehjem ikke lenger er nødvendig. Utsagnet er forbausende ettersom ordføreren umulig kan ha fått tilgang til den gamle damens legejournal. Etter Seniorsakens mening er ordførerens fjerndiagnostisering ikke annet enn et forsøk på avsporing. Damens helse er ikke blitt bedre. Brannen i leiligheten etter at hun glemte å slå av kaffetrakteren burde vært et varsel for kommunen. Stadige alvorlige angstanfall burde alene være tilstrekkelig til at sykehjemsplass skulle vært innvilget. Situasjonen er blitt slik at de pårørende må overta pleien på skift.

Leserne av Fremover må være klar over at det ikke er med lett hjerte Seniorsaken bruker navn og diagnose på ett av våre medlemmer i kampen om å få en norsk kommune til å gi et eldre menneske den rett hun har etter loven. Dessverre er det norske samfunnet blitt slik at det i enkelte kommuner ikke er mulig å nå frem med argumenter. Alle forsøk på dialog er forgjeves og henvisning til lover og forskrifter blir ikke forstått. Da gjenstår det bare å tydeliggjøre politikernes skam gjennom media. Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig organisasjon som kjemper for eldres rettigheter. Etter vår mening skal syke og pleietrengende eldre ha rett til sykehjemsplass når de ikke lenger kan klare seg selv og er avhengige av omsorg 24 timer i døgnet.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen synes å være enig med oss. På Dagsrevyen 5. november 2008 uttalte han at eldre pleietrengende i Norge har ”lovfestet rett til sykehjemsplass”. Den 28. november utdypet han dette i et brev til stortingsrepresentant Harald T. Nesvik som hadde stilt dette spørsmålet: ”Vil en eldre pleietrengende person, med definert behov for 24 timers pleie og omsorg, ha juridisk lovfestet rett til sykehjemsplass etter dagens regelverk?”

Bjarne Håkon Hanssen svarer: ”Det er den enkeltes behov som avgjør hvorvidt han eller hun har rett på en institusjonsplass. For det tilfellet representanten Nesvik viser til, vil imidlertid en person med behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester ha rett på sykehjemsplass, med mindre kommunen kan tilby forsvarlige og adekvate heldøgns tjenester til vedkommende i dennes eget hjem.”

Ballangen kommune tilbyr hjemmesykepleie 6 ganger i døgnet i den aktuelle saken, 4 ganger om dagen og 2 ganger om natten. Uten at vi her skal gå nærmere inn på damens diagnose, konstaterer vi på medisinsk grunnlag at dette ikke er tilstrekkelig. Det er etter alle kriterier uansvarlig å overlate den gamle damen til seg selv, hun har behov for 24 timers tilsyn. Følgelig har vi valgt å gå til politianmeldelse av Ballangen kommune for omsorgssvikt.

Bjørn Rønhaugs rørende omsorg for politikernes harde hverdag, har gjort oss svært nysgjerrige på hva Norsk Pensjonistforbund har fått ut av den påståtte dialogen med norske kommuner om eldreomsorg. Den virkeligheten Seniorsaken står overfor i et stort antall kommuner er ikke bare hjerteskjærende, men også i mange tilfelle lovstridig. Gjennom vår SOS-telefon, vår landsomfattende organisasjon, juridiske ekspertise og ressursgrupper, kjemper vi hver dag for eldres rettigheter. Norsk Pensjonistforbund møter vi sjelden på ordførerkontorene.

Av Dag Bredal, informasjonssjef i Seniorsaken