Lagmannsretten ga seniorflygerne medhold

De oppsagte seniorpilotene i SAS fikk i Borgarting lagmannsrett kjennelse for at de kan stå i jobben til oppsigelsessakene er rettskraftig avgjort.

Lagmannsretten bemerket at det ikke er urimelig at de får fortsette, selv om selskapet har økonomiske problemer. Lagmannsretten kom også under en viss tvil til at det er sannsynlig at oppsigelsene vil bli bedømt som usakelige når dette spørsmålet kommer opp for domstolen. I mellomtiden får altså flygerne beholde stillingene. Retten tar utgangspunkt i diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven § 13-3 annet ledd. Vilkåret om ”saklig formål” må etter rettens mening tolkes ut fra EU-retten, herunder EF-domstolens avgjørelser. Lagmannsretten er her uenig med tingsretten, som mente at de oppsakte pilotene var godt nok ivaretatt gjennom en god pensjonsordning. Arbeidsgivers henvisning til dårlig økonomi som begrunnelse for masseoppsigelsene av eldre piloter kan ikke tillegges vekt i forhold til spørsmålet om diskriminering, ettersom dette ville ha svekket forbudets effektivitet på en uheldig måte. Seniorsaken ser dette som en viktig seier i kampen mot yrkesdiskriminering av seniorer i arbeidslivet.