”Kynismen styrer i eldreomsorgen”

Brutte løfter er i ferd med å bli norm i eldreomsorgen. Politikerne lover, men virker nokså lite opptatt av å faktisk innfri løftene. Ordene og løftene kommer stadig oftere som erstatning for god eldreomsorg. Norge har nådd et nytt bunnmål i kynisk politikk, sier professor dr. polit Halvard Vike ved Universitetet i Oslo.

Senior er Seniorsakens medlemsmagasin. I siste nummer (Senior 1 – 2008) har redaksjonen bedt professor i sosialantropologi, Halvard Vike, forklare hvorfor norsk eldreomsorg er i kontinuerlig krise, daglig avdekket gjennom Seniorsakens SOS-telefon.

I intervjuet svarer professor Halvard Vike at det er skapt presedens for at eldreomsorgen avgir penger til andre formål når behovene melder seg. Nesten alle formål er i dag lovpålagt, bare ikke eldreomsorgen, som dermed tjener som salderingspost. Når det ikke er kommet til opprør i befolkningen, skyldes det to forhold: At borgerne ikke er klar over hvor ille situasjonen er, og at de fortsatt tror at deres lokalpolitikere er samvittighetsfulle mennesker som kjemper en kompromissløs kamp for å forsvare tjenestene til eldre.

– De var nok det, inntil for ca ti år siden, sier professor Halvard Vike. Men noe har skjedd på få år – det er blitt mindre rom for velferdspolitisk samvittighet i lokalpolitikken. Eldrepolitikk er i ferd med å bli devaluert til ”verdighetsgaranti”. Når en politiker lover, men ikke har tenkt å innfri hvis det viser seg at lovnadene koster mye, griper han eller hun til ordet ”garanti! Ordene og løftene kommer i stedet for god eldreomsorg. Problemet er at de rikspolitiske elitene får anledning til å desentralisere ansvaret for den ambisiøse velferdspolitikken overfor de eldre, slik at forpliktelsen elitene selv bærer er ytterst liten.

Bakgrunnen er at eldreomsorg er et felt totalt dominert av kvinner. De som rammes av nedskjæringer og dårlig kvalitet på tjenestene, er stort sett kvinner over 80 år. De som arbeider i sektoren er også kvinner, ofte med lav utdannelse og med svake fagforeningstradisjoner. Derfor kan for eksempel Kongsberg kommune kutte 18 millioner kroner i eldreomsorgen uten at det har konsekvenser. Hadde kommunen kuttet i ansattes lønninger eller andre interesser som er beskyttet av store og vel organiserte grupper, ville det blitt folkeopprør.

Halvard Vike (43) er dr. polit og professor i sosialantropologi. Han har gjort feltarbeid i norske kommuner i mange år og blant annet skrevet bøkene ”Maktens samvittighet” for Maktutredningen og ”Velferd uten grenser”.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868. Professor Halvard Vike har telefon 917 65 606.