Kommunene saborterer retten til sykehjemsplass

Norge mangler kanskje opptil 20 000 sykehjemsplasser, og politikerne vet det men vil ikke ta konsekvensen. Sykehjemsplasser er dyrt, og derfor nedprioritert i kommunene. Loven gir en rett til sykehjemsplass, men kommunen unnlater å føre ventelister fordi det ikke er lovpålagt. Derfor er det ingen i Norge som kjenner det eksakte underskuddet på sykehjemsplasser.

Seniorsaken Ålesund har gjennom et par år forsøkt å få dokumentasjon fra Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylke. Til ingen nytte. Kommunen vil ikke gi svar på om den har oversikt over underdekningen av sykehjemsplasser. Imidlertid vedgår man at alle søknader blir behandlet og alle avslag registrert. Oversikten finnes, men skal ikke offentliggjøres. Fordi det ikke er lovpålagt.

Poenget er at Lov om kommunehelsetjenesten § 2-1 pålegger kommunen å gi enhver ”nødvendig helsehjelp i den kommunen der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.” Bestemmelsen omfatter både hjemmesykepleie og sykehjem. Lov om sosiale tjenester § 4-3 bestemmer at ”Den som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”. Den som kvalifiserer til sykehjemsplass skal ha det uten unødvendig opphold. Unnlater kommunen å gi slik hjelp er det rettsstridig og kan føre til straffeansvar.

Kommunen kan ikke unnskylde seg med manglende ressurser. Dette er fastlagt av Høyesterett i den såkalte ”Fusadommen”. Her ble et kommunalt vedtak satt til side. Vedtaket innebar redusert hjemmesykepleie og hjemmehjelp til en sterkt funksjonshemmet, begrunnet med kommunens dårlige økonomi. Høyesterett fastslo at klienten ikke kunne nektes livsviktig stell og pleie.

Her er grunnen til at kommunene ikke fører ventelister. De utnytter isteden lovens smutthull til å vurdere pasientens tilstand mildere enn legen som har innstilt på sykehjemsplass, og tilbyr alternativ og billigere helsehjelp – som regel hjemmesykepleie. I mellomtiden må pasienten lide og finne seg i ydmykelser, mens familien sliter seg ut.

– Seniorsaken kan ikke akseptere slike uverdige tilstander i norsk eldreomsorg, vi utfordrer derfor politikerne foran valget, sier styreleder i Seniorsaken Erik Rekdal: – Vil dere forplikte dere til å rette opp skandalen – eller vil dere bli stemt ut av politikken?

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Erik Rekdal, 970 18 140 eller redaktør Dag Bredal på telefon 675 63 099 / 924 11 868.

Pressemelding fra Seniorsaken 15. august 2007