Kildeskatten rammer de svakeste

Kildeskatten slik den er utformet, fremstår som hårreisende urimelig fordi den kun rammer de svakeste i samfunnet. Adgangen til å kreve ligning etter ordinære norske skatteregler er forbeholdt …….

…… skattytere som er bosatt innenfor EØS-området. Alle som bor utenfor er fritt vilt. Seniorsaken kan ikke akseptere denne forskjellsbehandlingen.

Seniorsaken har fått en rekke henvendelser fra fortvilte pensjonister med lave inntekter bosatt utenfor EØS-området. Flere er så hardt rammet av kildeskatten at det går på eksistensgrunnlaget løs.

For inneværende inntektsår vil en enslig alderspensjonist bosatt i Norge med inntil kr 153.649,- i inntekt – og uten formue over 200.000 kroner – bli fritatt for skatt. Det samme vil på visse vilkår gjelde pensjonister bosatt i EØS-stat. En pensjonist med tilsvarende inntekts- og formuesforhold bosatt utenfor EØS-området vil få ca. 23.000 kroner i kildeskatt og vel 8.000 kroner i frivillig trygdepremie til folketrygden, i alt ca. 31.200 kroner.

Tilsvarende vil et alderspensjonistektepar bosatt i Norge eller EØS-stat kunne ha opptil ca. 280.000 i pensjon uten å få skatt, mens et tilsvarende par bosatt utenfor EØS kan få opptil vel 56.000 kroner i kildeskatt og frivillig trygdepremie.

Dette er i dårlig harmoni med finansminister Sigbjørn Johnsens uttalelse i Stortinget 21. april i år om at et av formålene med kildeskatten er ”å sikre likebehandling av bosatte og ikke bosatte pensjonister i Norge.”

Finansminister Sigbjørn Johnsen bør snarest bidra til et mer rettferdig skattesystem for utenlandspensjonistene. Arbeiderpartiet og Stortingsflertallet kan ikke være bekjent av lov om kildeskatt, slik den nå er utformet. Så kritisk som situasjonen for mange pensjonister bosatt både i og utenfor EØS-området er, bør skatteadministrasjonen ta aktivt sikte på at forskuddstrekket av kildeskatt tilpasses eller opphører når det er på det rene at skattyteren kan kreve ligning etter ordinære skatteregler.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 118 68.