Ingen særlover for eldre

Pressemelding fra Seniorsaken, 11. juni 2009.
Seniorsaken går imot kravet om en særlovgivning for eldre mennesker i Norge. Retten til helse- og omsorgstjenester når man har behov for det, skal gjelde uavkortet for alle uavhengig av alder. Hvis eldre gjennom lovverket blir definert som en egen, særlig hjelpetrengende gruppe, vil dette bidra til å befeste myter om eldres svakhet og annerledeshet og legitimere fortsatt diskriminering.

Eldreaksjonen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Norsk Pensjonistforbund, Norske Kvinners Sanitetsforening og Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo, har gått sammen i Aksjon bedre eldreomsorg 2009. Aksjonen har stilt krav til de politiske partier om å utarbeide et lovverk som gir hjelpetrengende eldre en lovfestet rett til å få dekket grunnleggende behov, uavhengig av hvor i landet de bor – samt at det, med hjemmel i lov utarbeides en ny Kvalitetsforskrift hvor grunnleggende behov blir klart og tydelig definert.

Seniorsaken er enig i situasjonsbeskrivelsen: ”Tross løfter og garantier fra politikerne gjennom mange år, er de gamle ofte blitt salderingspost i kommunebudsjettene.” ”I mange kommuner står antall sykehjemsplasser ikke i rimelig forhold til eksisterende og fremtidige behov.”

Vi er uenige i løsningen som er foreslått av Aksjon bedre eldreomsorg 2009. Et viktig prinsipp for Seniorsaken er at eldre ikke skal ha særbehandling og ikke skilles ut som en egen gruppe. Vi skal ha krav på de samme rettigheter og nyte den samme respekt hele livet. Eldre skal anerkjennes som likeverdige borgere med rett til å bestemme over sin egen tilværelse. Blir vi svekket av sykdom skal vi ha forsvarlig og verdig pleie slik vi får det som ung og voksen.

Etter Seniorsakens oppfatning vil mange av problemene i eldreomsorgen kunne løses ved å overføre finansieringen av sykehjemsplasser fra kommunebudsjettene til Folketrygden. Mangel på sykehjem bør løses på samme måte som mangelen på barnehager, gjennom et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vi mener også at dagens kvalitetsforskrift for sykehjem er god nok, men bør gjøres juridisk bindende ved at manglende oppfølgning må gi grunnlag for erstatningskrav mot kommuner og andre som har ansvar for drift av sykehjem.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22121894,/90866705, styreleder Harry Martin Svabø på telefon 91179110, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67563099/9241 1868.