Ingen avklaring om sykehjem

NRKs valgdebatt om sykehjemssituasjonen fra Stokka sykehjem
i Stavanger den 29. august, ga ingen avklaring. Seniorsakens ønske om at retten
til en sykehjemsplass på medisinsk grunnlag skal være lik over hele landet, og
uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, har ennå ikke samlet noe bredt flertall
blant partiene.

I panelet satt statsminister Jens Stoltenberg og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen, samt Christine Sagen Helgø (ordfører Stavanger Høyre) og Oddny Miljeteig (gruppeleder Bergen SV). Seniorsakens Tore Henning Larsen var som ”publikumsdebattant”.

Statsminister Jens Stoltenberg synes å mene at retten til sykehjemsplass når man trenger det er en lovbestemt rettighet. Norsk lovgivning gir imidlertid ikke noen garanti for sykehjemsplass. Kommunehelseloven gir en rett til ”nødvendig helsehjelp”. Det er i seg selv utmerket, men helsehjelpen kan komme i ulike former – og vil ofte være påvirket av kommunens økonomi og praktiske muligheter.

Slik Seniorsaken ser det, er det et problem at partiene sentralt gir løfter og signaliserer gode hensikter, men overlater til lokalpolitikerne å levere varene. For lokalpolitikerne ute i kommunene er problemet at pengene ikke alltid følger løftene.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen inviterte til et bredt politisk forlik om utbygging av sykehjem, tilsvarende forliket som sikret Norge verdens beste barnehagedekning. Statsministeren avviste dette med å si at Arbeiderpartiet allerede hadde inngått et forlik med Kristelig Folkeparti og Venstre om den såkalte Verdighetsgarantien. Seniorsaken har lenge argumentert med at Verdighetsgarantien stort sett er identisk med den tidligere
Kvalitetsforskriften, og derfor ikke er noen nyvinning. Nyheten er at Kristelig
Folkeparti og Venstre synes å være enig med oss, samt at juridisk ekspertise
bekrefter at Verdighetsgarantien ikke gir noen nye juridiske rettigheter, den
er mer et mål som kommunene kan bestrebe seg på å oppfylle.

Statsministeren erkjente at Norge står overfor betydelige utfordringer innenfor eldreomsorg og oppfordret de som måtte være misfornøyde med kommunenes tilbud om å benytte klageadgangen. Du kan klage til kommunen, Fylkeslegen, sivilombudsmannen, fylkesmannen osv.

Seniorsakens Tore Henning Larsen mente at det er vel og bra med klageadgang, men det blir teoretisk for den som ikke har energiske pårørende, eller Seniorsaken å støtte seg til. En dødssyk 90-åring med flere diagnoser, vil sjelden ha overskudd til å involvere seg i en lang klageprosess. Gjennomsnittlig liggetid på norske sykehjem er for øvrig rundt ett år. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har tidligere uttalt til pressen at sykehjemsplass ”ikke behøver å være den eneste saligheten.” (Sannsynligvis ikke, men det er antagelig det nærmeste man kommer i dette liv.)

Det var ingen tilfeldighet at NRK valgte Stavanger og Stokka sykehjem som åsted for debatten. Stavanger kommune er en av Norges beste på eldreomsorg, og Stokka sykehjem er et pilotprosjekt. Debatten berørte flere interessante spørsmål. Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Christine Sagen Helgø, ba statsministeren om bedre muligheter for alternative turnusordninger, blant annet for å oppnå bedre kontinuitet og unngå urimelige stillingsbrøker. SVs Oddny Miljeteig fra Bergen argumenterte kraftig mot bruk av private aktører i omsorgen. Her uttalte statsminister Stoltenberg at hver kommune fikk gjøre som
den ville med hensyn til konkurranseutsetting, han kunne imidlertid ikke love
noen endring med hensyn til reglene for bruk av alternativ turnus.

Konklusjonen er at lite er forandret, ideologiene lever og standpunktene ligger fast. Ikke
så oppmuntrende for syke, eldre som har behov for en sykehjemsplass.