Helsetilsynet ga Seniorsaken medhold i klage på Eidsvoll kommune

Pressemelding fra Seniorsaken 10. desember 2009
Seniorsaken har vunnet frem med en klage på Eidsvoll kommune etter at kommunen ga avslag på søknad om korttidsopphold på sykehjem for en 91 år gammel dame. I et brev av 24. november 2008 gir Helsetilsynet i Oslo og Akershus klager fullt medhold.

Eidsvoll kommunes avgjørelse om avslag på korttidsopphold i sykehjem oppheves og søker gis medhold i kravet om korttidsopphold.

Helsetilsynet vektlegger i avgjørelsen meget høye alder og på søkers og pårørendes vurdering av behov og ønsker om å bli rehabilitert. Den gamle damen er i meget stor grad avhengig av hjelp fra andre, inklusiv pårørende, for at hun kan anses for å ha et forsvarlig tilbud. Det legges også vekt på at søkers egen omsorgsevne lettere kan vurderes under et opphold på sykehjem.

Et viktig poeng i saken er at Eidsvoll kommune to ganger har anført at klageren burde ha fått et korttidsopphold. Det er mangel på sykehjemsplasser som har vært begrunnelsen for at hun har fått avslag.

Vi er glade for avgjørelsen som er en seier for vårt medlem og hennes pårørende, men også viktig for alle som har tenkt å bli gamle i dette landet, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken. En kommune kan ikke sette norsk lov til side med en enkel henvisning til dårlig økonomi. Nå gjenstår det at Eidsvoll kommune faktisk skaffer damen sykehjemsplass. Det bør skje straks.

Saken startet da den gamle damen i vår falt og pådro seg lårbensbrudd. Hun var i tre uker innlagt på Stensby sykehus. I forbindelse med utskrivningen ble det søkt om korttids sykehjemsplass. Søknaden ble avslått med den begrunnelse at Eidsvoll kommune ikke hadde ledige plasser. Avslaget ble klaget til kommunen som opprettholdt vedtaket om avslag. Seniorsaken klaget deretter på familiens vegne til Helsetilsynet i Oslo og Akershus, og har altså fått fullt medhold.