Høyre fulgte Seniorsakens råd

Oslo Høyres årsmøte sa 29. januar nei til et forslag fra byrådsleder og ordfører om å garantere sykehjemsplass til alle over 90 år. Resultatet kom som et resultat av et råd fra Seniorsaken.

Etter vår oppfatning er det ikke alder, men funksjonsdyktighet og behov som må være kriterium for om et menneske skal ha rett til en sykehjemsplass.

Seniorsaken vil imidlertid rose Oslo Høyre, ordfører Fabian Stang og byrådsleder Stian Berger Røsland med at de og partiet ønsker å prioritere omsorgstrengende eldre i sitt program foran kommunevalget 2011. Seniorsaken er av den oppfatning at Oslo trenger flere sykehjemsplasser enn det er i dag og at ingen bør bli tildelt dobbeltrom mot sin vilje. Følgelig ønsker vi oss en forpliktende programerklæring fra Høyre om å bygge flere plasser i neste fireårs-periode i likhet med Fremskrittspartiets programerklæring om 1000 nye plasser. Når vi er motstandere av at 90-åringer skal få en førsterett til plass, skyldes det at mange 90-åringer kan være langt friskere og ha et mindre prekært behov enn enkelte 70- og 80-åringer.

Oslo Høyres årsmøtet vedtok resten av ledelsens ”eldrepakke”. Seniorsaken kan i det vesentlige gi sin tilslutning til følgende punkter:

Høyre vil
-styrke eldres innflytelse over egen hverdag ved å tilby større valgfrihet og flere valgmuligheter. Det skal være en selvfølge at Oslos eldre fritt kan velge sykehjem, og at det gis tilstrekkelig informasjon om fritt sykehjemsvalg og sykehjemsalternativene som finnes
-at de eldre som får hjelp hjemme, skal ha en tidsgaranti – de skal vite når hjemmehjelpen eller hjemmesykepleien kommer, hva slags oppgaver som skal gjøres, og hvor lenge hjelpen skal vare. Eldre skal få større innflytelse på hvordan tiden til praktisk bistand skal brukes
-at det skal være et godt utbygget eldresentertilbud i alle bydeler
-Opprette ”Omsorgstelefonen”, en servicetelefon hvor brukere, pårørende og andre kan henvende seg for å få råd og veiledning om Oslo kommunes omsorgstilbud /p>

Seniorsaken gratulerer. Høyres ønske om prioritering av eldre denne gang, viser at Seniorsaken har innflytelse på hovedstadens politikk.