Gode nyheter fra Rogaland

Tidligere uklarheter om sykehjemssituasjonen i Stavanger og Sandnes er ryddet av veien. Rådmennenes budsjettforslag er betraktelig forbedret av politikerne. Seniorsaken Rogaland er optimist.

I Stavanger har flertallskoalisjonen (H, V, SP, Kr.F og PP) gått inn for å åpne det nye sykehjemmet (Bergåstjern) så snart det er praktisk mulig. 21 mill.kr er tilført budsjettet for å få dette til. Sykehjemmet skal stå ferdig i løpet av første halvdel av 2012. Da får vi håpe på åpning tidlig i 2. halvdel av året. Det neste planlagte sykehjemmet (Lervig) er inne i budsjettet igjen, og skal bygges, enten på den opprinnelige tomten, eller på annen tomt. Etablering av flere fysioterapeutstillinger og kompetanseheving for annet personale for å styrke kvaliteten i eldreomsorgen er lagt inn i budsjettet. Opposisjonen med AP og FRP i spissen hadde enda mer progressive planer, men vi finner likevel resultatet bra. Så gjenstår det å se om det blir gjennomført, men vi er optimister!

I Sandnes ble budsjettet vedtatt i går, den 20. desember. Også der ble det endelige budsjettet et helt annet enn det rådmannen la fram. Det satses både på nye sykehjemsplasser og på rehabilitering. Begge steder har politikerne tatt på alvor at arkitekttegnede originalbygg for hvert sykehjem og hver skole blir unødig dyrt, og vurderer nå rimeligere måter å reise nødvendige bygg på.

Seniorsaken i Rogaland har arbeidet flittig på mange plan i forhold til politikerne og i pressen i forhold til budsjettet for 2012 og økonomiplanen for neste fireårsperiode. Vi våger å tro at vårt og andre pressgruppers arbeid har hatt noe å si for de endelige resultatene. I alle fall tror vi det er viktig at befolkningen reiser seg og sier i fra – og Seniorsaken er nettopp en pressgruppe som representerer befolkningen. Nye koster i Stavanger pluss en sterk opposisjon og endret politisk struktur i styringen av Sandnes har ganske sikkert bidradd til en dreining i prioriteringene til fordel for det vi «må ha» på bekostning av det som er «kjekt å ha». Vi er optimistiske og følger nøye med. Kanskje tiden er inne til å drøfte ulike typer sykehjemsplasser eller bo- og behandlingsplasser. Og ikke minst må vi være opptatt av kvaliteten i omsorgen. Hus er ikke nok. Den ånd og den kompetanse som fyller dem er avgjørende.

Et stort problem er at regjeringen ikke synes å gi noen klare signaler omkring sitt ansvar for finansiering av hverken etablering av Samhandlingssentra og drift av disse, eller oppfylling av deres eget løfte om full sykehjemsdekning innen 2015. Dere som var på møte på Mossiges Minde i Sandnes før valget og hørte Helseministeren, hørte også at hun lovte fullfinansiering. Men det er noe uklart av hva. Vi har spurt hva hun mente, men ikke enda fått svar. Nå har vi bedt rogalandsrepresentanten og leder for helse og sosialkomiteen Bent Høie om å ta dette opp i spørretimen i Stortinget, eventuelt gi oss svar på hva kommunene kan vente seg dersom han selv vet svaret på dette. Dette var nyheter fra Seniorsaken Rogaland

Elsa Kristiansen