Full seier over Hitra kommune – tvangsmessig utskrivning fra sykehjem er ulovlig

(30.01.09) Seniorsaken har fått fullt medhold av Helsetilsynet i Sør-Trøndelag på vår klage på utskrivning av ett av våre medlemmer fra Hitra helsetun. Tvangsmessig utskrivning fra tildelt langtidsplass på sykehjem og overføring til bofellesskap/omsorgsbolig er med bekreftet ulovlig, et vedtak som vil få store konsekvenser for andre norske kommuner som forsøker seg på avhjemling av sine sykehjem. Den politikken har nå fått en effektiv stopper

I vedtaket fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag heter det: ”Klagen (fra NN) tas til følge. Hun har fortsatt rett til langtidsplass ved Hitra helsetun. Helsetilsynets i Sør-Trøndelags avgjørelse kan ikke påklages videre”.

Som en lang rekke andre norske kommuner ville Hitra kommune fra 1. mars 2008 omgjøre en sykehjemsavdeling til bofellesskap. Vedtaket innebar at de som bor på sykehjemmet fikk omgjort sitt tjenestetilbud fra sykehjemsplass til omsorgsbolig. Kommunen ønsket kun å beholde 13 plasser definert som sykehjem, og da som en korttids- og rehabiliteringsavdeling.  Eldre og funksjonshemmede som har et permanent behov, skulle etter dette få behovet dekket gjennom bofellesskap. Begrunnelsen for vedtaket var økonomisk, kommunen ønsket å spare penger.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag fastslo i sitt vedtak at NN etter loven hadde en tilkjent rett i form av tidsubestemt langtidsopphold ved Hitra helsetun. Spørsmålet om utskrivning må derfor vurderes etter sykehjemsforskriften § 4-11 som blant annet henviser til ”faglige grunner”. Departementet definerer slike ”faglige grunner” i rundskriv I-63 og stiller strenge krav, f eks. at beboer er blitt så frisk at heldøgns omsorg og pleie ikke lenger er nødvendig. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag konstaterer at slike ”faglige grunner” ikke foreligger, samt henviser til pasientrettighetslovens bestemmelser om medvirkning. Beboere på sykehjem kan altså ikke fratas sine rettigheter mot sin vilje.

Seniorsaken har fulgt denne og tilsvarende saker gjennom flere klageinstanser. Vedtaket i helsetilsynet i Sør-Trøndelag er den første saken som har kommet til avgjørelse, og vil måtte sette presedens i de øvrige. Det betyr at norske kommuner nå må legge vekk sine konsulentrapporter og avhjemplingsplaner. Norske sykehjem kan ikke nedlegges mot beboernes og Seniorsakens ønske.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon:
Vennligst kontakt