FAFO dokumenterer elendig eldreomsorg!

05. april: I en ny rapport offentliggjort 5. april 2011 ser Fafo-forskerne Heidi Gautun og Åsmund Hermansen på kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre.

Rapporten dokumenterer at tjenestetilbudet til eldre har blitt redusert, både institusjonstilbudet og hjemmetjenestetilbudet, og at tilbudet til de aller sykeste og mest hjelpetrengende eldre er for dårlig utbygget. I tillegg preges tjenestene av for lite personell og av tidspress, noe som går utover kvaliteten. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges Sykepleierforbund.

-Konklusjonene stemmer med Seniorsakens erfaringer, dokumentert gjennom vår SOS-telefon hver eneste dag, kommenterer Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken.

Fafo dokumenterer følgende utviklingstrekk innenfor norsk eldreomsorg:

  • Institusjonstilbudet er blitt redusert, samtidig som det har skjedd en økt intensivert bruk av hjemmetjenester de siste 20 år.
  • Institusjonstilbudet består i dag i all hovedsak av sykehjem. Aldershjemmene utgjør som et resultat av sterk nedbygging de siste 20 årene, en svært liten andel av det samlede institusjonstilbudet.
  • Antallet institusjonsplasser per 1000 innbyggere over 80 år og eldre har sunket fra 297 plasser i 1989 til 188 plasser i 2006.
  • Det har funnet sted en kraftig vekst i antall omsorgsboliger, men det har ikke kompensert for hele reduksjonen i det institusjonsbaserte tilbudet.
  • Samlet har det vært en nedgang i institusjons- og boligdekningen for innbyggere 80 år og eldre de siste 20 årene.
  • Institusjons- og boligdekningen for innbyggere 80 år og eldre, målt ved antall enheter per 1000 innbyggere 80 år og eldre, var lavere ved avslutningen av ”Handlingsplanen for eldreomsorgen” i 2006 enn ved oppstarten i 1998.
  • Yngre brukere (under 67 år) har relativt sett opplevd en dobbelt så stor økning i antall mottakere av hjemmetjenester som brukere 80 år og eldre.
  • Andelen innbyggere 80 år og eldre som mottok hjemmetjenester sank fra 41 prosent i 1992 til 37 prosent i 2006 på landsbasis.

-Etter vår mening er dette en veldokumentert rapport som setter regjeringens retorikk og påstander vedrørende eldreomsorg i et avslørende lys, sier Tore Henning Larsen. Enten er regjeringens representanter uvitende om hva som foregår, eller de forteller det norske folk eventyr. Begge deler er forkastlig.

 

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.