Et diakonhjem for fremtiden i dialog med befolkningen

Imponerende fremtidsplaner presentert på Seniorsakens møte med Diakonhjemmet 20. oktober 2010.

Vårt helsevesen står overfor store utfordringer i forbindelse med en voksende og aldrende befolkning innen trange økonomiske rammer. Skal disse mestres kreves fremsynthet både fra politikere og helseinstitusjoner. Men utfordringen går også til den enkelte av oss. Det finnes ubenyttete ressurser, både i det offentlige og hos private. For å utnytte dem bedre kreves planlegging, og fremsynthet og – ikke minst – ideer til gode løsninger. I det lå en klar oppfordring til delaktighet fra oss alle. Hvordan planlegger vi vår alderdom, og hva kan vi gjøre for å bo lengst mulig hjemme til beste for oss selv i samspill med en profesjonell tjenestetilbyder som Diakonhjemmet?

På Seniorsakens åpne møte med Diakonhjemmets ledelse 20. oktober ønsket adm dir og forstander ved Diakonhjemmets stiftelse, Idar Magne Holme velkommen til mer enn 60 ivrige og interesserte seniorer.

Stiftelsen eier og driver en høyskole i tillegg til Diakonhjemmets sykehus og disse har utarbeidet omfattende og offensive framtidsplaner. Planene ble presentert for de fremmøtte, blant andre fire bydelspolitikere:
De bydelspolitikere som hadde takket ja til Seniorsakens invitasjon var: Trond Lind Petersen (H), Terje Børlo (V), Christian Holmesland (FrP) og Ellen J. Lerberg (SV). Arbeiderpartiet svarte ikke på vår invitasjon.

Vi som sogner til sykehuset i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker er heldige. Diakonhjemmet har lenge vært under kontinuerlig modernisering. Nå er man i en ny viktig strategiplanperiode frem til 2012. 120 år driftserfaring til nå skal sees i lys av nye 120 år. Intet mindre. De fremmøtte fikk mye spennende informasjon blant annet fra sykehusdirektør Morten Skjørshammer og viseadm dir Svein Ove Faksvåg.

Det som kom frem på møtet viser at vi kan prise oss lykkelige som har et så profesjonelt ledet helsetilbud i våre bydeler. Diakonhjemmets sykehus selger sine tjenester til det offentlige. Som så mange andre i denne sektor er sykehuset nødt til å planlegge langsiktig for å være på høyde med eksisterende og kommende behov. På den måten sikres driften som en attraktiv leverandør av sykehustjenester til stat (Helse Sør Øst) og kommune.

Ingen fremtidsgaranti.
Men å være en veldrevet og stabil leverandør i dag, er ingen garanti for fremtiden i et helsevesen i omvelting. Derfor må fagfolkene ved Diakonhjemmets helse- og utdanningsavdelinger også ligge i forkant av utviklingen. Det gjelder å vise at det å følge sykehusets motto: engasjert for mennesket kan kombineres med effektiv drift. Stikkordet er økonomi – noe vi vet også politikerne er opptatt av.

Et eksempel: For å redusere dyr liggetid på sykehus, er det opprettet en kommunal spesialisert korttidsenhet på sykehuset som kan ta hånd om pasienten når helsetilstanden forhindrer hjemsendelse, etter sykehusbehandlingen. Erfaringen er god. Effektivitet, medisinsk behov og pasienthensyn i god kombinasjon.

Diakonhjemmet – et aktivitets- og helsesenter for fremtiden.
Stiftelsen sitter på store, uutnyttete ressurser blant annet i form av utbyggingsklart areal.

De mest spennende og ambisiøse deler av planene omfattet utbygging av senterfunksjoner med ulike tjenestetilbud, og en tilpasning av kollektivtransporttilbudet konkretisert ved en ny Diakonhjemmet stasjon ved T-banen, planlagt i samarbeid med Ruter. Det er også tanker om å bygge omsorgsboliger for 60 og 70+ som ønsker boforhold tilrettelagt for selvhjelp der eksisterende bolig er lite hensiktsmessige, og alternativet ikke er pleiehjem.

Men gjennomføringen avhenger av kreative forslag og samarbeid med planmyndigheter, politikere og brukere om blant annet finansiering og tilrettelegging. Her slo Diakonhjemmets ledelse dørene opp for samarbeid med alle interesserte, direkte og via eksisterende organisasjoner.

Vi merket oss bydelspolitikernes tverrpolitiske tilslutning til Diakonhjemmets imponerende innsats og visjoner og imøteser resultatet av det videre arbeidet og den politiske behandlingen i Oslo sentralt.

Bilde:Sykehusdirektør Morten Skjørshammer orienterer om Diakonhjemmets strategiske planer og valg for interesserte og engasjerte seniorer.

Styret i Seniorsaken Vestre Aker