Endelig en kommune som forteller sannheten om eldreomsorgen

6. april: Rådmannen i Harstad gir en sannferdig og åpenhjertig beskrivelse av eldreomsorgen i kommunen: Det er omsorg på sparebluss.

Kommunens kostnadsreduksjonsprogram har ført til store nedskjæringer i omsorgsbudsjettene. Sykehjemsplasser er nedlagt og terskelen for å få plass er skjerpet vesentlig.

Rådmannens uttalelser er svar på flere spørsmål fra Seniorsaken Harstad, som har fulgt utviklingen med økende bekymring. Terskelen for å få sykehjemsplass skal være høy: Kommunestyret har vedtatt at sykehjem primært skal benyttes til behandling. Kommunestyret har i ”Virksomhetsplanen” vedtatt nedleggelse av sykehjemsplasser, og det innebærer at terskelen for å komme inn i sykehjem skjerpes.

Kostnadsreduksjonsprogrammet og Virksomhetsplanene tilsier at Harstad kommune skal basere seg på en hjemmeorientert tjeneste. Det betyr at den enkelte skal hjelpes i hjemmet så langt dette er forsvarlig og den enkelte ønsker det. Det betyr at flere med helseproblemer hjelpes utenfor institusjon. Bosituasjonen skal ivaretas utenfor institusjon!

Hjelp som er pålagt kommunene i følge norsk lov skal gis på lavest effektive omsorgsnivå (LEON prinsippet), men forsvarlig. De som ikke kan gis forsvarlig hjelp utenfor institusjon, vil ta få tilbud om hjelp i institusjon. Det finnes ikke nasjonale retningslinjer for hva som er ”forsvarlig helsehjelp”.

Ingen har rettskrav på sykehjemsplass. Det er opp til hver enkelt kommune å organisere tjenesten slik de mener er beste forsvarlige løsning. Hvor terskelen for inntak i sykehjem vil ligge i den enkelte kommune vil bla avhenge av graden av utbygging av hjemmetjenesten. Det er store ulikheter i tilbudet mellom bydeler og mellom by og landkommuner.

-Etter Seniorsaken Harstads mening er dette en fallitterklæring, kommenterer leder av Seniorsaken Harstad, Ruth Haugland. Vi er imidlertid takknemmelig for at vi her får rene ord for pengene. Nå vet befolkningen hva de har å holde seg til, noe som bør få betydning ved kommunevalget.