Eldresentre må bli en rettighet!

Seniorsaken og Nasjonalforeningen for folkehelsen vil samarbeide om å trygge eldresentrenes eksistens og sikre at mulighetene de representerer blir bedre utnyttet. Det betyr lovfesting av eldresentre, krav til faglig innhold og til kvalifisert personale med helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning.

– Forebyggende eldrearbeid er viktig. Vår erfaring viser at det er sammenheng mellom eldres engasjement, sosiale relasjoner og helse, heter det i en felles uttalelse fra Seniorsaken og Nasjonalforeningen for folkehelsen. – Aktive og engasjerte pensjonister fungerer bedre og lengre i eget hjem, sier fagsjef Anne Cathrine Seland i Nasjonalforeningen. Tilhørighet og deltakelse opprettholder og skaper nettverk, motvirker passivitet og isolasjon. Ved å bidra til at eldres trivsel og funksjonsnivå blir bedre, er det grunnlag for å anta at kostnadene til fremtidig eldreomsorg kan reduseres vesentlig.

Eldresentrene må lovfestes

Eldresentrene er et alt for godt tiltak til å overlates til den enkelte kommune. Seniorsaken og Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at alle eldre, uansett hvor i landet de bor, skal ha et eldresenter i sitt nærmiljø. I dag er ansvaret for driften av eldresentre overlatt til den enkelte kommune og befinner seg ofte i et vakuum mellom frivillighet og kommunale helsetjenester. Det er ingen klar definisjon av hva som er innholdet i et eldresenter, og begrepet brukes løselig om alt fra dagsentre, sykehjem, aldersboliger og – eldresentre. For å sikre nødvendige ressurser til eldresentrene er det nødvendig med en form for lovfesting. En lovfesting forutsetter at senterens mål og innhold defineres. Seniorsaken og Nasjonalforeningen etterlyser en statlig politikk innenfor det forebyggende eldrearbeidet.

Det må stilles faglige krav

Eldresentrene fremstår som gode og kostnadseffektive tiltak for å bedre eldres hele og trivsel. Mulighetene eldresentrene representerer er imidlertid langt fra utnyttet. Høy kvalitet på eldresentrene gir bedre funksjonsevne, mindre hjelpeavhengighet, bedre trivsel og velferd.

Ledelsen på et eldresenter bør ha minimum treårig helse- eller sosialfaglig utdannelse og videreutdanning i økonomi og ledelse.

Den frivillige innsatsen bør fortsatt utgjøre en hovedfaktor i eldresentertilbudet. Vellykket frivillighet forutsetter imidlertid planlegging og rutiner for rekruttering, oppfølgning og ivaretakelse av frivillige. Til det kreves kvalifisert personale.

Forebyggende hjembesøk

Tilbud om forebyggende hjembesøk bør legges til eldresentret. En rekke land har innført forebyggende hjemmebesøk hos personer over 75 år. Hensikten er å kartlegge eventuell funksjonssvikt for å kunne sette inn tiltak så tidlig som mulig. Norge bør også få et slikt tilbud. Denne tjenesten bør legges til eldresentrene.

Billedtekst: Sammen om forebyggende eldreomsorg. Fra venstre: Fagsjef Anne Cahtrine Seland, Nasjonalforeningen, redaktør og informasjonssjef Dag Bredal, Seniorsaken, seksjonsleder Jorunn Dreksler, Nasjonalforeningen.

FAKTA

Norge har ca. 350 eldresentre. Sentrene spiller en viktig rolle i det forebyggende helsearbeidet for eldre. Sentrene er innrettet med sikte på aktive og oppegående eldre, men må også søke å ”fange opp” og inkludere eldre med isolasjonstendens, depresjon eller lettere funksjonssvikt. Integrering av eldre med minoritetsbakgrunn er et satsningsområde for flere avsentrene.

Sentrene driver en lang rekke tiltak, blant annet sosialrådgivning, informasjon om helse, muligheter og tilbud til pensjonister. De inviterer også til fysisk aktivitet, opplæring i data og ny teknologi, utflukter, kultur- og aktivitetstilbud. De fleste eldresentre har et mattilbud som også inkluderer middag.

Seniorsaken og Nasjonalforeningen vil blant annet ta spørsmålet om lovfesting av eldresentrene opp med de politiske partier.

Nå må Helse- og omsorgsdepartementet stå ved sine egne ord!

I Stortingsmelding nr 25 (2005/2006) ”Mestring, muligheter og mening”, heter det i pkr 9.8 at ”det er mye som tyder på at forebyggende tiltak har vært nedprioritert i forhold til kurative oppgaver, og at det derfor kan være store gevinster å hente på mer forebygging”.