Eldrepakken i Skedsmo

Skedsmo kommune har bevilget 6,6 mill ekstra til eldre i Skedsmo. Det er bra! Men det er brukt 6,6 mill ekstra, hevdes det. Hva er da det opprinnelige forslaget før ekstrabevilgningen fra staten er lagt til? Innholdet i eldrepakken er ikke ekstra, det var forventet. Men 6 mill til Strømmen stadion, det er ekstra!

Etter onsdagens budsjettmøte sitter vi igjen med mange spørsmål.

Ett av punktene er: Sansehage Stalsberg 400.000,- Det er veldig bra. Men for hvem skal sansehagen være? Er det også de 15 demente gamle fra Konten som skal ha nytte av den?

Hvor skal de bo? Skal det bygges ny avd. for 15 demente på Stalsberg? Ja, for det tenkes vel ikke at den såkalte ”friskmeldte” avdelingen på Stalsberg skal fylles opp med dagens Konten-beboere? Det er mange på venteliste for å komme inn der. Per Gjertsen, avd.leder for Tjenestekontoret, sier at det står 21 på venteliste i Skedsmo kommune, med ventetid inntil 2 mnd. Hvis denne avd. står tom i dag, kan 15 fra ventelista få plass nesten på dagen! Siden Sansehagen er nevnt, hvorfor er da ikke det som skal skje med Konten nevnt? Er sansehagen kompensasjon for Konten?

Det må komme tydelig frem at her legges det ned 15 av dagens sykehjemsplasser!

De skal bygges ned! Samme hvordan man vrir det; det blir 15 færre sykehjemsplasser i kommunen før noe annet er på plass! Det kan ikke sies sterkt nok. At dere tør!

Service-leiligheter/ omsorgsboliger krever ganske friske, velorienterte og oppegående mennesker. Det er et stort sprang mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger. I dag er brukerne ofte blitt alt for gamle og ubehjelpelige når de får tildelt omsorgsboliger.

Hvorfor satses det ikke på boliger etter bokollektiv-tanken, med felleskjøkken, fellesstue og eget, privat rom i tillegg? Der vil personalet til en hver tid ha oversikt over beboerne. Som eksempel: kommunens egne boliger, Korshagen Boliger på Skedsmokorset. I et slikt bokompleks kan sterkt hjelpetrengende demente gamle, få et trygt og godt tilbud. Når demente personer ikke kan nyttegjøre seg alarmen lenger eller ikke bruke komfyren p.g.a. tørrkoking med mer, og de heller ikke kan komme seg til lege selv, da regnes de i dag fortsatt for ”for friske” til å få sykehjemsplass. Da ville en kollektiv boform som dette, være en god løsning.

Jeg skjønner at tilbudene må være på et så lavt kostnadsnivå som mulig. Hva da med en mellomting på Husebyjordet, at ikke alt går til omsorgsboliger, men noe av det til denne type bokollektiv? Det vil gi et mer differensiert tilbud til demente personer.

Har de folkevalgte noen gang gått med et vannglass til en tørst strupe?

De pårørende sliter seg ut for å tette hullene i omsorgstilbudet. Ja visst skal vi ha omsorg for våre egne. Men når ektefelle (like gammel som den pleietrengende) og voksne barn i full jobb gir fra seg omsorgen, da må det være lov å senke skuldrene i den tro at innkjøp av mat, klær, undertøy og medisiner, samt lege- og tannlegebesøk, for å nevne noe, blir tatt hånd om. Det gjelder også i stor grad innholdet i dagen, både det kognitive og det fysisk utfordrende.

At de pårørende må trå til så ofte og mye, har to effekter: for det første dekker det over manglene ved tilbudene, og for det andre er det psykisk utmattende. I tillegg til daglige bekymringer, er det mange vanskelige og belastende møter og avslag på søknader må følges opp med anke. Mange har følelsen av ikke å bli forstått når de forklarer seg. De blir møtt med benektelse og skepsis når de forklarer hvordan hverdagen er.

Seniorsakens SOS-telefon får daglig opprigninger fra pårørende som føler seg overkjørt og trenger hjelp for å bli hørt. Mørketallene for pleietrengende er trolig store.

Det er forstemmende at vi, som organisasjon også på det lokale plan, ikke får et seriøst svar på våre mange henvendelser. Vi henvender oss fordi vi bryr oss om våre medmennesker og vårt nærmiljø!

Hvilken politiker tør i dag å gi et utfyllende svar på våre spørsmål? Vi tar gjerne imot svar fra sektor for Helse og Omsorg eller Tjenestekontoret i tillegg.

Hilsen fra styret i Seniorsaken Skedsmo, v/ Anna Marie Vereide