Eldreomsorgen skinner ikke – Stoltenbergs politikk betyr privatisering

Pressemelding 07.05.09. Utviklingen innefor helse- og omsorgssektoren i kommunene under Jens Stoltenbergs regjering i ferd med å gå fra ille til det prekære. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt og demensomsorgen er forsømt. Dagens politikk innebærer en privatisering av omsorgen, der hver enkelt i økende omfang må hjelpe for seg selv.

Statsminister Jens Stoltenberg fikk i går (6. mai) hard medfart i Stortinget i går av en samlet opposisjon. Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten anklaget regjeringen for å ha sviktet sine løfter om en skinnende eldreomsorg og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen og Høyres Inge Lønning fulgte opp med å konstatere at heller ikke løftet om 10 000 nye årsverk i eldreomsorgen er innfridd. Jens Stoltenbergs svar var oppsiktsvekkende, ettersom han benektet å ha lovet noe slikt som ”en skinnende eldreomsorg”.

Seniorsaken vil gjerne hjelpe statsministeren med hans hukommelse. Løftet om ”en skinnende eldreomsorg” ble gitt under et folkemøte i Ålesund arrangert av TV2 24. august 2005, kort tid før stortingsvalget samme år. Det skinner fortsatt ikke.

Under Jens Stoltenbergs regjeringsperiode kan utviklingen i mange norske kommuner beskrives i tre paragrafer:

  1. Sykehjemmene skal i fremtiden fortrinnsvis ha korttids- og rehabiliteringsplasser. Langtids sykehjemsplasser avhjemles, og erstattes med en form for omsorgsbolig eller hjemmebaserte omsorgstjenester.
  2. Hjemmesykepleien gjøres til basis for den kommunale pleie og omsorg, der alle tjenester forutsetter enkeltvedtak.
  3. Terskelen for å yte pleie, tilsyn og omsorg til syke, eldre heves.

Dette innebærer en privatisering av omsorgen, der hver enkelt blir avhengig av selv å finne løsninger. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt, noe vi daglig avdekker gjennom vår SOS-telefon for eldre og deres pårørende. I flere tilfelle opplever vi situasjoner som vi mener innebærer klare brudd på kommunehelsetjenestelovens og pasientrettighetslovens bestemmelser om rett til ”nødvendig helsehjelp”. Seniorsaken har både måttet true med politianmeldelse og gå til politianmeldelse av kommuner som ikke oppfyller sine lovpålagte plikter.

Regjeringen har gjennom sine politiske utsagn skapt en forventning om en trygg og verdig alderdom i offentlig regi. Vi konstaterer at dette ikke holder stikk. Da plikter, etter vår mening, regjeringen enten å legge til rette for at løftene kan innfris eller kommunisere til befolkningen at det offentlige ikke makter denne oppgaven, samt angi klare grenser for offentlig assistanse slik at befolkningen kan innrette seg etter dette og alternative tilbud utvikles. Seniorsaken krever et klart svar fra Jens Stoltenberg!

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg, og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22121890/ 90866705 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868.