Eidsvoll kommune krøp til korset – 91-årig dame fikk sykehjemsplass

Pressemelding fra Seniorsaken 8. januar 2009
Etter en lang kamp mot Eidsvoll kommune, vant Seniorsaken frem til slutt. Vårt medlem, en 91-år gammel dame, får sykehjemsplass på Eidsvoll fra 9. januar.

For å oppnå dette, har foreningen måttet bruke store administrative ressurser og gjøre dype innhugg i Seniorsakens juridiske hjelpefond. Fondet er for øvrig for en stor del er finansiert gjennom utlodning av dåpskjoler, sydd av Seniorsakens Hederssenior Nanna Caspersen.

Saken startet våren 2008 da den gamle damen falt og pådro seg lårbensbrudd. Hun var i tre uker innlagt på Stensby sykehus. I forbindelse med utskrivningen ble det søkt om korttids sykehjemsplass. Søknaden ble avslått med den begrunnelse at Eidsvoll kommune ikke hadde ledige plasser. Avslaget ble av Seniorsaken klaget til kommunen som opprettholdt vedtaket om avslag. Seniorsaken klaget deretter på familiens vegne til Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Helsetilsynet ga Seniorsaken fullt medhold i brev av 24. november 2008, samtidig som Eidsvoll kommunes avgjørelse om avslag på korttidsopphold i sykehjem ble opphevet og søker ble gitt medhold i kravet om korttidsopphold.

Helsetilsynet vektla i avgjørelsen søkerens meget høye alder og behov for behandling. Den gamle damen er i meget stor grad avhengig av hjelp fra andre, inklusiv pårørende, for at hun kan anses for å ha et forsvarlig tilbud. Det legges også vekt på at søkers egen omsorgsevne lettere kan vurderes under et opphold på sykehjem.

-Vi er glade for avgjørelsen som er en seier for vårt medlem og hennes pårørende, men også viktig for alle som har tenkt å bli gamle i dette landet, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken. En kommune kan ikke sette norsk lov til side med en enkel henvisning til dårlig økonomi.