Du lovte ”skinnende” eldreomsorg, Jens Stoltenberg!

– Seniorsaken setter frist til 1. mai!
Seniorsaken er opprørt over at statsminister Jens Stoltenberg ikke omtalte eldre eller eldreomsorg med ett ord i sin nyttårstale. Statsminister Jens Stoltenberg lot sin statssekretær Thorbjørn Giæver Eriksen svare i Verdens Gang 2. januar.

Pressemelding fra Seniorsaken 3. januar 2008

Statssekretæren sier at statsministeren bevisst konsentrerte talen om vår tids tre største utfordringer, som er skole, klima og Norges innsats i Afghanistan. Av dette følger at eldreomsorgen i beste fall kommer et godt stykke nede på statsministerens prioriteringsliste. Litt nedlatende opplyser statssekretæren dessuten at statsministeren både snakker om eldre og møter eldre selv, samt at mange eldre er opptatt av de samme spørsmål som statsministeren. Dette er selvfølgeligheter, herr statssekretær. Vi hadde blitt forbauset om Jens Stoltenberg systematisk unngikk å treffe mennesker over 50. Hadde han i tillegg sluttet å ringe til sine foreldre, hadde det vært oppsiktsvekkende. Dessverre ser det ikke ut til at disse samtalene har bidratt til noen bedre eldreomsorg.

Vi vil imidlertid få minne statsministeren om at han før kommunevalget i september i fjor uttalte at bare hans parti fikk fornyet mandat til å styre norske kommuner, skulle det ”skinne av eldreomsorgen”. Det skinner ikke. Det finnes ingen plan for forbedring og seniorene ble taperne på årets statsbudsjett. ”Skinnende” eldreomsorg ser foreløpig ut til å være føyd til listen over brutte valgløfter.

Seniorsaken er nå trett av å vente. Vi krever handling. I lys av den prekære situasjonen ved norske sykehjem som gjentatte ganger er avdekket i media skrev Seniorsaken i desember et brev til Regjeringen ved Helse og Omsorgsdepartementet der vi ba om at man umiddelbart igangsatte følgende tiltak:

1. Fremskaff pålitelige tall som viser dagens og fremtidig antatt behov for sykehjemsplasser og andre former for omsorgs – tjenester i landets kommuner.
2. Utrede nye driftsformer ved sykehjemmene med vekt på rehabilitering, aktivitet, og egen deltagelse. Det skilles klarere mellom friske eldre og de som har behov for medisinsk diagnostikk og behandling. Bemanningsforholdene og personalpolitikk ved sykehjemmene må vurderes i lys av dette.
3. Enkeltindividenes rettigheter til valgfrihet og selvbestemmelse innen eldre omsorgen må skjerpes og utrykkes klarere i lov og forskrifter.
4. Finansieringsordningenes kompleksitet må utreders nærmere. Dagens ordninger holder åpenbart ikke mål. Eldreomsorg må bli en statlig oppgave, kommunenes innsats strekker ikke til. Seniorsaken krever at statsministeren innen 1. mai legger frem en plan for en verdig alderdom for norske borgere.


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider for seniorers rett til arbeid, respekt og inkludering i samfunnslivet. Vi ønsker økt satsning på forebyggende helsearbeid og effektiv hjelp til rehabilitering og omsorg når man trenger det.

For ytterligere opplysninger: Vennligst kontakt Seniorsakens leder av ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt, Vidar Lønn-Arnesen på telefon 67 14 38 18, daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef i Seniorsaken Dag Bredal, telefon 67 56 30 99/924 11 868.