Bostøtte truet av økt ligningstakst

– Seniorsaken har tatt problemet opp med Kommunal- og regionaldepartementet
Stadig flere risikerer å tape bostøtten på bakgrunn av en ikke reell inntektsøkning. Dette gjelder bostøtteberettigede som eier enebolig, selveierleilighet eller bolig i borettslag og som får økt ligningstakstene på sine boliger.

Seniorsaken har tatt problemet opp med Kommunal- og regionaldepartementet som har stilt seg imøtekommende og åpnet for samarbeid om en løsning.

Pressemelding fra Seniorsaken, 26. mai 2008

Bostøtten er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet er å sikre at personer med lave inntekter og relativt sett høye boutgifter mulighet til å beholde egen bolig. Bostøtten måles ut – sterkt forenklet – ved at en persons – eller husstands – faktiske bokostnader sammenholdes med hva myndighetene regner som ”rimelig boutgift”. Rimelig boutgift vurderes i forhold til den eller de stønadsberettiges samlede inntekt. Overstiger bokostnadene ”rimelig boutgift”, utgjør bostøtten normalt 70 % av differansen. Den inntekt som skal legges til grunn er etter hovedregelen normalt vedkommendes personinntekt(er) ved skatteligningen pluss 6 % av nettoformue som overstiger 200.000 kroner. Overstiger denne beregnede inntekten et beløp som svarer til minstepensjonen + 30 prosent, faller bostøtten helt bort.

Problemet oppstår gjennom den av regjeringen vedtatte forhøyelse av ligningstakstene på selveiet bolig, som fra 2006 gradvis oppjusteres med i alt 51,25 prosent. Blir disse økningene gjennomført uten at det skjer noen endring av bostøttesystemet, vil for eksempel en enke eller enslig med bolig ligningstaksert til 400.000 kroner i 2005, kunne bli belastet med en fiktiv inntektsøkning på hele 12.300 kroner (6 % av takstøkningen på 205.000 kroner). Resultatet blir at flere og flere av våre minst bemidlede får redusert sin bostøtte eller falle helt ut av bostøttesystemet, mens de i realiteten får forverret sin økonomiske situasjon.

– Det urimelige er et en helt fiktiv ”formuesøkning” – økningen av ligningstaksten for egen bolig – fratar folk bostøtten, uttaler tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen, medlem av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi. – Det faktiske forhold er jo at formuesinntekten ikke er økt. Tvert imot har de det gjelder fått ekstra utgifter i form av økt formuesskatt, og altså mindre disponibel inntekt!


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Harry Martin Svabø på telefon 911 79 110, informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.