Årsmelding

Styre, aktiviteter, medlemsmøter, medlemsutvikling og årsmøte

Styre
Seniorsaken Vestre Aker har i meldingsåret 2009 hatt følgende styre: leder Finn Holden – Ragnhild R Andersen – Else Holthe Møll – Per W Jensen og Hans O Fallet.

Aktiviteter
Det er i perioden avholdt 7 styremøter. Lokallaget har også i denne perioden vært opptatt av, og arbeidet med følgende utfordringer: Sykehjemsplasser, etablering av Omsorg+ miljøer og seniorsentrene i bydelen. Styret har arbeidet aktivt opp mot politikerne både i bydelen og i byrådet. Dessverre ser det ut som om seniorrettede tiltak ikke har den ønskede og nødvendige prioritet hos bydelens politikere. Seniorsaken vil derfor både sentralt og lokalt utvikle strategier for å bedre seniorrepresentasjonen i de politisk valgte organer både i byrådet og i bydelene. Videre vil vi følge partiene nøye og gi våre medlemmer tilbakemeldinger på hvordan politikerne forholder seg til de saksfelt som angår seniorene. Bydelen har i løpet av året fått en ny kunnskapsrik, innsiktsfull og handlekraftig Bydelsdirektør, som Seniorsaken har de største forventninger til med henblikk på en bred og etter vår mening en mer riktig utvikling av Vestre Aker bydel. Lokallaget har etablert et gjensidig fruktbart og nyttig samarbeid med Diakonhjemmets stiftelse. Diakonhjemmets Høyskole utvikler nå nye eldre-relaterte masterstudier, blant annet vil de utdanne Endringsaktører i eldreomsorg. Bakgrunnen for dette er erkjennelsen av at man trenger nyskapende helsepersonell som er utdannet for å møte de utfordringene som den demografiske utviklingen krever. Den eldrebølgen som vi vet vil komme i landet for øvrig om 5-10 år, er allerede en realitet i de bydeler som Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for.

Medlemsmøter
Den 31. august 2009 arrangerte lokallaget et godt besøkt møte med toppolitikerne på Oslo listene til Stortinget. Seniorsaken Vestre Aker var arrangør og Diakonhjemmets stiftelse vertskap for dette møte. Dr polit og professor i antropologi Halvard Vike ved UiO innledet til debatt og deltok i debattpanelet sammen med Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø. Professor Vike tok utgangspunkt i at de fleste seniorpolitiske tiltak generelt er underbudsjettert, både i lokalpolitikken og i statsbudsjettene. Politikernes svar på denne utfordringen er notert og vil bli fulgt opp i Stortingsperioden og i valgkampene foran de neste valg. Seniorsaken Vestre Aker var også medarrangør av Diakonhjemmets Gjestebud med tenning av julegran og Nyttårskonsert med Sølvguttene. Den populære OnsdagsCaféen, med aktuelle og spennende foredragsholdere ble forsøkt videreført på Norlis Bokkafe, Aker Brygge, men vi måtte dessverre innstille denne aktiviteten fordi Norlis Bokhandel på Tjuvholmen ble nedlagt.

Medlemsutvikling
Det siste årsmøte var godt besøkt av både aktive og mindre aktive medlemmer. Medlemstilgangen har vært meget god, i perioden juni til november 2009 har det vært en økning med 56 nye medlemmer i Vestre Aker. Dette til tross for at vi har avgitt flere medlemmer, med bosted innenfor grensen, til det reetablerte lokallaget i Ullern bydel. Med bakgrunn i den relativt store medlemsmassen og den positive medlemsutviklingen som lokallaget har er vi allerede en faktor som både kan og vil være med å påvirke utviklingen i bydelen. Styret oppfordrer med dette til medlemsverving i nærmiljøet. Benytt blanketten bak i SENIOR 50+ ifm vervingen og anfør Vestre Aker spesifikt som lokallag. Fordi egenvervede medlemmer gir ekstra overføringer til lokallaget, i form av 100 kroner i ”returprovisjon” pr nytt medlem. Lykke til!

Årsmøte 2010 – Foredrag med Dr med – professor PETER HJORT. Tema: FRAMTIDENS ELDREOMSORG.
Seniorsaken Vestre Aker ønsker velkommen til årsmøte, og oppfordrer medlemmene til å ta med venner og potensielle nye medlemmer til møte på Røa Eldresenter, – tirsdag 16.03.10 – kl 1800. Årsmøtet vil også bli omtalt og annonsert i SENIOR 50+ nr 1/2010. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 01.03.2010.

Med vennlig hilsen
Styret i Seniorsaken Vestre Aker.

Seniorsaken arbeider for; En verdig alderdom i Vestre Aker