Årsmelding for 2010

STYRE
Seniorsaken Vestre Aker har i meldingsåret 2010 hatt følgende styre: leder Per W Jensen – Finn Holden – Ragnhild R Andersen – Else Holthe Møll og Ebbe Ording. Ragnhild R Andersen har dessverre, pga private forhold, anmodet om fritak fra styrevervet. Bente Frøydis Haugland tiltrådte derfor lokallagets styre fra og med 26.11.10, fram til neste valg.

AKTIVITETER
Det er avholdt 6 styremøter. I tillegg til de faste programposter (sykehjem/ omsorgsboliger og senior – /eldresentrene) har lokallaget i år vært engasjert i pilotprosjektet ”Seniorene i bevegelse – den nye folkemedisinen”, et målrettet trimprogram i regi av Seniorsaken sentralt. Sammen med Ullern arrangerte vi, den 18. november 2010, et introduksjonsmøte for seniorer med S.A.T.S. i Njårdhallen. Onsdags Cafeen har det dessverre, av kapasitets hensyn, ikke blitt tid til å videreføre i år. Styret mottar gjerne henvendelser fra medlemmer som ønsker å videreføre og utvikle dette kulturtilbudet, som et underutvalg av styret. Konseptet og lokaler sentralt på Røa er klare.

MEDLEMSMØTER
Årsmøte ble arrangert på Røa Eldresenter den 16. mars 2010. Det kulturelle innslag var ved Åshild Ulstrup, kjent fra sine programmer i NRK. Oppmøte var skuffende lite, men også i år ble det vervet flere nye medlemmer. Medlemsmøte, den 20. oktober 2010 imponerte derimot med et uvanlig stort frammøte, mer enn 60 personer fra målgruppen var tilstede da Diakonhjemmets ledelse presenterte sine muligheter og visjoner for bydelspolitikerne. Vårt helsevesen står overfor store utfordringer. Skal disse mestres kreves fremsynthet både fra politikere og våre helse – institusjoner. Men utfordringen går også til den enkelte av oss. Det finnes store ubenyttete ressurser. For å utnytte dem bedre kreves planlegging, og fremsynthet og ikke minst ideer til gode løsninger.

MEDLEMSUTVIKLING
Medlemstilgangen har også i år vært meget god, i perioden januar – oktober 2010 er det registrert 61 nye medlemmer i Vestre Aker. Med bakgrunn i den relativt store medlemstilgangen og den positive medlemsutviklingen som lokallaget har hatt i år er vi allerede en betydelig faktor som både kan og vil være med å påvirke utviklingen. Styret oppfordrer med dette til medlemsverving i nærmiljøet. Benytt blanketten bak i SENIOR 50+ ifm vervingen og anfør Vestre Aker spesifikt som lokallag. Lykke til med vervingen av nye medlemmer til seniorenes ”Fagforening”!

SAMFUNNSKONTAKT
Betydelige ressurser, både skriftlig og i møter, er brukt i dialogen med beslutningstakerne. Bl a har man utformet og utfordret politikerne med innspill til programarbeidet i de respektive partier på det som er Seniorsaken Vestre Akers ”hjertesaker”. Konkrete løsningsforslag er fremmet for å skaffe omsorgsboliger og pleiehjemsplasser i tilstrekkelig omfang, når det akutte behovet oppstår. En av målsettingene til dette styret er at den lokale senioromsorgen skal være behovsstyrt og ikke budsjettstyrt, og at man kapasitetsmessig skal ligge i forkant av behovene. Slike store udekkede behov og etterslep i omsorgen for de eldre og pleietrengende kan tyde på at de humanistiske holdninger er mangelfullt utviklet i dagens samfunn – og at vi har et dårlig fungerende sosialt fellesskap. Andre viktige programposter som Seniorsaken Vestre Aker har fremmet forslag til er; videreføringen og utviklingen av senior – og eldresentrene i form av ”en lovhjemling” og seniorenes tilgang til de mange offentlige eide gymnastikksaler i bydelen.

Fysisk aktivitet for seniorer, selv i et relativt lite omfang, gir en svært god helsegevinst. Sannsynligvis er dette det billigste og beste enkelttiltak som bydelen kan iverksette med henblikk på å bedre folkehelsen generelt og den lokale helseøkonomi. Seniorsaken Vestre Aker påtar seg gjerne å administrere og organisere ”seniorbruken” av gymnastikksalene.

Så gjenstår det å se i hvilken grad politikerne tar dette innspillet på alvor og gjør de til reelle programposter i sine program for Vestre Aker i valgperioden 2011 – 2015.

REALITETER OG BETRAKTNINGER OM VALGENE I 2011 OG 2013
Våre politikere har vedtatt og lovfestet noen ”valgtekniske konstruksjoner” som gjør at vi får de politikerne partiene bestemmer og ikke de vi fortjener.

Vår reelle innflytelse som velgere, med dagens nominasjon – og valgordning, er på mange måter en illusjon. Personvalget er som oftest gitt i forbindelse med nominasjonen. I denne viktige og avgjørende prosessen, for å få rett mann eller kvinne på rett plass, deltar bare promiller av befolkningen.

Mer enn 50 % av de som avgir stemmer ved lokal – og stortingsvalgene i Vestre Aker er voksne og ansvarlige mennesker, – over 50 år. Dersom vi er bevisst dette faktum og stemmer på partier og politikere som er konkete og ansvarlige og som man kan stole på over tid er det fullt mulig å endre den negative utviklingen. Først og fremst i helse og senioromsorgen, men også i de saker som gjelder vår generelle velferd og sosiale hverdag.

Seniorsaken har ikke formell forhandlingsrett overfor staten, men i kraft av oppslutning og initiativ har vi betydelig påvirkningsmulighet. Det gjelder derfor å utnytte alle tilgjengelige muligheter for å ivareta de eldres interesser også når det gjelder pensjons – og skatteforhold. Med økt oppslutning kan vi oppnå innflytelse dersom vi opptrer samlet og som den resurssterke gruppen vi i realiteten er.

Den såkalt ”eldrebølgen” blir stadig vekk brukt som påskudd for skatte – og avgiftsøkninger. En slik argumentasjon stigmatiserer en hel befolkningsgruppe ved å legge skylden for de økonomiske innstramninger på de eldre. Dette innebærer en fraskrivelse av myndighetenes ansvar for å forvalte og prioritere nasjonens totale økonomiske og menneskelige ressurser på en effektiv og anstendig måte. I tråd med langsiktighet og politiske uttalte intensjoner. Det er derfor viktig å komme med politiske utfordringer ved å påpeke konkrete løsninger og ta til motmæle mot å bli betegnet som samfunns – belastende på grunn av alder.

Seniorsakens møter og informasjonsvirksomhet tar sikte på å bidra til å gi medlemmene kunnskap og argumenter. Det muliggjør at man – enkeltvis og samlet – kan påvirke partienes programmer, nominasjoner og til en mer representativ sammensetning av styrende organer, råd og utvalg.

Vår aktivitet skal sørge for at ledelsen i de etablerte partier ikke kan ta velgernes lojalitet for gitt. På den måten legger vi grunnlaget for reell innflytelse og medbestemmelse.

Seniorsaken Vestre Aker vil følge opp med evalueringer av politikernes evne og vilje til å gjennomføre sine valgløfter.

Målsettingen er en verdig og anstendig seniorpolitikk i bydel Vestre Aker.

Med vennlig hilsen Styret i Seniorsaken Vestre Aker.