Årsmelding 2009

Styret har i 2009 bestått av.
Fram til årsmøtet 11. mars:
Aasta Barkved Støylen leder
Thor Rohde, nestlederleder
Svend Møller, kasserer
Elsa Kristiansen, sekretær
Venke Hetlelid, medlem
Solveig Myrvold, medlem

Etter årsmøtet, 11. mars:
Aasta Barkved Støylen, leder
Torbjørn Vasstveit, nestleder (trakk seg fra styret 14. desember 09)
Marthon Johannessen, kasserer
Elsa Kristiansen, sekretær
Solveig Myrvold, medlem
Aud Klovbning Knutsen, medlem
Britt Mikkelsem medlem (trakk seg fra styret 14. desember 09)
Aud Wennersten Larsen, varamedlem
Svend Møller, varamedlem
Venke Hetlelid, varamedlem

Fra 11 januar 2010 rykket Aud Wennersteen og Svend Møller opp som medlemmer

Kontaktpersoner:
Haugalandet: Marit Vassbrekke, Haugesund
Sandnes: Olaf Høie, Sandnes

Torbjørn Vastveit, Aud Klowning Knutsen og Elsa Kristiansen deltok som delegater på Seniorsakens landsmøte mai 2009, Britt Mikkelsen deltok på lolallagets regning.

Det har ikke vært lederseminar i 2009

Seniorsaken avd Rogaland har hatt 10 styremøter og behandlet ___ saker

Arbeid i forhold til kommunale tjenester / politikere/b>
Klagesak på vegne av pårørende på et sykehjem i Sørfylket
Ut fra pårørendes beskrivelser av deres samarbeid med det aktuelle sykehjemmet og den omsorg som er gitt, gjorde Norsk Sykepleieforbunds etikkråd en gjennomgang som viste brudd både på etiske retningslinjer og kvalitetsforskriftene som er hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven.

Saken med denne vurderingen er ført gjennom alle klageinstanser fra Fylkeslegen i Rogaland som representerer Helsetilynet lokalt, Helsetilsynet sentralt og Sivilombudsmannen. Ingen fant grunn til å ta klagene på alvor. Dette forteller oss at brukerrettingehetene står meget svakt i vårt land når det gjelder eldre mennesker i sykehjem og at kvalitetsforskrifter hjemlet i lov kan brytes uten noen sanksjoner. Saken er oversendt Seniorsakens sentralstyre der vi ber om at de prinsippielle sidene i denne saken tas opp med de rette myndigheter. Et av våre forslag er at sykehjem pålegges å opprette brukerråd der pårørende kan tale pasientenes sak på linje med foreldreråd i skolen (brukerråd bestående av pasienter er ofte ikke mulig på sykehjem, men der det er pasienter med kapasitet til å delta i et brukerråd, bør de selvsagt være representert.

Stavanger kommune
Fokus har vært på sykehjemsdekning, kvalitet i sykehjem og rehabilitering. Spørsmålene og utfordringene er tatt opp i avisinnlegg og i møte med ordføreren. Stavanger har en offisiell venteliste til sykehjem på mellom 60 og 70 eldre og kriteriene for å få plass er at man trenger heldøgns pleie, noe som setter mange som er utrygge i eget hjem i en vanskelig situasjon og som legger store byrder på pårørende. Mørketallene når det gjelder venstelister til sykehjem kan derfor være store. Rådmannen annonserer regelmessig kutt i eldreomsorgen ved alle budsjettbehandlinger.
Stavanger har byggeplaner, men får ikke husbanktilskudd fordi dekningsgraden i forhold til eldre på 80 år og mer, er nærmere 25% som er grensen for tilskudd. Kommunen har tatt % satsen opp med Helse-og omsorgsdepartementet. Sykehjem brukes i dag til flere formål enn syke, pleietrengende eldre. I Stavanger er en avdeling tatt i bruk til slagrehabilitering for eldre etter at sykehuset la ned denne funksjonen. En avdeling er tatt i bruk som intermediær avdeling i samarbeid med Univeristetssjukehuset og en avdeling til rusavhengige. Akutt geriatrisk avedeling på sykehuset melder i tillegg om et stort behov for rehabilitering etter at den akutte behandlingen er avsluttet etter at sykehusets egen rehabiliteringsenhet til dette formålet ble nedlagt. Alt dette er viktige oppgaver og bør prioriteres, men de krever at antall plasser i sykehjem økes utover dagens fastsatte %s satser. Lokalavdelingen av Seniorsaken fortsetter arbeidet som pådrivere i alle disse spørsmålene

Randaberg kommune
Kartlegging av sykehjemsdekning er gjennomført. Kommunen har en dekningsgrad for eldre 80+ på 18 % i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning på og en dekning på 33% dersom også omrprgsboliger med bemanning deler av døgnet regnes med (ikke fast personale natt). Ingen på venteliste til sykehjem og tidvis 2-3 på venteliste til omsorgsbolig med heldøgnsbemanning. Situasjonen avspeiler at mindre kommuner synes å greie seg bedre enn de store bykommunene.

Sandnes kommune
Kommunen har 263 plasser i sykehjem og 137 i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Dette gir en dekning på 21 % i forhold til antall eldre over 80 år. Kommunen har mangel på rehabiliteringsplasser for eldre etter sykehusopphold. Ut fra de opplysningene vi har fått, er det lagt inn i økonomiplanen at Sandnes sykehus skal rehabiliteres til bo-og behandlingssenter inkludert en intermediær avdeling for eldre med ferdigstilling i 2012.
Lokalavdelingen av seniorsaken var i den tidlige fasen en aktiv pådriver i denne saken og bidro med innlegg om behovet for både sykehjemsplasser og rehabiliteringplasser for eldre overfor politikerpanelet i forbindelse med Eldreuken i kommunen i september.
Andre lokale pådrivere som ”Kånene i Sandnes”, har stått på fra starten, og har bidradd betydelig til de vedtak i bystyret som vi håper å se realisert innenfor den annonserte tidsrammen. Dette vil hjelpe, men det er enda et godt stykke fram før Sandnes har en fullgod eldreomsorg.
Eldresentrentrene som driver meget godt arbeid i Sandnes, har vært utsatt for drepende kuttforslag i de kommunale tilskuddene også i år, men ble berget gjennom med noe mindre kutt enn først foreslått, også med god hjelp av «kånene». Alt tyder på at det er god bruk også for Seniorsaken som en aktiv aktør i årene som kommer.

Medlemspleie og verving av nye medlemmer

Åpne møter,
Styret har arrangert to åpne møter i 2009, et i forbindelse med årsmøtet på våren og et på høsten. Hensikten skal være både medlemspleie og rekruttering av nye medlemmer.
I forbindelse med årsmøtet i mars tok tidligere ass fylkeslege opp problemstillinger omkring eldre og bilkjøring, regler for når sertifikatet bør/skal inndras, og prosessen rundt dette. 15 deltakere møtte utenom styret.
Et åpent møte i oktober med temaet forebygging, behandling og rehabilitering etter slag med overlege og geriater Ingunn Svendsen Røed trakk nærmere 100 deltakere. Under fem var medlemmer. En mengde brosjyrer og innmeldingskuponger ble delt ut, men ingen innmeldinger er registrert i forlengelsen av dette møtet.

Stand
På eldres uke i Sandnes var lokalavdelingen representert med stand fem av fem dager. Vi var bra besøkt, men vervingen var mager, sannsynligvis 2-3 medlemmer. Det er kommet fram forslag om at innmeldingen til de som er interesserte må skrives der og da for at dette skal gi resultater, og at godene som følger en eventuell innmelding, må vises klart.

Styremedlemmens verveansvar
I årsplanen for 2009 ble det vedtatt at styret skulle arbeide for å verve 50 medlemmer, ved hjelp av åpne møter, stand og dirkete kontakt til venner og kjente. Dette har ikke gått etter planen, heller ikke sistnevnte tilnærming. Der direkte kontakt med venner og kjente er forsøkt, har dette vært positivt, og er en tilnærming styret anbefaler at det satses videre på.

Kontakt med NAF
Flere har sett problemer med rundkjøringene, både når det gjelder regelverket, utformingen av rundkjøringene, opplæringen og kjørekulturen. Leder og nestleder ble invitert til et møte med NAF etter henvendelse om disse problemstillingene. Saken ble drøftet. Videre aksjon ikke tatt.

Samarbeid med andre organisajoner
Samarbeid med andre organisasjoner, gjerne fra sak til sak der dette er hensiktsmessig er drøftet i styret, men er en sak som blir tatt opp igjen i 2010.

Organisering
Avdeling Rogaland er et stort lokallag og bør antakelig reorganiseres. Inntil det kan skje, anbefaler det sittende styret for at vi søker å få til et framtidig styre med representanter fra ulike områder / kommuner som kan fungere som ansvarspersoner for ulike deler av det store området som avdeling Rogaland representerer. På den måten kan problemstillinger i de ulike kommunene bedre bli fanget opp, og styret bli bedre i stand til å ta ansvar i det området lokalavdelingen dekker.

Prioriterte oppgaver i 2010
Her vises det til årsplanen for 2010.

Stavanger 9. februar, 2010
Aasta Barkved Støylen-leder
Svend Møller
Solveig Myrvold
Marthom Johannessen
Aud Klowning Knutsen
Aud Wennersteen
Elsa Kristiansen