Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker

Seniorsaken Vestre Akers kulturelle innslag på årsmøte, den 16. mars 2010, var ved Åshild Ulstrup, kjent fra sine programmer i NRK. Hun holdt et engasjert og fengslende foredrag, med kjærlige beskrivelser av sine intervjuobjekter fra sin bok ”100 pluss – våre eldste forteller”. I denne boken har hun intervjuet 20 mennesker i alderen 100 til 107 år. 10 kvinner og 10 menn, merket og preget av de mange gleder og sorger gjennom lange og begivenhetsrike leveår. Åshild Ulstrup høstet stor applaus for sitt gode foredrag.

Bilde: En lydhør og engasjert forsamling under Åshild Ulstrups fengslende foredrag.

Sett i relasjon til det store medlemstallet Seniorsaken nå har i bydelen Vestre Aker var det forventet flere deltakere på årsmøtet. Men den harde kjerne av aktive medlemmer møtte trofast opp, – som vanlig. Faktisk var det også flere nye mennesker som tegnet sitt medlemskap på dette årsmøte.

Lokallaget Seniorsaken Vestre Aker har også i 2009 vært opptatt av, og arbeidet med følgende lokale utfordringer: Sykehjemsplasser, etablering av Omsorg+ miljøer og lovhjemling av seniorsentrene i bydelen. Styret har arbeidet aktivt opp mot politikerne både i bydelen og i bystyret. Dessverre ser det ut som om seniorrettede tiltak ikke har den ønskede og nødvendige prioritet hos en del av politikere. Med bakgrunn i den svært positive medlemsutviklingen som lokallaget har hatt i den senere tid er vi allerede en faktor som både kan og vil være med å påvirke utviklingen i bydelen vår.

Seniorsaken vil derfor både sentralt og lokalt utvikle strategier for å bedre seniorrepresentasjonen i de politisk valgte organer både i bystyret og i bydelene. Representasjon er ikke demokratisk med henblikk på en representativ aldersfordeling i de politiske organer. Videre vil vi følge partiene nøye og gi våre medlemmer tilbakemeldinger på hvordan politikerne forholder seg til de saksfelt som spesielt angår seniorene.

Lokallaget har etablert et gjensidig fruktbart og nyttig samarbeid med Diakonhjemmets stiftelse. Diakonhjemmets Høyskole utvikler nå nye eldrerelaterte masterstudier, blant annet vil de utdanne Endringsaktører i eldreomsorg. Bakgrunnen for dette er erkjennelsen av at man trenger nyskapende helsepersonell som er utdannet for å møte de utfordringene som den demografiske utviklingen krever. Den eldrebølgen som vi vet vil komme i landet for øvrig om 5 – 10 år, er allerede en realitet i de bydeler som Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for. I Vestre Aker er det nå mer enn 2000 personer som er 80 år eller eldre.

Etter årsmøtet har Seniorsaken Vestre Aker følgende styre: Leder Per W Jensen – Ragnhild R Andersen – Else A Holthe Møll – Finn Holden – Ebbe Ording

Kontaktperson: Per W Jensen, e-post: pwj@safeskim.com tlf: 22 92 07 00 – 974 01 495