Seniorsakens Landsmøte 31. mai 2010

Protokoll

1. Godkjenning av innkalling
Styreleder Harry Martin Svabø redegjorde for en mail fra Seniorsaken Kongsberg innkommet samme formiddag der foreningen krever at møteinnkallelsen ikke godkjennes og at det blir innkalt et ekstraordinært landsmøte. Bakgrunnen var bl.a. at Seniorsaken Kongsberg mente det var begått formelle feil ved innkallingen. Landsmøtet mente at så ikke var tilfelle.
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Navneopprop
Det møtte 32 delegater. Seniorsaken Kongsberg møtte ikke.

3. Valg av møteleder
Stig Klingstedt ble foreslått av styret
Vedtak: Stig Klingstedt ble enstemmig valgt.

4. Godkjenning av dagsorden
Berit Berge, Bergen ba om at det måtte protokollføres at Seniorsaken forut for neste landsmøte sender ut protokollen for dette landsmøtet. Hun ville også ha en full oversikt over hvem som står på valg og en garanti for at innkomne saker fra lokallagene blir sendt ut i tide i overensstemmelse med vedtektene.

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen
Styret foreslo Solveig Granberg, Skedsmo og Thomas Bøhmer, Oslo.
Vedtak: Solveig Granberg, Skedsmo og Thomas Bøhmer, Oslo ble enstemmig valgt.

6. Forretningsorden
Møteleder foreslo at gjeldende forretningsorden ble lagt til grunn.
Vedtak: Gjeldende forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

7. Styrets orientering om Seniorsakens virksomhet i 2009
Styrets orientering var utsendt på forhånd. Kun enkeltpunkter ble kommentert.

8. Godkjenning av
a. Årsberetning for 2009
Medlemssituasjonen ble diskutert og behovet for aktiv medlemsverving understreket. Ingrid Kløve, Bergen ba styret om å ta med stillingsbrøkene i fremtidige oversikter over lønn og ansettelsesforhold i sekretariatet. Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

b. Aktivitetsregnskap for 2009
Det var spørsmål til flere av postene. Per W. Jensen, Vestre Aker ønsket at styret fortløpende vurderte alternativer til samarbeidet med NOFA om medlemsservice. Øyvind Tøgersen, Sarpsborg anbefalte bruk av anbud. Styreleder Harry Martin Svabø svarte at styret kontinuerlig vurderer alle muligheter, men at man i øyeblikket mener at vi har en god samarbeidspartner i Norsk Familieøkonomi (NOFA). Berit Berge, Bergen ønsket svar på om kostnadene til husleie kunne reduseres. Harry Martin Svabø svarte at husleien i BA5 er moderat takket være fremleiekontrakter.
Bernt Krabberød ba om at landsmøtedelegatene i fremtiden sender inn spørsmål til styret på forhånd og at styret besvarer dem alle under ett. Dette vil øke effektiviteten ved møtet.

c. Revisors beretning
Revisors leverte en ”ren” beretning.

d. Kontrollkomiteens beretning
Lasse Uvholt, leder i Kontrollkomiteen anbefalte at regnskapet ble godkjent.
Vedtak: Aktivitetsregnskapet ble enstemmig godkjent.

9. Endring av vedtekter
Vedtektsendringskomiteen, bestående av Odd Himle, Bergen (leder), Elsa Kristiansen, Rogaland og Hans Omberg, Fredrikstad, la frem sitt forslag til vedtektsendringer. Styret hadde bearbeidet forslaget og lagt frem en revidert utgave. Berit Berge, Bergen la i tillegg frem et nytt forslag med ytterligere endringer i vedtektene på vegne av Seniorsaken Bergen. Brita Hassel, Gjøvik, sa at det ikke var akseptabelt å få ytterligere innspill på selve Landsmøtet og foreslo at Landsmøtet fikk velge mellom de to utkastene som forelå og var sendt ut på forhånd. Det ble deretter fremmet forslag om utsettelse av vedtektsendringene til neste Landsmøte. Utsettelsesforslaget kom til avstemning.
Vedtak: Utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer fra Bergen.
Møteleder foreslo deretter at man tok styrets forslag til nye vedtekter opp til avstemning. Berit Berge, Bergen, aksepterte dette, men ba om at økonomidelen av forslaget skulle holdes utenfor for deretter å bli gjenstand for en egen avstemning.
Komiteens forslag var en egen § i vedtektene der det fremkommer en fordelingsnøkkel for hvordan medlemsinntektene skal fordeles mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene. Styreleder Harry Martin Svabø advarte mot dette og sa at en slik fordelingsnøkkel ikke hørte hjemme i vedtektene men i et eget økonomireglement og budsjett. Man tok deretter opp til avstemning om hvorvidt økonomiparagrafen skulle være en del av vedtaket eller ikke.
Vedtak: Det ble vedtatt at økonomiparagrafen skulle holdes utenfor vedtaket om vedtektsendringer mot 6 stemmer, fra Bergen (3), Vestre Aker (2) og Ullern (1).
Deretter gikk landsmøtet til avstemning om selve vedtektsendringene.
Vedtak: Styrets forslag til vedtekter ble vedtatt mot 3 stemmer fra Bergen.

10. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo å holde kontingenten uforandret.
Vedtak: Landsmøtet besluttet enstemmig å holde kontingenten uforandret.

11. Strategi, mål og tiltaksplan for 2010
Medlemsverving vil være et høyt prioritert mål for Seniorsaken i 2010. Ingrid Kløve, Bergen gikk inn for at Seniorsaken skulle satse på nettverksverving. Styreleder Harry Martin Svabø sa at medlemsverving er så viktig at ingen metoder må få ligge uprøvet og at det ikke var snakk om enten/eller. Vi må både ha nettverksverving og profesjonell hjelp til verving. Det ble deretter avstemning om hvorvidt man skulle ensidig satse på nettverksverving.
Vedtak: Forslaget ble forkastet mot 3 stemmer.
Deretter ble hele dokumentet om medlemsverving tatt opp til avstemning.
Vedtak: Styrets opplegg for medlemsverving ble vedtatt mot 1 stemme.

12. Budsjett for 2010
Enkelte av postene i budsjetter ble gjenstand for kommentarer, deretter gikk budsjettet til avtemning.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

13. Godkjenning av revisors honorar
Landsmøtet ga styret fullmakt til å godkjenne revisors honorar.

14. Valg
a. Valg av styremedlem
Kun ett av styremedlemmene sto på valg, Petter Visted, Bergen. Det var ingen motkandidat.
Vedtak: Petter Visted ble valgt for 2 nye år.

b. Leder RG Jus og Økonomi
Stig Klingstedt var innstilt som ny leder.
Vedtak: Stig Klingstedt ble valgt for 2 år.

c. Leder RG Arbeid og Yrkesdiskriminering
Erik Rekdal var innstilt som ny leder.
Vedtak: Erik Rekdal ble valgt for 2 år.

d. Leder RG Informasjon og Samfunnskontakt
Vedtak: Vidar Lønn Arnesen ble valgt for 2 nye år.

e. Leder RG Helse og Omsorg
Vedtak: Thomas Bøhmer ble valgt for 2 nye år.

 

Referent: Dag Bredal

Referatet er godkjent
Dato 06.06.10 Dato 16.06.10
Solveig Granberg, Skedsmo. Thomas Bøhmer, Oslo