Seniorsakens Landsmøte 31. mai 2010

Styreleder Harry Martin Svabø hilste velkommen til det han håpet skulle bli et godt, kreativt og positivt møte som skulle treffe gode beslutninger for Seniorsaken.

Han oppsummert de viktigste kampsakene: ” Det skal være godt å bli gammel i Norge. Vi skal arbeide for at det blir enkelt å få assistanse til å holde helsen ved like og få god omsorg og pleie. Vi skal arbeide for at vi som seniorer skal være selvhjulpne så lenge som mulig, noe som vil redusere kostnadene for samfunnet og øke livslysten for den enkelte”.

”Det er store prosjekter i gang i Seniorsakens regi innenfor fysisk fostring. I tillegg har vi vært med på å initiere ideen om Seniorenes Fellesorganisasjon, et samarbeid med Forsvarets Pensjonistforbund og Landslaget for offentlige Pensjonister. Det er tidligere i år dannet en interimsorganisasjon som omfatter disse tre organisasjonene, som nå inviterer andre seniororganisasjoner til å bli med. Seniorsaken har nedlagt et betydelig arbeid for å avverge forsøkene på å svekke seniorenes økonomi og mot underreguleringen av pensjonene, som vil bli dramatisk for dem som lever lengst. ”

Harry Martin Svabø konkluderte med at Seniorsaken er i vinden. Media henvender seg til oss. Politikerne lytter til det vi har å si. Vi er blitt en maktfaktor. Utfordringen er å bli større og enda mer slagkraftig.

1. Godkjenning av innkalling
Styreleder Harry Martin Svabø redegjorde for en mail fra Seniorsaken Kongsberg, innkommet samme formiddag der foreningen krever at møteinnkallelsen ikke godkjennes og at det blir innkalt et ekstraordinært landsmøte. Bakgrunnen var at Seniorsaken Kongsberg mente det var begått formelle feil ved innkallingen. Landsmøtet mente at så ikke var tilfelle, og innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Navneopprop
Det møtte 32 delegater. Seniorsaken Kongsberg møtte ikke.

3. Valg av møteleder
Stig Klingstedt ble enstemmig valgt.

4. Godkjenning av dagsorden
Berit Berge, Bergen ba om at det måtte protokollføres at Seniorsaken forut for neste landsmøte sender ut protokollen for dette landsmøtet. Hun ville også ha en full oversikt over hvem som står på valg og en garanti for at de papirene som skulle ettersendes blir ettersendt. Det ble også påpekt at innkomne saker fra lokallagene skal behandles i henhold til vedtektene.

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen
Solveig Granberg, Skjedsmo og Thomas Bøhmer, Oslo ble valgt.

6. Forretningsorden
Gjeldende forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

7. Styrets orientering om Seniorsakens virksomhet i 2009
Styrets orientering var sendt ut på forhånd og ble derfor bare kommentert. Solveig Granberg, Skedsmo ba forsamlingen overveie en regulering av kontingenten i takt med prisstigningen. Odd Himle, Bergen ønsket en orientering om Seniorsakens Hjelpefond. Berit Berge, Bergen ønsket en orientering om hvilke høringsuttalelser Seniorsaken hadde utredet og sendt ulike departementer i 2009 og at de viktigste ble nevnt i referatet. Følgende høringsuttalelser er sendt: Samhandlingsreformen, Kildeskatten, Pensjonistbeskatningen, Pensjonsreformen og Generell diskrimineringslov.

8. Godkjenning av
a. Årsberetning for 2009
Tore Ruud, Ullern ville ha styreleders kommentar til hvorfor opptil 15 % av medlemmene faller fra hvert år. Harry Martin Svabø svarte at et frafall på 15-20 % er naturlig i en forening som vår. Mange dør. Noen mister interessen av andre årsaker. Noen er uenige i det vi gjør, noen er misfornøyde med det vi ikke gjør. Dette understreker behovet for aktiv medlemsverving.
Ingrid Kløve, Bergen ba styret om å ta med stillingsbrøkene i fremtidige oversikter over lønn og ansettelsesforhold i sekretariatet. Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

b. Aktivitetsregnskap for 2009
Det var spørsmål til flere av postene. Per W. Jensen, Vestre Aker ønsket at Styret fortløpende vurderte alternativer til samarbeidet med NOFA om medlemsservice. Øyvind Tøgersen, Sarpsborg, anbefalte bruk av anbud. Styreleder Harry Martin Svabø svarte at styret kontinuerlig vurderer ulike muligheter, men at styret i øyeblikket mener å ha en god samarbeidspartner i Norsk Familieøkonomi (NOFA). Berit Berge, Bergen, ønsket svar på om kostnadene til husleie kunne reduseres. Harry Martin Svabø svarte at husleien i BA5 er moderat takket være fremleiekontrakter.
Bernt Krabberød ba om at landsmøtedelegatene i fremtiden sender inn spørsmål til styret på forhånd og at styret besvarer dem alle under ett. Dette vil øke effektiviteten ved møtet.

c. Revisors beretning
Revisor leverte en ”ren” beretning.

d. Kontrollkomiteens beretning
Lasse Uvholt, leder i Kontrollkomiteen anbefalte at regnskapet ble godkjent. Deretter ble aktivitetsregnskapet enstemmig godkjent.

9. Endring av vedtekter
Seniorsakens styre hadde nedsatt en komité for revisjon av vedtektene bestående av Odd Himle, Bergen (leder), Elsa Kristiansen, Rogaland og Hans Omberg, Fredrikstad. Komiteen hadde nedlagt et betydelig og imponerende arbeid. Forslaget var deretter bearbeidet av styret, slik at det for Landsmøtet forelå to utkast til vedtektsendringer, komiteens og styrets. Odd Himle redegjorde for komiteens innstilling. Han sa at komiteen følte seg dårlig behandlet ved at styret valgte å gjøre endringer i innstillingen. Styreleder Harry Martin Svabø svarte at det var vanlig praksis i alle organisasjoner og at komiteens oppgave hadde vært å forberede sakene for styret. Han takket for et utmerket arbeid og et godt utgangspunkt og at det var stort sammenfall mellom komiteens og styrets forslag. Berit Berge, Bergen, kommenterte at det var en vesensforskjell ved at styret hadde fjernet økonomiparagrafen til komiteen. Hun la frem nye endringer i vedtektene på vegne av Seniorsaken Bergen. Brita Hassel, Gjøvik sa at det ikke var akseptabelt å få ytterligere nye innspill på selve Landsmøtet og foreslo at Landsmøtet fikk velge mellom de to utkastene som forelå og som var sendt ut på forhånd.
Uenigheten sto om hvorvidt komiteens forslag til egen § i vedtektene der det fremkommer en fordelingsnøkkel for hvordan medlemsinntektene skal fordeles mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene, skulle være en del av vedtektene. Styreleder Harry Martin Svabø advarte mot dette og sa at en slik fordelingsnøkkel ikke hører hjemme i vedtektene, men i et eget økonomireglement og budsjett. Det ble vedtatt at økonomiparagrafen skulle holdes utenfor vedtaket om vedtektsendringer mot 6 stemmer fra Bergen (3), Vestre Aker (2) og Ullern (1). Deretter gikk Landsmøtet til avstemning om selve vedtektsendringene.
Styrets forslag til vedtekter ble vedtatt mot 3 stemmer fra Bergen. Seniorsaken har dermed fått nye vedtekter.

10. Fastsettelse av kontingent
Landsmøtet besluttet enstemmig å holde kontingenten uforandret.

11. Strategi, mål og tiltaksplan for 2010
Medlemsverving vil være et høyt prioritert mål for Seniorsaken i 2010. Ingrid Kløve, Bergen gikk inn for at Seniorsaken skulle satse på nettverksverving. Liv Clemens, medlem fra Oslo, ønsket mer ambisiøse målsettinger og en kampanje rettet mot å få unge medlemmer, helst ned mot 30 år. Vidar Lønn-Arnesen, Bærum ba organisasjonen huske på hovedformålet, at Seniorsaken skal være en ”vaktbikkje” mot urettferdighet og omsorgssvikt. Styreleder Harry Martin Svabø sa at medlemsverving er så viktig at ingen metoder må få ligge uprøvet og at det ikke var snakk om enten eller. Vi må både ha nettverksverving og profesjonell hjelp til verving. Det ble deretter avstemning om hvorvidt man skulle ensidig satse på nettverksverving. Forslaget ble forkastet mot 3 stemmer fra Bergen. Deretter ble hele dokumentet om medlemsverving tatt opp til avstemning. Styrets opplegg for medlemsverving ble vedtatt mot 1 stemme fra Bergen.

12. Budsjett for 2010
Enkelte av postene i budsjetter ble gjenstand for kommentarer, deretter ble budsjettet enstemmig vedtatt.

13. Godkjenning av revisors honorar
Landsmøtet ga styret fullmakt til å godkjenne revisors honorar.

14. Valg
a. Valg av styremedlem
Kun ett av styremedlemmene sto på valg, Petter Visted, Bergen. Det var ingen motkandidat.
Vedtak: Petter Visted ble enstemmig valgt for 2 nye år.

b. Leder RG Jus og Økonomi
Stig Klingstedt var innstilt som ny leder.
Vedtak: Stig Klingstedt ble valgt.

c. Leder RG Arbeid og Yrkesdiskriminering
Erik Rekdal var innstilt som ny leder.
Vedtak: Erik Rekdal ble valgt.

d. Leder RG Informasjon og Samfunnskontakt
Vedtak: Vidar Lønn Arnesen ble gjenvalgt.

e. Leder RG Helse og Omsorg
Vedtak: Thomas Bøhmer ble gjenvalgt.

15. Eventuelt
Jan Egner Jensen, medlem av sentralstyret, holdt et innlegg om Seniorsakens satsning ”Seniorer i bevegelse”. Selv er han initiativtager til prosjektet og har arbeidet med det i 11/2 år. Med i prosjektet har Seniorsaken fått Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo i tillegg til Seniorenes Fellesorganisasjon. Målet er et landsomfattende program for fysisk fostring av seniorer. Lokallagene vil bli sentrale støttespillere i prosjektet. Det er søkt Helsedirektoratet om økonomisk støtte.

Gurli Skattum, Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten, redegjorde for en avtale lokallaget har gjort med treningssenteret Spenst i Gjøvik om trening for seniorer fra høsten 2010. Spenst tar sikte på én tilrettelagt seniortime per uke. Man kan kjøpe et klippekort på 10 klipp til kr. 550. Ett klipp per time. Alternativt kan en betale kr. 379 per måned med bindingstid ett år. Foruten den faste timen gir begge alternativene adgang til alle individuelle treningsopplegg hver dag frem til kl. 1500. Spenst tilbyr også informasjon på våre medlemsmøter om kosthold, trening på egen hånd m.v.

Styreleder, Harry Martin Svabø, avsluttet med å takke for et positivt landsmøte og fin innsats fra lokalalgene, ressursgruppene og sekretariatet, samt ønsket lykke til med de store og viktige oppgavene foreningen nå skal ta fatt på.

Referat: Dag Bredal