Vellykket landsmøte – Harry Martin Svabø gjenvalgt!

Seniorsakens landsmøte 26. mai 2009 i Oslo gjenvalgte med akklamasjon Harry Martin Svabø som styreleder.

Det nye styret består av Harry Martin Svabø, styreleder. Gerd Thorsen, nestleder. Styremedlemmene Jan Egner Jensen, (Groruddalen), Petter Andreas Visted (Bergen), Leif Strøm (Kristiansand). Nyvalgte varamedlemmer er Elsa Kristiansen (Rogaland) og Hans Omberg (Fredrikstad). Bård Allan Moen (Bodø) og Liv Clemens (Oslo) hadde frasagt seg gjenvalg.

Bodil Brøgger var en effektiv møteleder for landsmøtet og loset forsamlingen gjennom de ulike postene.

Foreningens virksomhet

I sin tale til landsmøtet sa Harry Martin Svabø seg fornøyd med foreningens kurs: – Skuta skyter stadig mer fart og blir mer styringsdyktig. Som organisasjon er vi unike her i landet gjennom vår innsats for å hjelpe enkeltmennesker som ikke får den bistand, hjelp om omsorg de har krav på i sitt lokalmiljø. Seniorsakens visjon er å sørge for et alle mennesker blir behandlet med verdighet og oppebærer de samme rettigheter gjennom hele livet, som ung, voksen og eldre. Mye av det viktigste arbeidet foregår i lokalforeningene, der nye livskraftige foreninger ikke bare har skapt resultater lokalt, men gitt inspirasjon til hele organisasjonen. Sentralt er oppgaven å betjene lokalforeningene men også å presse Storting og regjering til å endre seniorpolitikken i Norge. Vi arbeider for å fjerne alle diskriminerende faktorer og stigma som definerer eldre mennesker som litt mindre verd. Harry Martin Svabø takket til slutt lokalforeningene for initiativ og nye ideer og sekretariatet og de frivillige for utrettelig og helhjertet innsats.

Foreningen hadde et driftsunderskudd for 2008 på kroner 44 200. Årsaken er kostnader til medlemsverving der kostnadene kommer først og inntektene først et år senere, samt flyttekostnader. Foreningen har fortsatt positiv egenkapital. Styret fikk ros for god økonomistyring. Revisors beretning var ren, og anbefalte fortsatt drift. Årsberetningen og regnskapet ble enstemmig godkjent.

Vedtektsendringene

Styret hadde foreslått flere vedtektsendringer hovedsakelig av teknisk art med sikte på bedre regulering av forholdet mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene. Alle ble godtatt med unntak av § 1-2 Verdigrunnlag, der flere mente at teksten ikke holdt mål språklig og at styret fikk foreslå mer elegante formuleringer. Landsmøtet besluttet derfor å beholde den eksisterende § 1-2 og ba styret presentere et mer gjennomarbeidet forslag til neste landsmøte.  En prinsipielt viktig endring ble foreslått og vedtatt i § 1-1 Formål. Den nye paragrafen lyder nå:

”Seniorsaken er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig, ikke kommersiell interesseorganisasjon. Organisasjonens formål er å bedre seniorenes levevilkår og synliggjøre seniorene som en viktig samfunnsressurs.”

Det nye er at foreningen ikke lenger begrenser medlemskapet til personer 50 år og over. Seniorsaken kan nå ta imot medlemmer i alle aldre.

Den fulle teksten til de nye vedtektene vil bli lagt ut på våre hjemmesider www.seniorsaken.no.

Strategi og handlingsplan

Seniorsaken Rogaland la frem tre saker. Foreningen mente at Seniorsaken bør gå inn for: At vederlagsbetaling i sykehjem skal være lik for alle og at betalingen skal være lik i alle kommuner. 2. At Seniorsaken skal sette tall på våre krav om sykehjemsdekning og kvaliteten på kommunenes omsorgstjenester. 3. At kravene til ”rettferdig andel av reallønnsøkningen i samfunnet” for seniorene skal kvantifiseres, muligheten for særfradrag økes, egenandelene ved helsetjenester senkes og at tannlegeutgifter kommer inn under egenandelstaket.

Styret ba om at disse forslagene ble oversendt ressursgruppene til uttalelse, noe landsmøtet godtok.

Leder av ressursgruppen Informasjon og Samfunnskontakt, Vidar Lønn-Arnesen, oppfordret styret til å få laget spørsmål til de politiske partiene som medlemmene kunne benytte under valgkampen, i forbindelse med partienes stands og folkemøter.

Styret tok forslaget til etterretning, noe landsmøtet godtok.

Landsmøtet godtok deretter styrets strategi og handlingsplan for 2009 enstemmig.

Kontingenten

Kontingenten i Seniorsaken har stått uendret siden stiftelsen av foreningen for snart ti år siden. I dag er Seniorsaken inne i en kraftig vekstperiode. Viktige saker og aktiviteter for seniorene krever et sterkere økonomisk grunnlag. SOS-telefonen har vist seg å være meget ressurskrevende. Kostbart er også etableringen av lokallag og medlemsverving. Samtidig har det i disse årene vært en betydelig kostnadsøkning. Konsekvensen av dette er at styret ba landsmøtet godkjenne en økning i kontingenten.

Seniorsaken mottar ingen form for statsstøtte eller annen driftsstøtte. Til tross for flere søknader og et kontinuerlig arbeid for å skaffe nye inntektskilder er foreningen fortsatt totalt avhengige av innbetalt kontingent, hvis vi skal opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Samtidig med kontingentøkningen blir Club Senior lagt ned. Mange medlemmer har kritisert oss for å ha to kategorier medlemskap, noe som de (feilaktig) har tolket som en form for A- og B-medlemskap. I fremtiden vil de økonomiske fordelene knyttet til Club Senior gjelde alle medlemmer.

Seniorsaken Bergen argumenterte for at kontingentøkningen ble tatt skrittvis og Seniorsaken Rogaland ønsket at kontingenten for familiemedlemskap skulle settes høyere.

Landsmøtet besluttet å øke kontingenten for enkeltmedlemskap med kroner 100 til kroner 390. Kontingenten for familiemedlemskap ble samtidig satt til kroner 490.

Deretter godkjente landsmøtet enstemmig styrets budsjett for 2009.

Øvrige valg

Ressursgruppene: lars T. Uvholt fratrer ressursgruppe for Jus & økonomi. Han fortsetter imidlertid som leder av Kontrollkomiteen.

Valgkomiteen: Vidar Lønn-Arnesen fratrer som leder av Valgkomiteen. Ny leder er Bernt Krabberød. Erik Rekdal og Johan Storm Munch blir nye medlemmer og Liv Clemens og Aage Thor Hestnes nye varamedlemmer.

Alle valg var enstemmige.

 

Dag Bredal

Informasjonssjef