Protokoll for Seniorsakens landsmøte 26. Mai 2009

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent

2. Navneopprop
Det møtte 24 delegater i tillegg til styrets 5 medlemmer og 2 ledere fra ressursgruppene

3. Valg av møteleder
Bodil Brøgger ble valgt.

4. Godkjenning av dagsorden
Det ble vedtatt å bytte om på post 10 og 11. Deretter ble dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen
Odd H. Himle og Kari Storaker ble valgt.

6. Forretningsorden
Forretningsordenen ble enstemmig godkjent

7. Styrets orientering om foreningens virksomhet i 2008
Styreleder Harry Martin Svabø la frem styrets orientering om foreningens virksomhet.
Foreningen hadde et driftsunderskudd for 2008 på kroner 442.412.-. Årsaken er kostnader til medlemsverving der kostnadene kommer først og inntektene først et år senere, samt flyttekostnader. Foreningen har fortsatt positiv egenkapital. Styret fikk ros for god økonomistyring. Revisors beretning var ren, og anbefalte fortsatt drift. Harry Martin Svabø kommenterte utviklingen i foreningen slik: – Skuta skyter stadig mer fart og blir mer styringsdyktig. Som organisasjon er vi unike her i landet gjennom vår innsats for å hjelpe enkeltmennesker som ikke får den bistand, hjelp om omsorg de har krav på i sitt lokalmiljø. Seniorsakens visjon er å sørge for et alle mennesker blir behandlet med verdighet og oppebærer de samme rettigheter gjennom hele livet, som ung, voksen og eldre. Mye av det viktigste arbeidet foregår i lokalforeningene, der nye livskraftige foreninger ikke bare har skapt resultater lokalt, men gitt inspirasjon til hele organisasjonen. Sentralt er oppgaven å betjene lokalforeningene men også å presse Storting og regjering til å endre seniorpolitikken i Norge. Vi arbeider for å fjerne alle diskriminerende faktorer og stigma som definerer eldre mennesker som litt mindre verd. Harry Martin Svabø takket til slutt lokalforeningene for initiativ og nye ideer og sekretariatet og de frivillige for utrettelig og helhjertet innsats.

8. Godkjenning av:

  • a. Årsberetning for 2008
  • b. Årsregnskap og aktivitetsregnskap for 2008
  • c. Revisors beretning
  • d. Kontrollkomiteens beretning

Årsberetningen og regnskapet ble enstemmig godkjent. Revisor leverte en ren beretning, dvs en beretning uten forbehold og med aksept for fortsatt drift. Kontrollkomiteen hadde ingen ytterligere bemerkninger.

9. Endringer av vedtekter
Styret hadde foreslått flere vedtektsendringer hovedsakelig av teknisk art med sikte på bedre regulering av forholdet mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene. Alle ble godtatt med unntak av § 1-2 Verdigrunnlag, der flere mente at teksten ikke holdt mål språklig og at styret fikk foreslå mer elegante formuleringer. Landsmøtet besluttet derfor å beholde den eksisterende § 1-2 og ba styret presentere et mer gjennomarbeidet forslag til neste landsmøte. En prinsipielt viktig endring ble foreslått og vedtatt i § 1-1 Formål. Den nye paragrafen lyder nå: ”Seniorsaken er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig, ikke kommersiell interesseorganisasjon. Organisasjonens formål er å bedre seniorenes levevilkår og synliggjøre seniorene som en viktig samfunnsressurs.” Det nye er at foreningen ikke lenger begrenser medlemskapet til personer 50 år og over. Seniorsaken kan nå ta imot medlemmer i alle aldre.

10. Strategi, mål og handlingsplan for 2009
Styret la frem tin handlingsplan for kommentarer og diskusjon. Seniorsaken Rogaland la frem tre saker. Foreningen mente at Seniorsaken bør gå inn for: 1. At vederlagsbetaling i sykehjem skal være lik for alle og at betalingen skal være lik i alle kommuner. 2. At Seniorsaken skal sette tall på våre krav om sykehjemsdekning og kvaliteten på kommunenes omsorgstjenester. 3. At kravene til ”rettferdig andel av reallønnsøkningen i samfunnet” for seniorene skal kvantifiseres, muligheten for særfradrag økes, egenandelene ved helsetjenester senkes og at tannlegeutgifter kommer inn under egenandelstaket. Styret ba om at disse forslagene ble oversendt ressursgruppene til uttalelse, noe landsmøtet godtok.
Leder av ressursgruppen Informasjon og Samfunnskontakt, Vidar Lønn-Arnesen, oppfordret styret til å få laget spørsmål til de politiske partiene som medlemmene kunne benytte under valgkampen, i forbindelse med partienes stands og folkemøter. Landsmøtet tok forslaget til etterretning, og oppfordret styret til å vurdere forslaget nærmere.
Landsmøtet godtok deretter styrets strategi- og handlingsplan for 2009 enstemmig.

11. Fastsettelse av kontingent
Kontingenten i Seniorsaken har stått uendret siden stiftelsen av foreningen for snart ti år siden. I dag er Seniorsaken inne i en kraftig vekstperiode. Viktige saker og aktiviteter for seniorene krever et sterkere økonomisk grunnlag. SOS-telefonen har vist seg å være meget ressurskrevende. Kostbart er også etableringen av lokallag og medlemsverving. Samtidig har det i disse årene vært en betydelig kostnadsøkning. Konsekvensen av dette er at styret ba landsmøtet godkjenne en økning i kontingenten. Seniorsaken mottar ingen form for statsstøtte eller annen driftsstøtte. Til tross for flere søknader og et kontinuerlig arbeid for å skaffe nye inntektskilder er foreningen fortsatt totalt avhengige av innbetalt kontingent, hvis vi skal opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Samtidig med kontingentøkningen blir Club Senior lagt ned. Mange medlemmer har kritisert foreningen for å ha to kategorier medlemskap, noe som de (feilaktig) har tolket som en form for A- og B-medlemskap. I fremtiden vil de økonomiske fordelene knyttet til Club Senior gjelde alle medlemmer. Seniorsaken Bergen argumenterte for at kontingentøkningen ble tatt skrittvis. Seniorsaken Rogaland ønsket at kontingenten for familiemedlemskap skulle settes høyere. Landsmøtet besluttet å øke kontingenten for enkeltmedlemskap med kroner 100 til kroner 390. Kontingenten for familiemedlemskap ble samtidig satt til kroner 490.

12. Budsjett 2009
Deretter godkjente landsmøtet enstemmig styrets budsjett for 2009.

13. Godkjenning av revisors honorar
Revisors honorar ble enstemmig godkjent.

14. Valg
Valg av styreleder: Seniorsakens landsmøte 26. mai 2009 i Oslo gjenvalgte med akklamasjon Harry Martin Svabø som styreleder.
Valg av styre: Det nye styret består av
Harry Martin Svabø, styreleder. gjenvalg
Gerd Thorsen, nestleder. ”
Jan Egner Jensen, Groruddalen styremedlem ”
Petter Andreas Visted (Bergen), ” ”
Leif Strøm, Kristiansand styremedlem ny
Elsa Kristiansen (Rogaland) varamedlem ”
Hans Omberg (Fredrikstad). ” ”
Lars T. Uvholt fratrer ressursgruppe for Jus & økonomi.

Kontrollkomite:
Lars T. Uvholdt, leder gjenvalg
Svein Ribe-Andersen medlem ”

Valgkomite
Bernt Krabberød, leder ny
Erik Rekdal, medlem ”
Johan Storm Munch ” ”
Liv Clemens varamedlem ”
AageThor Hestnes ” ”
Alle valg var enstemmige.

Underskrift, protokoll:
Sted/dato/underskrift: Kristiansand 22/12.09 Kari Storaker(sign)
Sted/dato/underskrift: Bergen, 151209 Odd Himle(sign)