Kildeskatt rammer nordmenn bosatt i Frankrike

20.02.09 Debatt om kildeskatt – Innlegg fra Jan Berger

De rød/grønne i Finanskomiteen har akseptert at i første fase vil Kildeskatten på 15 % ikke gjelde for norske pensjonister i Spania, Thailand og Pakistan fordi skatteavtalene med de tre land ikke tillater Norge å beskatte disse pensjonistene – da all pensjonsinntekt blir beskattet (lokalt) i hvert av de tre land, riktignok da under forutsetning at slik inntekt blir oppgitt, men det endrer jo ikke på regelverket!

I Frankrike derimot, hvor skatteavtalen mellom de to land, like klart ikke gir Norge anledning til å beskatte private pensjoner, kun offentlige, som folketrygd og statspensjoner, ser Finanskomiteens flertall helt bort fra skatteavtalen og står på sitt, som også bekreftet av finansministeren; all pensjon til nordmenn i Frankrike skal beskattes i Norge – noe som er i direkte strid med skatteavtalen og dermed ulovlig. Konsekvensen av dette vil bli at hver eneste norsk pensjonist i Frankrike vil få en ”diskusjon” med sitt lokale skattekontor, på fransk (sic!) om hvordan forholde seg for å unngå dobbeltbeskatning?

Nå har ikke jeg tilgang til norske aviser, men ingen ting av det jeg har funnet på nettet, tar for seg dette forholdet, som også er i tråd med ett av de punktene Seniorsaken har tatt opp, nemlig dialogen med lokale skattekontorer på et fremmed språk om noe så vanskelig som fortolkning av regelverket for skatt!

Ett annet forhold som heller ikke har fremkommet, er hvordan norsk folketrygd i dag, rent skattemessig, blir behandlet i Frankrike. Alle ”tror”, (ref Gro-saken!) at man ikke betaler skatt av slik inntekt! Det er ikke 100 % riktig; man betaler nemlig ikke direkte skatt, men en indirekte skatt, som forklart under. De faktiske forhold er nemlig som følger:

Når man leverer sin franske selvangivelse og har inntekter utenfor Frankrike, skal man fylle ut et egen (av alle ting, rosa) skjema som heter 2047K. På det skjema er det en egen kolonne for inntekter man har hatt utenfor Frankrike som ikke skal beskattes i Frankrike og en egen kolonne for tilvarende inntekter som skal beskattes i Frankrike. Det som svært få er klar over, er at inntekt, som ikke skal direktebeskattes i Frankrike, blir tatt med i skattekontorets ”regnestykke” når skatteprosentsatsen for all annen inntekt skal beregnes. Mange norske pensjonister har annen både norsk, ikke-fransk inntekt og fransk inntekt og beskatningen av slik inntekt blir høyere enn den ville ha blitt UTEN norsk folketrygd eller statspensjon. Alt avhengig av forholdet mellom norsk offentlig pensjonsinntekt og annen i Frankrike skattbar inntekt, er det ikke usannsynlig at mange allerede betaler et slikt ”indirekte forhøyet” beløp i skatt som minst utgjør 15 % kildeskatt på ens folketrygd!

Hvordan lokale franske skattemyndigheter, etter innføring av norsk kildeskatt, vil foreta tilsvarende beregning, er et interessant dobbeltbeskatningsspørsmål!

Dette er, etter min mening, nok et vesentlig punkt mot innføring av Kildeskatt.  Styringsgruppen i den norske klubben har imidlertid sjekket dette med Finansdepartementet, som er kjent med det – hvilket ikke gjør saken bedre!

Jan Berger