Referat fra Landsmøtet i Seniorsaken 31. mai 2008

Konstituert styreleder Harry Martin Svabø hilste landsmøtet velkommen og overlot ordet til seniorrådgiver Thor Scott Hansen, som ga en orientering om Høgskolen i Oslos organisasjon og seniorpolitikk. Høgskolen i Oslo er Norges største statlige høyskole med 11 000 studenter og 1 100 ansatte. Den mottar årlig 930 millioner kroner i offentlig støtte og har egne inntekter på ca 90 millioner kroner. Høyskolen legger vekt på en god livsfasepolitikk, som innebærer et eget program for å ta vare på seniorer og pensjonister, et eget seniorsenter, seniorarbeidsplasser, seniorstipend, seminarer og kurs. Hele syv millioner kroner er satt av til dette arbeidet.

Møteinnkallelsen

Møtet startet i henhold til forretningsordenen med godkjenning av innkallingen og navneopprop. Innkallingen ble enstemmig godkjent. 30 delegater var tilstede. Bård Moen, Bodø, ble enstemmig valgt til møteleder.

Etter forslag fra Seniorsaken Ålesund ble rekkefølgen for behandling av post 11 og 12 byttet om, slik at kompensasjonen til lokallagene ble behandlet før budsjettet. Lars T. Uvholt, Oslo og Siri Juster, Oslo ble valgt til å underskrive protokollen.

Forretningsordenen

Seniorsaken Bergen hadde en lang rekke kommentarer og forslag til presiseringer i forretningsordenen som var foreslått av styret. Endringene var såpass kompliserte at styret foreslo at endringsforslagene skulle oversendes neste styre. Dette ble vedtatt enstemmig.

Foreningens virksomhet i 2007
Konstituert styreleder Harry Martin Svabø orienterte om foreningens virksomhet i 2007. Han kunne henvise til en lang rekke positive aktiviteter, der ikke minst etableringen av Seniorsakens SOS-telefon og Ressursgruppene har bidratt til fremgangen. Seniorsaken har lykkes i å etablere seg som en autoritet og et naturlig sted å henvende seg med saker som angår eldres situasjon, både overfor myndigheter og media. Et skår i gleden er at medlemstallet fremdeles står på stedet hvil, med rundt 15 000 betalende medlemmer. Et problem er det også at Godt Liv-prosjektet i påvente av sponsorinntekter, i øyeblikket må ligge på vent. Styret arbeider med å forsøke å skaffe flere inntekter fra ulike fond og legater. Harry Martin Svabø ga også ros til sekretariatets faste og frivillige medlemmer for fin innsats.

Else Kristiansen, Stavanger savnet en mer utfyllende rapport om Ressursgruppenes virksomhet. Hun ba også om at Seniorsakens Nyhetsbrev ble lagt ut på hjemmesiden. Tryggve Giertsen, Bergen ba om at man i forbindelse med nye folkemøter, fra sekretariatets side på et tidligere tidspunkt innledet en dialog med vedkommende lokalforening.

Styrets orientering ble deretter enstemmig godkjent.

Foreningens årsregnskap og årsberetning for 2007

Tryggve Giertsen, Bergen ba styret i fremtiden levere et aktivitetsregnskap, der man kunne se kostnadene i forhold til konkrete aktiviteter. John Bakke, Ullensaker ba det neste styre vurdere om ordet ”selvbestemmelse” skulle byttes ut med ”medbestemmelse” i foreningens vedtekter. Kari Petrecz, Ullensaker gjorde styret oppmerksom på at registrering av nye medlemmer var et problem for Seniorsaken.
Lokalforeningen kunne peke på at mange som hadde forsøkt å melde seg inn, aldri var blitt registrert og kontaktet av foreningen. Skal man få flere medlemmer, må rutinene for oppfølgning forbedres. Kari Myhre, Kongsberg, oppfordret alle lokallag til å prioritere medlemsverving. Vidar Lønn-Arnesen, Bærum, ba alle være aktive med medlemsvervingen – det er nå det gjelder. Konstituert styreleder Harry Martin Svabø lovte landsmøtet at medlemsverving og gode rutiner på registreringen skulle bli en prioritert sak for det kommende styre.

Kontrollkomiteen ga uttrykk for tilfredshet med at styret hadde snudd et overskudd i 2006 til et positivt resultat for 2007. Fra negativ egenkapital har Seniorsaken i løpet av ett år oppnådd nærmere en million kroner i overskudd. Revisors beretning bekreftet det gode regnskapsresultatet.

Styrets årsregnskap og årsberetning ble deretter enstemmig godkjent.

Fastsettelse av kontingent

Berit Berge, Bergen foreslo at kontingenten for familiemedlemmer skulle settes opp fra 360 til kroner 410.

Forslaget ble ikke vedtatt, da kun ni delegater stemte for en forhøyelse.

Strategi og handlingsplan for 2008
Berit Berge, Bergen roste strategi- og handlingsplanen. Hun mente aktivitetsnivået var imponerende, men ba styret foreta en opprydning med hensyn til definisjonene av mål og midler. Et nærmere samarbeid mellom styret og lokalforeningene kunne dessuten bidra til en kvalitetssikring. Elsa Kristiansen, Stavanger ga uttykk for at det var en god handlingsplan, men ikke så interessant for landsmøtet å kommentere ettersom de fleste fristene for lengst var gått ut. Hun ba derfor om at man i fremtiden la frem handlingsplaner som hadde et såpass vidt fremtidsperspektiv at landsmøtet kunne påvirke utviklingen. Konstituert styreleder Harry Martin Svabø kommenterte at han var enig, men at det var vanskelig å lage handlingsplaner uten at de korresponderte med noe budsjett. Kari Petrecz, Ullensaker sa at det ikke var noen unnskyldning, man kunne trekke opp mål man kunne strekke seg etter. Hun kommenterte også handlingsplanen og mente det var urealistisk å be lokalforeningene rapportere om omsorgssituasjonen lokalt til Seniorsakens sekretariat. For det første kunne man ikke regne med å få reelle data, for det andre var det høyst uklart hva Seniorsakens sekretariat skal bruke dataene til. Kari Myhre, Kongsberg opplyste at man på Kongsberg hadde funnet en løsning på informasjonsproblemet i forhold til lokalmyndighetene, ved at man samarbeidet tett med en lokalpolitiker som hadde full tilgang til informasjon. Sjur Brande, Ålesund foreslo at Seniorsaken bidro til at det ble dannet en paraplyorganisasjon som omfatter en bred gruppe interesseorganisasjoner som arbeider for eldre- og helsesaker. Hver deltagende organisasjon bevarer sin egenart og arbeid, mens den overordnede blir talsperson for felles interesser. Det er ikke meningen å danne noe felles sekretariat. Kommunikasjonen bør foregå elektronisk gjennom eget nettsted. Else Kristiansen, Stavanger mente SOS-telefonen var et bra tiltak, men ønsket at lokalforeningene ble trukket med i oppfølgningen av enkeltsaker i sitt distrikt. Vidar Lønn-Arnesen, Bærum var enig i at lokalforeningene måtte informeres og brukes aktivt, så sant det ikke dreide seg om saker der foreningen var pålagt taushetsplikt, eller hurtig reaksjon var avgjørende. Thor Roede, Stavanger poengterte nytten av lokal tilknytning både når det gjaldt å finne løsninger lokalt, og som redskap for å gjøre lokalforeningen kjent i nærmiljøet og øke evnen til medlemsverving. Hvis Seniorsaken sentralt står for alle de gode poengene, blir lokalforeningene usynlige. Bodil Brøgger, Oslo ba foreningen lage et standardbrev som kunne sendes ut til alle involverte med opplysninger om konkrete saker. Det ville gi klageren et varsel om at Seniorsaken hadde registrert saken, informasjon til lokalforeningen om en lokal sak og en advarsel til de lokale myndigheter om at Seniorsaken var involvert. Kari Myhre, Kongsberg mente at oppfølgningen av SOS-telefonen var en sentral oppgave der sekretariatet måtte kunne trekke på lokalforeningene etter behov. SOS-telefonen er for krisetilfeller. Tryggve Giertsen, Bergen ba om at lokalforeningene ble informert om lokale saker, og mente at lokalforeningene kunne bidra vesentlig. Gurli Skattum, Gjøvik sa at hvis det var en akutt krise, så var det en oppgave for sekretariatet, men at lokalforeningen måtte få informasjon. Etter mange års arbeid med omsorg i kommunen, kjente hun godt til hvor man skulle trykke på for å oppnå resultater lokalt. Etter hennes erfaring oppnådde man mest når man spilte på lag med kommunen, derfor var det viktig at sekretariatet diskuterte aktuelle saker med lokallaget. John Bakke, Ullensaker gjorde det klart at det var lokallagets folk som kjente kommunen og samarbeidet med lokalavisen, derfor var det fornuftig at sekretariatet samarbeider med lokallagene i lokale saker. Berit Brun, Kongsberg oppfordret alle til å forsøke å få lokalpolitikere eller politiske insidere med i styrene. De har en helt annen mulighet til å få informasjon og øve innflytelse. Bodil Brøgger, Oslo sa at det ikke er nødvendig med en så detaljert plan som den foreliggende. Hovedlinjer er tilstrekkelig.

Strategi- og handlingsplanen for 2008 ble enstemmig vedtatt. Styret ble imidlertid bedt om at man i fremtiden ga landsmøtet og lokalforeningene en bedre mulighet til å påvirke planen.

Retningslinjer og driftsstøtte for lokallagene

Thor Roede, Stavanger foreslo at overføringene av midler til lokallagene må være basert på antall medlemmer og at det måtte bli større uttelling i kroner for hvert nytt medlem som ble vervet lokalt. Odd Himle, Bergen ba om at lokalforeningene selv måtte få bestemme hvilket område de skulle dekke. Tryggve Giertsen, Bergen argumenterte for større bevilgninger til nystartede lag enn foreslått av styret. Han argumenterte også for prinsippet om at lokallagene får utbetalt 50 kroner per medlem, registrert på adresse i sitt distrikt.

Sak 12a ”Retningslinjer for økonomibehandling og regnskapsføring for Lokallag” ble vedtatt
Likeledes ble sak 12b ”driftsstøtte til lokallag” delvis vedtatt, idet 1.avsnitt ble besluttet sendt tilbake til Styret for nærmere vurdering, mens Landsmøtet enstemmig vedtok at lokallagene selv bestemmer hvor de geografiske grensene for aktiviteten går. Det ble også mot tre stemmer vedtatt at utbetalingene til lokalforeningene for 2008 skjer i overensstemmelse med styrets forslag, men at det nye styret vurderer overføringene til lokalforeningene på nytt i samråd med lokalforeningene.

Budsjett for 2008

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Revisors honorar
Styret fikk enstemmig fullmakt til å betale revisors honorar etter regning.

Instruks for kontrollkomiteen
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Valg
Valgkomiteen foreslo Harry Martin Svabø, Bærum som ny styreleder. To styremedlemmer gikk ut av styret, Terje Ødegaard og Nils Bøe. Valgkomiteen foreslo Petter Andreas Visted, Bergen og Bård Moen, Bodø som nye styremedlemmer. Seniorsaken Bergen foreslo Tryggve Giertsen valgt som nytt styremedlem. Valgkomiteen foreslo Leif Strøm, Kristiansand S valgt som nytt varamedlem av styret.

Som nytt medlem av Kontrollkomiteen ble foreslått, Svein Ribe-Anderssen, Oslo, og som nytt varamedlem av Valgkomiteen etter Steinar Wiik, Oslo som har trukket seg, ble foreslått Terje Ødegaard, Oslo.

Harry Martin Svabø, Bærum ble enstemmig valgt til ny styreleder.

Som nye styremedlemmer ble valgt Petter Andreas Visted, Bergen med 22 stemmer og Bård Moen med 23 stemmer.
Tryggve Giertsen, Bergen fikk 7 stemmer, og ble altså ikke valgt.

Leif Strøm, Kristiansand S ble enstemmig valgt som nytt varamedlem av styret.

– Thomas Bøhmer, Oslo ble valgt til leder av ressursgruppen for Helse og omsorg.
– Lars T. Uvholt, Oslo ble valgt til leder av ressursgruppen for Juss og økonomi.
– Vidar Lønn-Arnesen, Bærum ble valgt til leder for ressursgruppen for Informasjon og samfunnskontakt.
– Jan G. Haanæs, Oslo ble valgt til leder for ressursgruppen for Arbeids- og yrkesdiskriminering.
Alle valg var enstemmig.

Svein Ribe-Anderssen, Oslo ble enstemmig valgt som medlem av Kontrollkomiteen og Terje Ødegaard, Oslo ble valgt til varamedlem av Valgkomiteen. Begge valg var enstemmige.

Nyvalgt styreleder Harry Martin Svabø takket Tryggve Giertsen, Terje Ødegaard og Nils Bøe for innsatsen i styret. Han takket også landsmøtet for godt arbeid. Nye utfordringer venter, understreket styrelederen, ikke minst når det gjelder å verve flere medlemmer. Møtet ble deretter hevet.

Referat: Dag Bredal