Protokoll Årsmøte 2007

Møtedato: 31.05.07, kl. 18.00 Møtested: Odd Fellowbygget, Stortingsgt. 28, Oslo Fremmøte: 56 medlemmer

I. Årsmøtet ble åpnet med velkomstord fra styreleder Harry Martin Svabø, kort innledning av byrådsleder Erling Lae som mottok boken ”Det nye livet” skrevet av Rolv Wesenlund som takk. Møtet ble deretter avviklet iht dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
Voteringsvedtak: Godkjent

2. Navneopprop
Styret, Rådet, og delegater for øvrig, til sammen 33 delegater med stemmerett.

3. Valg av møteleder
Voteringsvedtak: Bård Moen, Bodø

4. Godkjenning av dagsorden
Benkeforslag om å flytte pkt. 12 Vedtektene, til pkt. 10, ble nedstemt Voteringsvedtak: Godkjent.

5. Valg av to personer til protokollsignering
Voteringsvedtak: Jarle Hageseter, Stavanger, Erling N. Wasland, Oslo

6. Forslag til forretningsorden.
Benkeforslag om å stryke vedtektenes pkt. 14 b, ble nedstemt
Voteringsvedtak: Forretningsorden godkjent.

7. Styrets redegjørelse
Styreleder Harry Martin Svabø ga den muntlige redegjørelsen som bl.a. omhandlet: Medlemsantall stabilisert, økonomi snudd, medarbeidere kuttet, NOFA gunstig samarbeid, ordfører- kampanje, målsetting, politisk arbeid, høringsinstans, besøk: Pleiehjemmet Lotte, ”Det gode liv”, medlemstilbud – Sats, Sveensaken forlikt, Aging Cities, søknad om økonomisk støtte (dept), Selvaag-lånet/nedskrivning, juridisk rådgivning, aldersdiskriminering og videre organisasjonsbygging.

8. a) Årsregnskap
Kommentarer fra Arnfinn Larsen ift det store underskuddet, fra Peter Eckhoff ift Seniorbladkostnader og annonse nedgang. NOFA har nå ansvar for blad og økonomi. Seniorsaken betaler portoutgifter, annonse-inntektene er på vei opp.
Voteringsvedtak: Godkjent

b) Årsberetning
Kommentarer fra Arnfinn Larsen, Peter Eckhoff ift medlemstall, Vidar Lønn-Arnesen og Tryggve Giertsen ift uheldig mediaomtale.
Voteringsvedtak: Godkjent

b) Revisor/kontrollkomite
Revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning ble tatt til etterretning
Voteringsvedtak: Godkjent

c) Årskontigent
Årskontigenten opprettholdes uten endringer.
Voteringsvedtak: Godkjent

9. Revisors honorar.
Voteringsvedtak: Godkjent

10. Strategi- og handlingsplan.

a) Forslag nr. 1:
Astrid Marie Torgersen, vil supplere Mål, pkt. 1 Rett til helse og omsorg, med skriftlig forslag: ”Geriatrien må oppgraderes. Det bør opprettes minst 200 stillinger for spesialister i geriatri. 70 % av alle som innlegges på norske sykehus er over 70 år. Det bør derfor etableres og opprettholdes en tilpasset geriatrisk spesialisthelsetjeneste ved alle norske sykehus. Ved alle større sykehus bør det etableres geriatriske avdelinger. Det bør utdannes 500 almenpraktiserende geriatere. Det bør etableres normer for hvor mange sykepleiere med spesialutdanning i geriatrisk sykepleie, aldring, og eldre omsorg, det skal være ved hver avdeling i sykehjem, eldre institusjoner og distrikter i åpen omsorg. Blant deres oppgaver skal være å kvalitetssikre sykepleien i sykehjem, eldre institusjoner og åpen omsorg. Det bør fastsettes normer for antall fysioterapeuter ved hvert sykehjem, eldre institusjon og distrikt i åpen omsorg. Alle sykehjem, eldre institusjoner og distrikter i åpen omsorg skal ha nødvendig tilgang på ergoterapeuter, logopeder og psykologtjenester.”

b) Forslag nr. 2
Tryggve Giertsen, Bergen vil supplere under Handlingsplan: ”Laglederne innkalles 2-3 ganger pr år for videreutvikling av Seniorsaken over vårt landstrakte land”.

Etter omfattende debatt og diskusjon med mange innspill fra flere aktører, ble fattet følgende: Voteringsvedtak: Begge forslag oversendes det nye styret for behandling.

11. Lokallagene
Det ble levert forslag om kontaktpersoner i distrikter, bydeler og byer, der det foreløpig ikke er etablert lokallag.
Voteringsvedtak: Forslaget overleveres det nye styret for videre behandling.

12. Vedtekter
I samsvar med vedtak på årsmøte -06, ble utkast til nye vedtekter utarbeidet av styret, og sent Rådet, Lokalavdelingene og Kontrollkomiteen til høring. Innkomne kommentarer ble behandlet og implementert i forslaget. Det reviderte forslaget ble fremlagt årsmøtet for vedtak. Forslag fra Grorud/Vestre Aker vedrørende Rådet ble diskutert.
Etter en noe temperert situasjon, samt 5 min ”time-out”, ble kap. 4 Rådet foreslått strøket.
Ny § 3-4: Sentralstyret kan oppnevne ressursgrupper, der leder for hver gruppe har stemmerett, og som første gang velges av styret, mens senere valg foretas av årsmøtene.
Voteringsvedtak: Enstemmig vedtatt.

13. Valg.
a) Styreleder
Voteringsvedtak: Erik Rekdal (enstemmig)

b) Nestleder:
Voteringsvedtak: Velges av styret

c) Styremedlemmer:
Voteringsvedtak: Nils Bøe, Jan Enger Jensen, Gerd Thorsen, Terje Ødegaard

d) Varamedlemmer styret
Voteringsvedtak: 1.vara: Liv Clemens, 2. varamedlem Tryggve Giertsen

e) Kontrollkomitè:
Voteringsvedtak: Lars T. Uvholt, Peter Collett

f) Valgkomite
Voteringsvedtak: Vidar Lønn-Arnesen, Bernt Krabberød, Leif Strøm

g) Varamedlemmer valgkomite:
Voteringsvedtak: Gerd Rønstad, Steinar Wiik

h) Revisor
Voteringsvedtak: Revisjonsfirmaet Flattum & Co

Årsmøtet ble avsluttet kl. 22.15.

Ref. HGI (mer omfattende og detaljert årsmøtereferat på 10 sider er tilgjengelig og oppbevares hos styret.)