Referat fra årsmøtet 2006

Styreleder Harry Martin Svabø hilste velkommen på vegne av styret. Han ønsket at det måtte bli et godt landsmøte som brakte Seniorsaken fremover: – Vi er inne i en fase der vi skal bygge en virkelig organisasjon bestående av flotte og aktive lokalforeninger, sa styrelederen.

Møtet fant sted 23. mai 2006 i Odd Fellows lokaler i Stortingsgaten 28, Oslo. Det var nærmere 80 fremmøtte, hvorav 47 hadde stemmerett.

Dagsorden:

Innkallingen ble enstemmig godkjent. Bård Moen, Bodø ble enstemmig valgt til dirigent. Til å undertegne protokollen ble valgt Steinar Wiik, Oslo og Bitten Barman-Jenssen, Tromsø.

Til tellekorps ble valgt Tore Henning Larsen og Hanne Groth fra sekretariatet, samt Erling G. Hansen fra Seniorsaken, Grorud.

Sak 1. Voteringsregler for Årsmøtet

Etter eksisterende vedtekter er det styrets og rådets medlemmer og representanter for konstituerte lokallag som har stemmerett. Kun to lokallag er konstituert, Ålesund og Grorud. Alle fremmøtte medlemmer har imidlertid talerett. Styret anbefalte at alle lag under etablering, selv om de ikke er konstituert, skulle få to stemmer per forening. Samtidig foreslo styret å utsette debatten om nye vedtekter til neste årsmøte. Forslaget fra styret vakte protester fra noen av lagene som ønsket stemmerett for alle fremmøtte medlemmer. Styret mente at det ville være uforenlig med eksisterende vedtekter og ba forsamlingen samle seg om det kompromisset som lå i styrets forslag.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 2. Forslag til forretningsorden.

Vedtak: Forretningsordenen ble godkjent.

Sak 3. Regnskap.

Styrets regnskap for 2005 ble lagt frem for årsmøtet som hadde en del kommentarer. Disse ble tatt til etterretning. Styreleder for Nordre Aker, Finn Kohmann stilte spørsmål om de store portoutgiftene og om foreningens kontroll med Lottcons virksomhet (medlemsservice). Sekretariatet sa seg prinsipielt enig i at portoutgiftene var betydelige og hevdet at det var tatt konkrete grep for å redusere kostnadene. Kohmann ba om at hans anførsel likevel måtte protokollføres, noe som ble akseptert.

Videre ba Kohmann om en redegjørelse fra styret mht. lånet fra Selvaag på 800 000 kroner.

Styret hadde nylig fått bekreftet at det ikke skulle betales renter og avdrag på lånet. Når det gjaldt Lottcons virksomhet har Seniorsaken fått kontroll med denne. Avgiften til Lottcon er nå 15 prosent på nye medlemmer og 30 prosent for vedlikehold av gamle. Det kom også kritikk av notene i regnskapet; flere mente at de burde være mer opplysende. Styret aksepterte kritikken og lovte forbedringer i neste regnskap.

Vedtak: Styrets regnskap ble enstemmig vedtatt.

Sak 4: Revisors beretning.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 5. Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteen hadde ingen anmerkninger.

Sak 6. Styrets beretning

Styrets fremla to dokumenter for Årsmøtet, Styrets beretning og Styrets melding til årsmøtet. Førstnevnte var en forretningsmessig redegjørelse som vedlegges regnskapet, den andre en mer utførlig beretning beregnet på å gi medlemmene en god orientering om hva styret har foretatt seg i foreningsåret. Begge dokumenter ble godt mottatt.

Vedtak: Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Forlag til Prinsipp- og arbeidsprogram

Styret la frem forslag til Prinsipp- og arbeidsprogram og ba om reaksjoner og konkrete forslag til forbedring. Programmet har tre kapitler: 1. Helse og omsorg. 2. Deltagelse og tilhørighet. 3. Arbeidslivet.

Kommentarene fra årsmøtet samstemte i at det var et godt program, men at det var nødvendig å prioritere. Alt kan ikke gjøres på en gang, og det som gjøres må være gjennomtenkt og grundig.

Flere talte for at det bør legges særlig vekt på helse og omsorg. Elisabeth Stavenes, Seniorsaken Drammen, nevnte som eksempel at seniorer utskrives fra sykehus uten rehabilitering og uten individuell plan.

Under kapittel Arbeid, ble det bedt om at styret arbeidet for større valgmuligheter for seniorer.

Styret ble også bedt om at Seniorsaken fortsetter å presse de politiske partiene i spørsmålet om en skikkelig representasjon av seniorer på Stortinget.

Videre ble det argumentert for at Seniorsaken skal forandre vedtektsbestemmelsen om aldersgrense 45 år for medlemskap. Det er urealistisk, 50 år er mer praktisk.

Det ble bedt om at Prinsipp- og arbeidsprogrammet ble lagt ut på Hjemmesiden, slik at det kunne brukes aktivt av lokalforeningene. Det ble også påtalt at Seniorsaken sjelden daterer sine dokumenter. Styret og sekretariatet lovte å bli flinkere her.

Styret ble oppfordret til å søke et nærmere samarbeid med Norges pensjonistforbund og FFO.

Vedtak: Prinsipp- og arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Budsjett 2006

Styret la frem et ekspansivt, men realistisk budsjett i den forstand at resultater og kostnader følger hverandre. Hvis målet om 30 000 medlemmer før neste årsskifte ikke innfris, vil de eksisterende medlemmene bli desto billigere å betjene.

Kommentarene fra Årsmøtet gikk ut på at lokalforeningene burde bli tilgodesett med mer ressurser. Det ble også fremsatt andre kommentarer som ble tatt til etterretning. Styrets forslag var at hver lokalforening får kroner 5000 i oppstartsstøtte og årlig kroner 50 for hvert medlem i sitt geografiske distrikt. Flere av lokalforeningene ønsket at utbetalingene til lokallagene burde økes til kroner 100 per medlem allerede i inneværende år. Styret advarte mot dette fordi konsekvensene ikke var klarlagt. Det er også lagt vekt på nødvendigheten av å opprettholde et lite, men effektivt sekretariat i en periode da organisasjonen vokser relativt raskt.

Et kompromissforslag gikk utpå å at Årsmøtet 2006 ber styret vurdere å fordoble bidraget til lokallagene fra og med 2007. Det ble bedt om at styret vurderte å øremerke en eventuell momsrefusjon med sikte på øke støtten til lokalforeningene.

Vedtak: Styrets budsjett ble enstemmig vedtatt. Kontingenten beholdes som før. Årsmøtet henstilte til styret om å vurdere muligheten for å øke bevilgningene til lokalforeningene fra 2007 til 100 kroner per medlem.

Sak 9. Styrets forslag til vedtekter

Styret foreslo å utsette behandlingen av nye vedtekter for Seniorsaken til neste årsmøte. Årsmøtet støttet forslaget og anbefalte at det arbeides videre med vedtektene. Styret ble også bedt om snarest mulig å lage et forslag til midlertidige vedtekter for lokalforeningene som også kunne brukes når lokallagene skulle registrere seg i Brønnøysund. Styret lovte at det skal bli gjort.

Vedtak: Styrets forslag om å utsette debatten om vedtektene til neste årsmøte ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet ga samtidig styret fullmakt til å utarbeide forslag til midlertidige retningslinjer for vedtekter for lokallag.

Sak 10. Valg

Siden forrige Årsmøte har Bjørn Barth gått ut av styret. Valgkomiteen foreslo Terje Ødegaard, Oslo, som nytt styremedlem. Fra salen ble det foreslått en motkandidat, Erik Grieg-Riisnæs, Oslo.

Avstemningen ga 26 stemmer til Terje Ødegaard og 21 stemmer til Erik Grieg-Riisnæs.

Terje Ødegaard ble dermed valgt som nytt styremedlem.

Siden forrige Årsmøte har Leif-Frode Onarheim gått av som varamann til styret. Valgkomiteen foreslo Tryggve Giertsen, Bergen som ny 2. varamann.

Tryggve Giertsen ble enstemmig valgt til ny 2. varamann.

Til supplering av Rådet foreslo valgkomiteen Petter Andreas Visted, Bergen, Oddbjørn Solstad, Drammen, og Olaf Høie, Stavanger.

Petter Andreas Visted, Oddbjørn Solstad og Olaf Høie ble enstemmig valgt til nye rådsmedlemmer.

Til supplering av Valgkomiteen ble foreslått to nye varamenn: Bernt Krabberød, Oslo og Nils Bøe, Bodø. Poenget med to varamenn er at det ikke skal bli nødvendig å innkalle nytt årsmøte for å velge en ny representant om noen skulle falle fra.

Bernt Krabberød og Nils Bøe ble enstemmig valgt til nye varamedlemmer i Valgkomiteen.

Valgkomiteen består av Arnfinn Larsen, (formann), Bodil Brøgger og Vidar Lønn Arnesen.

 

Oslo, 8. juni 2006

Steinar Wiik Bitten Barman-Jenssen Referent: Dag Bredal.