Årsmøte 2005

Møtedato: 30.05.05

Møtested: Odd Fellow, Oslo


1. Årsmøtet ble åpnet av styreleder Jan Haanæs som orienterte om at det sittende styret har trukket seg fra sine verv.
Han orienterte om de viktigste sakene styret hadde fått gjennomført i sin virksomhetsperiode. Møtet ble deretter gjennomført som planlagt.

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Navneopprop:
Det var 37 stemmeberettigede til stede

Valg av møteleder
Vedtak: Bjørn Barth ble valgt

Valg av referent
Vedtak: Generalsekretær Steinar Mediaas ble valgt

Dagsorden ble godkjent

Fastsettelse av antall stemmeberettigede:
Vedtak: Alle medlemmer som var til stede ble innvilget stemmerett. Fullmakter ble ikke godtatt.

Valg av medlemmer til å underskrive protokoll
Vedtak: Arnfinn Larsen og Steinar Opstad ble valgt

2. Styrets årsberetning for kalenderåret 2004
Vedtak: Godkjent med ønske om å få vedlagt mediestrategi

3. Stadfestelse av regnskap og statsautorisert revisors beretning for 2004

Vedtak: regnskapet ble gjennomgått av revisor Lasse Uvholdt og godkjent.
Vedtak: Årsmøtet pålegger styret å forfølge momsrefusjonssaken
Revisors beretning: Hele beretningen ble lest opp og ble godkjent. Den vedlegges referatet.

4. Rapport fra kontrollkommiteen
Kontrollkommiteens leder, Rolf Nyhus takket for den gode jobben som var gjort og sa seg godt fornøyd med resultatet og at foreningen nå hadde en positiv balanse
Medlem Svein Syrrist la frem sitt forslag til retningslinjer for kontrollkommiteen. Forslaget ble oversendt styret for nærmere vurdering og tilpassning til Seniorsakens organisasjon.

5. Arbeidsprogram og budsjett for 2005

Vedtak: Budsjett ble godkjent. Årsmøtet ba om at neste års regnskap ble presentert sammen med budsjettet for året.
Fastsettelse av årskontingent
Vedtak: Årskontingenten blir ikke endret
Økonomiske rammer for lokalforeningene
Vedtak: Det framlagte forslag ble vedtatt
Innsendte og styrets egne saker
SSNs verdigrunnlag: ”De fire søyler”
Vedtak: Det framlagte verdigrunnlaget for Seniorsaken ble godkjent
Thomas Bøhmer foreslo at Seniorsaken skulle forplikte seg til å gå inn for lovfestede eldresentre i hele landet. Forslaget ble oversendt styret.
Vedtektsendringer
Styrets forslag ble overlevert det nye styret
Gunnila Oberts forslag ble ikke debattert og ble sendt styret for vurdering
Mistillit til styret, innsendt av avdeling Østfold ved Trond Holm ble trukket tilbake
Misstillit til styret, innsendt av avd. Ålesund ble trukket tilbake
Trond Holms forslag om at Seniorsaken skulle være en landsomfattende, frivillig og humanitær organisasjon ble oversendt det nye styret
Vedtak: Årsmøtet pålegger styret at det utvikler nye forslag til lover og regler. Det nedsettes et eget utvalg for å utrede dette

6. Valg av:
Rådsmedlemmer :
Vedtak: Valgkommiteens forslag ble vedtatt. Rådet har etter dette følgende medlemmer: Eivinn Berg, Bodil Brøgger, Thomas Bøhmer, Jan Duedahl, Inger Jorunn Edvardsen, Liv Rosmer Fisknes, Odd Grann, Ingeborg Moræus Hansen, Jan G. Haanæs, Lilly Marie Kongevold, Bernt Krabberød, Arnfinn Larsen, Kalle Lisberg, Vidar Lønn Arnesen, Bård Moen, Johan Storm Munch, Anne Marie Ottersen, Harald Overvaag, Svein Ribe-Andersen, Eivind H. Solberg, John Sverre Svendsen, Lars T. Uvholt, Christian Vennerød, Rolv Wesenlund
Styremedlemmer
Vedtak: Valgkommiteens forslag til styre ble vedtatt. Det nye styret konstituerer seg selv.
Følgende styremedlemmer ble valgt: Harry Martin Svabø, Bjørn Barth, Liv Clemens, Gerd Rønestad, Ingeborg Sæter
Varamedlemmer
Vedtak: Valgkommiteens forslag ble vedtatt. Gerd Thorsen og Leif Frode Onarheim ble valgt
Revisor
Ny revisor er statsautorisert Harald-Rune Nilsen
Til kontrollkommite ble følgende valgt: Rolf Nyhus og Lars Tore Uvholt
Til valgkomité ble følgende valgt. Arnfinn Larsen (leder), Bodil Brøgger, Vidar Lønn Arnesen

STYREPROTOKOLL 30.05.05.