Referat fra årsmøtet 20. oktober 2004

Årsmøte Seniorsaken (SSN) 20. oktober 2004
Styrets leder, Kari Bruun Wyller ønsket velkommen til Seniorsakens årsmøte som ble avholdt i lokalene til Odd Fellow i Stortingsgaten 28 i Oslo.


Dagsorden

1. Navneopprop
Det var 68 medlemmer til stede. Etter en diskusjon ble det vedtatt at alle var stemmeberettigede og at stemmeavgivning med fullmakt ikke skulle godtas.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styreleder ba før konstituering av møtet om anledning til noen personlige kommentarer. Hun erkjente og beklaget at forskjellige forhold hadde medført en vanskelig arbeidssituasjon for styret. Hun beklaget at innkalling og dagsorden med saksdokumenter ikke var utsendt i henhold til vedtektene. Det ble fremsatt krav om at valgkomiteens innstilling skulle fremlegges før delegatene tok stilling til at møtet var lovlig satt. Årsmøtet godkjente etter en grundig diskusjon likevel enstemmig innkalling og dagsorden.
Arnfinn Larsen ba om at følgende bemerkninger ble ført inn i protokollen:
”I henhold til vedtektene skal medlemmene forelegges valgkomiteens forslag til styre skriftlig. Dette synes ikke å være gjort”.

Bemerkningen er kommentert fra valgkomiteen under pkt. 10, valg av styre.

3. Valg av møteleder
Odd Grann ble foreslått og enstemmig valgt til møteleder

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
Steinar Opstad og Arnfinn Larsen ble foreslått og enstemmig valgt til å underskrive årsmøtereferatet.

5. Styrets beretning og regnskap for 2003
Beretningen
Det ble stillet flere kritiske spørsmål om avtalen med LottCon, årsmøtet ble gitt informasjon om avtalens innhold. Det ble presisert at avtalen var ikke-ekslusiv og at SSN derfor står fritt til også å bruke andre vervemetoder. Det ble foreslått at avtalen snarest bringes til opphør og at det utvikles nye vervemetoder. Forslaget ble ikke satt under avstemming, men oversendt det nye styret.

Regnskapet
Regnskapet for 2003 avsluttes med et underskudd. En medvirkende årsak er at en forventet momsrefusjon fra Staten ble kraftig redusert i forhold til budsjett. I stedet for NOK 1,8 mill. som var inntatt i budsjettet vil det bare bli refundert NOK 124.000,- Dette ledet til et driftsunderskudd. Det ble fra styret informert om at resultatet for 2004 inntil nå gir håp om et betydelig overskudd og dermed ble det uttrykt tro på et bedre resultat for 2004, slik at egenkapitalen er inntakt. Styrets beretning og foreningens regnskap ble deretter gjennomgått og enstemmig godkjent.

6. Revisors beretning
Revisor avga en ren beretning, dvs ingen bemerkninger til regnskapet. Revisors beretning ble enstemmig godkjent

7. Kontrollkomiteens rapport
Årsmøtet tok kontrollkomiteens rapport for driftsåret 2003 til etterretning.
I henhold til tidligere årsmøtevedtak var kontrollkomiteen pålagt å avgi en uttalelse om regnskapene som lå til grunn for etablering av Seniorsaken. Denne rapporten var ennå ikke ferdig og det ble derfor vedtatt å be kontrollkomiteen legge fram rapporten i nødvendig tid for formell korrekt behandling ved neste årsmøte. Årsmøtet sluttet seg til dette.

8. Arbeidsprogram og budsjett for 2004 og 2005
Styreleder Kari Bruun Wyller ba om ordet for å redegjøre for personlige oppfatninger siden hun hadde bestemt seg for ikke å fortsette i styret. Hun sa blant annet at Seniorsaken har et meget godt potensiale, men at organisasjonen var preget av slett økonomi og vanskelige samarbeidsforhold i styret. Hun var bekymret over at 58% av medlemmene ikke fornyer sitt medlemskap. Hun pekte på nødvendigheten av et fungerende og adekvat bemannet sekretariat for fullt å kunne utnytte den kapital som Seniorsaken besitter i form av frivillige.
Og hun fremhevet viktigheten av å opprette lokalavdelinger. Hun avsluttet med å peke på at det var lite styring i organisasjonen og at hun anmodet alle om å samle seg om en ting. En samlet Seniorsaken som utretter noe for sine medlemmer og der de mange særinteresser legges til side.

Styreleder presenterte deretter
a. Strategiforslag for 2005 – Årsmøtet tok Strateginotatet til etterretning, men det nye styret må få anledning til å velge sin egen strategi.
b. Årskontingent ble foreslått uendret kr. 290,- /360,- (enkelt-/familiemedlemskap). Styrets forslag ble vedtatt uten motforslag.
c. Budsjett 2005 Det ble vedtatt at det nye styret pålegges å utarbeide arbeidsprogram med tilhørende budsjett innenfor de økonomiske rammer organisasjonen disponerer.
d. De foreslåtte økonomiske rammer for lokalavdelingene ble enstemmig vedtatt

9. Innsendte, og styrets egne saker
a. Gunilla Obert hadde sendt inn forslag til endring av vedtektene. Disse kunne av formelle grunner ikke behandles, men ble ført opp til behandling på først kommende årsmøte.
b. Styrets forslag til verdigrunnlag ble fremlagt. Verdigrunnlaget hadde tidligere vært til behandling i siste Rådsmøte:
· Verdig behandling, omsorg og pleie av eldre. Alder skal ikke være diskriminerende. Alle skal, uansett fysisk eller psykisk tilstand ha rett og muligheter til å bestemme over egne livsvilkår.
· Alder skal ikke være diskriminerende i arbeidslivet. Alle skal, i kraft av erfaring og kunnskap, gis likeverdig adgang til arbeidsmarkedet.
· Eldre skal kunne delta i alle former for kulturelle aktiviteter og det skal legges til rette for en aktiv fritid. De skal være synlige i mediebildet på lik linje med andre aldersgrupper. Eldres behov og forbruksvaner skal synliggjøres.
· Alle aldersgrupper skal være representert i offentlige beslutningsorganer i henhold til den prosentmessige andel de utgjør av befolkningen
Med bakrunn i kommentarer fra årsmøtet fikk styret i oppdrag å nedsette et utvalg som skal arbeide med omredigering av verdigrunnlaget slik at det kan behandles i neste årsmøte. Årsmøtet godkjente verdigrunnlaget slik det var fremlagt for å være gjeldende inntil nytt forslag til verdigrunnlag foreligger.
c. Styrets forslag til vedtektsendringer som i særlig grad angår lokalforeninger og fylkeslag kunne ikke behandles siden det ikke var utsendt på forhånd, men det ble vedtatt at lokalforeningene benytter dem inntil vedtektene kan behandles og vedtas, i neste årsmøte.

Neste årsmøte
Foreningens neste årsmøte avholdes innen utgangen av mai 2005

10. Valg av styre
Valgkomiteen la fram en skriftlig liste med 16 navn som forslag til kandidater til styremedlemmer og varamedlemmer. Årsmøtet diskuterte forhold vedrørende vedtektenes paragraf 5, Årsmøtets oppgaver, der det heter at ”valgkomiteens forslag til styremedlemmer og råd skal forelegges medlemmene skriftlig før valget”.
”Medlemmene” er slik valgkomiteen definerer det dem som kommer til årsmøtet. Enkelte medlemmer var kritiske til denne tolkningen og hevdet at dette var unødig hemmelighold av komiteens forslag. Valgkomiteen beklaget hvis den hadde feiltolket vedtektene og bad om at vedtektenes innhold blir klarere.

Det ble forklart at valgkomiteens arbeid pågikk helt frem til valget.
Generalforsamlingen godkjente at valget kunne gjennomføres.
Valgkomiteens forslag:
Jan G. Haanæs, leder
Stein Husebø, nestleder

Som styremedlemmer ble foreslått:
Bjørn Barth
Lilly Marie Kongevold
Bård Moen
Liv Clemens
Karl Erik Briskerud

Som varamedlemmer ble foreslått:
Bente Børsum, som 1. varamedlem
Leif P. Ottersen, som 2. varamedlem
Stein Husebø trakk sitt kandidatur under årsmøtet og Brita Kaspersen ble foreslått som styremedlem.
Gunilla Obert pekte på at hele styret hadde stillet sine plasser til disposisjon pga vanskelige samarbeidsforhold, og hun mente derfor prinsipielt at ingen fra det gamle styret burde gjenvelges.

Følgende ble valgt som medlemmer av styret og som varamedlemmer i 2 år:
Jan G. Haanæs, leder
Lilly Marie Kongevold, nestleder
Bjørn Barth, styremedlem
Brita Kaspersen, styremedlem
Bård Moen, styremedlem
Liv Clemens, styremedlem
Karl Erik Briskerud, styremedlem
Bente Børsum, 1. varamedlem
Leif P. Ottersen, 2. varamedlem

Som nye medlemmer i Seniorsakens råd ble følgende enstemmig valgt:

Kari Bruun Wyller
Mette Janson
Arnfinn Larsen
Bernt Krabberød
Lars T. Uvholt

Rådet består dermed av:
Anne Marie Ottersen
Arnfinn Larsen
Bernt Krabberød
Bodil Brøgger
Christian Vennerød
Eivind H. Solberg
Eivinn Berg
Gro Hillestad Thune
Gunilla Obert
Harald Overvaag
Jahn Otto Johansen
Jan Duedahl
Jan Norenberg
Johan Storm Munch
John Sverre Svendsen
Kalle Lisberg
Kari Bruun Wyller
Mette Janson
Kjell Olav Svendsen
Lars T. Uvholt
Liv Rosmer Fisknes
Rolv Wesenlund
Svein Ribe Anderssen
Thomas Bøhmer
Vidar Lønn-Arnesen

11. Valg av kontrollkomite
Rolf Nyhus og Solveig Lawson ble enstemmig gjenvalgt

12. Valgkomiteen ble valgt for 2 år i 2003. Den ene av komiteens tre medlemmer, Brita Kaspersen ble valgt inn i styret og går dermed ut av valgkomiteen. Årsmøtet valgte Trond Holm, Halden som nytt medlem.

13. Foreløpig orientering fra styret om sin virksomhet i 2004
Denne saken ble ikke behandlet av Årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet klokken 21.30

Protokollen godkjent
Arnfinn Larsen Steinar Opstad

%d